Verantwoording en disclaimer en privacyverklaring

De informatie op de website Bezuidenhout.nl is met de grootste zorg geplaatst. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan de Stichting Wijkberaad laten weten. Bij een gegronde klacht zal de Stichting Wijkberaad het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Mocht u aanvullingen of correcties hebben op de informatie op deze website, dan vernemen wij die graag via email adres : info@bezuidenhout.nl

 

Privacyverklaring

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de websites) van de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout (hierna de Stichting). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De Stichting gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

De Stichting is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.
De Stichting vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij zijn open over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?
De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens gaan dus altijd direct over een persoon of zijn naar deze persoon te herleiden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Voor welke doeleinden verwerkt de Stichting jouw persoonsgegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die worden uitgevoerd met persoonsgegevens. Dit is een breed begrip: jouw privacyrechten zijn dus al gauw van toepassing. Verwerken is in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, doorzenden of wissen van persoonsgegevens.
De Stichting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 1. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
 2. Het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie.
 3. Het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek.
 4. Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).
 5. Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 6. Onze bedrijfsvoering.
 7. Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 8. Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

De Stichting verwerkt persoonsgegevens via onder andere subsidieverzoeken, deelnameformulieren en (vrijwilligers)contracten. Dit gebeurt op basis van toestemming, uitvoering van een overeenkomst , wettelijke verplichting of vanwege het gerechtvaardigde belang van de Stichting. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de Stichting jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Stichting?
De Stichting verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 2. Bankrekeningnummer (IBAN)
 3. Telefoonnummer
 4. Geboortedatum
 5. Geslacht
 6. E-mailadres
 7. Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons.)
 8. Wervingsgerelateerde informatie zoals cv en motivatie en andere informatie die je meestuurt in je cv of een bijlage
 9. Verklaring omtrent Gedrag

De Stichting kan ook bijzondere persoonsgegevens gebruiken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van activiteiten noodzakelijk zijn.
De Stichting verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Hoe zorgt de Stichting voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De Stichting gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Stichting deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de Stichting kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Stichting maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Stichting kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
De Stichting verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
De Stichting bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Stichting. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de Stichting nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, als je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor de Stichting maakt.

Stuur je verzoek naar:

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Johannes Camphuijsstraat 25
2593CH Den Haag

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Stichting passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. De Stichting neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Privacybeleid van derden
Op de website van de Stichting kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Stichting behorende, websites. De Stichting kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via info@bezuidenhout.nl  of een stuur een brief naar bovengenoemd adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op op 13 december 2021
De Stichting behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

Een Bezuidenhout site