Tag archieven: toekomst

Den Haag laat toekomstplannen voor de stad zien

Het aantal inwoners van Den Haag wordt snel groter, net als in de andere grote steden. Ook verandert er van alles in de technologie, de economie en het klimaat. Bewoners, ondernemers en de gemeente hebben het afgelopen jaar met elkaar gepraat over deze veranderingen en hoe Den Haag er dan in 2040 uit zou moeten zien. Het resultaat van de gesprekken: Agenda Ruimte voor de Stad.

Het beeld van hoe Den Haag er dan uit zou moeten zien en welk beleid van de gemeente daarvoor nodig is, zijn beschreven in de ‘Agenda Ruimte voor de Stad’. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze agenda op 14 september gepresenteerd. Zij hebben uitgelegd waarom bepaalde beleidskeuzes voor de toekomst moeten worden gemaakt en over plannen die bij dat beleid horen. Wat bij de keuzes bepalend is, is dat de stad zelf niet groter kan worden maar dat die wel steeds meer inwoners krijgt. Verwachting is dat er in 2040 meer dan 600.000 Hagenaars zijn.

Slim groeien
In de Agenda Ruimte voor Stad gaat het daarom over ‘slim groeien’: compacter bouwen in een aantal gebieden in de stad, in combinatie met rust en ruimte op andere plekken. Kansen om meer woningen te bouwen zijn er vooral in de centrale zone van Scheveningen tot aan de Binckhorst, bij een aantal OV-knooppunten, in Escamp en rond het Prins Clausplein. In het centrum zou meer hoogbouw kunnen komen. Ook groen en kwaliteit van leven in een drukkere stad zijn belangrijke onderwerpen in de agenda. Meer openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden en wegen en parkeren vaker onder de grond, zijn hiervoor nodig.

Gezamenlijk verder uitwerken
Samen met de stad geeft het college met deze plannen richting aan de Agenda, met mogelijkheden voor experimenteren en verder uitwerken van ideeën. Dat is ook op 14 september gedaan, toen wethouder Wijsmuller (Stedelijke ontwikkeling) de uitkomsten van de Agenda Ruimte voor de Stad heeft besproken met honderden Haagse betrokkenen in Remise Den Haag. Hij heeft daar het startsein gegeven voor de gezamenlijke verdere uitwerking van de agenda. De burgemeester en wethouders gaan op korte termijn kijken wat de financiële consequenties zijn van de voorstellen in de agenda.

Agenda Ruimte voor de Stad
Wilt u weten welke toekomstplannen er zijn voor Den Haag in 2040? Lees dan de Agenda Ruimte voor de Stad en het voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website www.ruimtevoordestad.nl.

Denk mee over Bezuidenhout: kom naar de ideeënbus

‘Uw wijk, uw idee, deel het mee!’

De rode ideeënbus van de gemeente komt vanaf 17 september naar de wijken in Haagse Hout toe. Denk mee over wat u samen met de gemeente in uw wijk kan doen en geef uw mening bij de ideeënbus. Dat kan tot en met 9 oktober.

Wat vindt u belangrijk, wat gaat goed, wat kan er beter in uw wijk? Geef aan welke thema’s u het belangrijkste vindt voor de wijk. De gemeente neemt een aantal ideeën van de bewoners op in haar Uitvoeringsplan 2017. Help uw buurt verbeteren en kom tussen 17 september en 9 oktober 2016 naar de ideeënbus.

Waar en wanneer
De rode ideeënbus is er op de volgende data en locaties in Bezuidenhout:

 • zaterdag 17 september van 12.00 tot 16.00 uur tegenover Albert Heijn, Theresiastraat 129
 • zaterdag 24 september van 10.00 tot 13.00 uur wijkcentrum Bezuidenhout-West, Jan van Riebeekplein
 • zaterdag 1 oktober van 12.00 tot 16.00 uur Koningin Sophiepark
 • woensdag 5 oktober van 14.00 tot 17.00 uur Bezuidenhout Paviljoen, Spaarwaterveld

Uitnodiging aan wijkbewoners: waar is ruimte in de stad?

Uitnodiging voor deelname aan een gebiedscoalitie voor het aansturen van ruimtelijke verkenningen in de 8 stadsdelen in Den Haag.

Dit is een uitnodiging voor mensen met een warm hart voor hun wijk, met een open blik naar buiten en vol van nieuwe ideeën over Den Haag in 2040

De gemeente Den Haag is op zoek naar enthousiaste mensen die een bijdrage willen leveren aan het project ‘Agenda Ruimte voor de Stad’: de nieuwe ruimtelijke agenda van Den Haag 2040. De komende maanden worden ruimtelijke verkenningen per stadsdeel ontwikkeld als input voor deze agenda. We nodigen bewoners, ondernemers en andere stakeholders uit om vanuit hun betrokkenheid, ervaring en een ruimdenkende blik, voor zo’n verkenning aan te sturen en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Den Haag.

Ruimte voor de Stad is een initiatief van de gemeente Den Haag. Het is een traject waar gebruikers, inwoners, belanghebbenden en de gemeente met elkaar in gesprek gaan over strategische keuzes die gemaakt kunnen worden om de stad op de lange termijn voor te bereiden en vorm te geven op een manier die bij Den Haag past.

Vier trends richting 2040 zijn daar het uitgangspunt voor:

 1. Economische trend: het aanbod aan traditionele banen neemt af; het soort werk verandert door de opkomst van nieuwe technologieën; het onderscheid tussen werk en vrije tijd wordt minder scherp.
 2. Demografische trend: de stad blijft zeker tot 2040 fors groeien. Er komen meer mensen bij en de samenstelling van de bevolking verandert. Daar is de stad nu nog niet op gebouwd.
 3. Duurzame ontwikkeling: duurzaamheid wordt de standaard en klimaatadaptatie en duurzame, decentrale energieproductie.
 4. Technologische ontwikkelingen beïnvloeden ons leven steeds meer: op het werk, thuis, in de omgeving en op school.

Deze trends vragen om een nieuw toekomstperspectief voor Den Haag. Tegelijkertijd wil de gemeente Den Haag aan de slag met een nieuwe manier van samen stadmaken, waarin top-down ideeën en bottom-up initiatieven bij elkaar komen. De Agenda Ruimte voor de Stad moet daarom niet alleen een nieuwe stip op de horizon zetten, maar ook handvatten bieden voor een nieuwe manier van werken. Met het ontwikkelen van deze agenda experimenteren we tegelijkertijd met de nieuwe manier van werken. We ontwikkelen, als gemeente, instellingen, burgers, ondernemers en andere belanghebbenden, samen nieuwe inzichten en formuleren opgaven voor onze stad.

Het afgelopen jaar zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Ruimte voor de Stad. De gemeente heeft de resultaten verwerkt in een tussenstand, een discussienotitie waarin een aantal belangrijke trends, opgaven, ideeën en dilemma’s worden benoemd, zie www.ruimtevoordestad.nl. Nu willen we meer inzoomen op stadsdelen. Gebiedscoalities worden uitgedaagd om met de opgaven uit deze discussienotitie aan de slag te gaan en samen met een creatief team per stadsdeel een ruimtelijke verkenning te ontwikkelen die belangrijke input moet opleveren voor de Agenda Ruimte voor de Stad.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sRJy6x1uTxs

In dat kader is de gemeente Den Haag op zoek naar een breed samengestelde gebiedscoalities die aan de slag wil met deze opdracht. Ben je enthousiast over je wijk, ben je een ondernemer met frisse ideeën, schrijf je dan in. We stellen een gelegenheidscoalitie samen die een brede vertegenwoordiging heeft van bewoners, ondernemers, jongeren, cultuurdragers enz. De coalitie is ca. 12-20 personen groot en kan meedenken op het juiste abstractieniveau en met een positieve en creatieve insteek. Op basis van duidelijke criteria selecteren wij maximaal 20 personen voor elk stadsdeel. De uitgangspunten, planning en selectiecriteria voor dit traject zijn bijgevoegd.

Praktische informatie

Agenda Ruimte voor de Stad
De gevraagde ruimtelijke verkenning is een experiment van een nieuwe manier van werken. De gemeente stelt zich hierbij open op en is benieuwd naar het benutten van de Haagse Kracht.
De vraag is om een ruimtelijke toekomstverkenning te maken voor de Haagse stadsdelen. De tijdshorizon ligt op 2040. De ruimtelijke verkenning laat de kwaliteiten en de kansen van het stadsdeel zien en de betekenis daarvoor in de stad. De focus ligt op ruimtelijke identiteit, kwaliteit en intensivering.

De ruimtelijke opgaven voor Den Haag zijn beschreven in de discussienotitie ‘Waar is ruimte voor de stad?’. Hierin worden de vier transities omschreven en een analyse naar de ruimtelijke opgaves. De centrale opgave bij de ruimtelijke verkenningen is een integrale verdichtingsstrategie: hoe kunnen we in de toekomst een aantrekkelijk stad blijven, gegeven de demografische groei, de vergroeningsopgaven en behoefte aan ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Kortom het vraagt om een stedelijke strategie van kwaliteitsversterking én intensivering van het ruimtegebruik. De tijd van uitbreiding met VINEX-locaties ligt achter ons. Den Haag moet de opgaven binnen de bestaande stad oplossen: dit vraagt om nieuwe en creatieve ideeën. Dat is de uitdaging die we stellen aan de ruimtelijke verkenningen.

Vier sporen
Het ontwikkelen van deze ruimtelijke verkenningen per stadsdeel is één van de vier sporen die de komende maanden gevolgd worden.

De vier sporen zijn:

 • Faciliteren initiatieven uit de stad
 • Stadsgesprekken op basis van ruimtelijke verkenningen per stadsdeel
 • Afstemming met de regio
 • Stimuleren van debat in de stad

Deze vier sporen moeten bouwstenen opleveren voor de Agenda Ruimte voor de Stad, die rond de zomer van 2016 opgeleverd moet worden.

Gevraagd eindresultaat
In de gevraagde verkenning moet duidelijk worden wat het stadsdeel kan bijdragen aan het Den Haag van de toekomst; het moet nieuwe inzichten opleveren over de positie en ontwikkelingskansen van het stadsdeel. De voorstellen mogen ambitieus en prikkelend zijn, maar ze moeten ook voldoende haalbaar zijn. De toekomstverkenning moet gedragen worden door het ontwerpteam en de gebiedscoalitie.
Vanwege de samenhang tussen de stadsdelen en de onderlinge vergelijkbaarheid moet de toekomstverkenning in ieder geval bestaan uit de volgende elementen:

 1. Identiteitskaart: in beeld brengen van de bestaande identiteiten van de verschillende buurten en wijken, wat zijn hun ruimtelijke kenmerken en hoe kunnen deze worden versterkt en vernieuwd?
 2. Intensiveringskaart: waar liggen mogelijkheden voor intensiever ruimtegebruik: kansen voor verdichten, verduurzamen, vergroenen en programmatische combinaties? Dit geïllustreerd met uitwerkingen, programma en referentiemateriaal: wat zijn doelgroepen om in het stadsdeel op in te zetten, hoe zien aantrekkelijke leefomgevingen er dan uit?
 3. Weergave van en reflectie op het proces van samenwerking.

Vervolg van de ruimtelijke verkenningen
De resultaten van de ruimtelijke verkenningen worden meegenomen als input voor de Agenda Ruimte voor de Stad. De creatieve teams worden begeleid door een coördinerend ontwerpbureau. Dit bureau vertaalt de ruimtelijke verkenningen per stadsdeel naar de stad als geheel. Ook zullen ideeën voor het vervolgproces en de nieuwe manier van ‘stadmaken’ worden meegenomen. De opbrengst van de ruimtelijke verkenningen zal worden gepresenteerd in een manifestatie in april 2016.

Input
Om aan de slag te gaan krijgen de opdrachtnemers diverse input mee. De relevante stukken zijn te vinden op onze website: www.ruimtevoordestad.nl. De belangrijkste input wordt echter gegeven door de ‘gebiedscoalitie’ vanuit het stadsdeel. Dit is een breed samengestelde groep die bestaat uit bewoners, ondernemers, belangengroepen en stadmakers vanuit het stadsdeel. Deze groep weet wat er speelt in het stadsdeel en staat open voor nieuwe en frisse ideeën.

Motivatie en criteria

 • Achtergrond en belang in het stadsdeel
 • Enthousiasme en motivatie
 • Creatief en vernieuwend kunnen denken
 • Open houding

Uit de aanmeldingen zal de gemeente een groep samenstellen van 12-20 mensen. Dit zal gebeuren op basis van de bovengenoemde criteria.

Planning
De ruimtelijke verkenningen starten begin februari 2016. De resultaten moeten eind maart worden opgeleverd. In deze periode van ca. 8 weken zijn in ieder geval drie bijeenkomsten gepland.

 1. Startbijeenkomst (week 6: 8 febr t/m 12 febr.)
 2. Tussenbijeenkomst (week 10/11: 7 mrt t/m 18 mrt)
 3. Eindbijeenkomst (week 13: 28 mrt t/m 1 apr.)

De eerste en derde bijeenkomst zijn met alle 8 stadsdelen samen en worden door de gemeente georganiseerd. De tweede bijeenkomst moet door het creatieve team en de gebiedscoalitie zelf worden georganiseerd. Ook meerdere bijeenkomsten zijn mogelijk.
U dient in deze periode beschikbaar te zijn om de bijeenkomsten bij te wonen.

Aanmelden
Graag zien we uw aanmelding tegemoet voor vrijdag 29 januari 12:00 uur. U kunt deze mailen naar: info@ruimtevoordestad.nl. In deze mail moet u aangeven wat uw achtergrond en uw belang is, samen met een motivatie voor deelname. De gemeente zal op basis van de aanmeldingen een breed samengestelde coalitie formeren. U hoort zo snel mogelijk of u daarbij hoort.

Contactgegevens
Agenda Ruimte voor de Stad
Afdeling Stedenbouw & Planologie
Gemeente Den Haag
info@ruimtevoordestad.nl
babette.heppener@denhaag.nl
T 06 10 96 75 58