Worden vluchtelingen opgesplitst naar religie/stroming om onrust tegen te gaan?

Van de site van het COA:

Verschillen in etnische en religieuze oorsprong kunnen aanleiding zijn voor conflicten, maar aan de meeste conflicten die zich in azc’s voordoen ligt een andere reden ten grondslag. Het beeld dat een (meerderheid van een) bepaalde groep een andere groep intimideert, lastigvalt en/of bedreigt herkent het COA niet. Verder heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangegeven dat hij het principieel onwenselijk vindt om mensen in azc’s te scheiden op grond van herkomst of geloof. Je bent hier in Nederland dus dan heb je hier ook andermans vrijheden te respecteren.

Bewoners van een azc ondertekenen de huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid wordt niet getolereerd. Personeel van het COA ziet er op toe dat de huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij zijn een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang.