Tag archieven: Schenkviaduct

Twee ongevallen met gewonden op de Schenkkade in het weekend

Zowel afgelopen zaterdag als zondag hebben er aanrijdingen op de Schenkkade plaatsgevonden waarbij telkens meerdere gewonden zijn gevallen.

Het eerste ongeval betrof en kop-staartbotsing tussen twee auto’s, ter hoogte van de oprit van de Utrechtsebaan. Daarbij vielen twee gewonden. Één van hen moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Het andere ongeval gebeurde zondagavond op het Schenkviaduct. Daar botsten twee elkaar tegemoet komende auto’s op elkaar, vermoedelijk door een inhaalmanoeuvre van één van beide auto’s. Daarbij vielen ook twee gewonden, waarvan er een uit de auto gezaagd moest worden en afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Het gehele Schenkviaduct werd vanwege het ongeval enige tijd afgesloten.

Bekijk hier de foto’s van het ongeval op zaterdag.
Bekijk hier de foto’s en video van het ongeval op zondag.

Verhuizing Haagse raamprostitutie nabij het Schenkviaduct brengt risico’s met zich mee, zeggen belangenorganisaties

Bron: Omroep West

Er kleven risico’s aan de verplaatsing van de raamprostitutie uit de Doubletstraat en de Geleenstraat in Den Haag naar een nieuwe locatie. Dat zeggen belangenorganisaties van sekswerkers. Ze waarschuwen ervoor dat zij uit beeld kunnen verdwijnen als de ramen gesloten worden, zonder dat er een goede nieuwe plek is.

Het college wil de raamprostitutie uit de Doubletstraat en de Geleenstraat verplaatsen. Vooral de omwonenden van de Doubletstraat ervaren overlast. Bovendien is er soms sprake van uitbuiting, mensenhandel en mishandeling.

Het college onderzoekt daarom of de raamprostitutie kan verhuizen naar een nieuwe locatie, vlakbij het Schenkviaduct.

Lees verder op de site van Omroep West.

Automobilist rijdt tegen lichtmast op het Schenkviaduct: twee gewonden

Bron: District8.net

Den Haag – Een automobilist is zondagochtend rond 4:30 uur op een lantaarnpaal gebotst. Dit gebeurde op het Schenkviaduct in Den Haag. Door de klap kwam de auto omgekeerd tot stilstand. De automobilist en een bijrijder raakten gewond en moesten in de ambulance worden nagekeken. Beide slachtoffers zijn na controle in de ambulance zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Lees verder en bekijk de foto’s op District8.net.

Metropoolregio wil van Schenkviaduct een tunnel maken

Den Haag FM
Door Gerard van den IJssel

Het Schenkviaduct in Den Haag moet worden vervangen door een tunnel. Die zou dan rechtstreeks moeten aansluiten op de centrumring.

Het voorstel is een van de praktische voorstellen die staan in een onderzoek naar de bereikbaarheid van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam. Ook leven er gedachten om een treinlijn door te trekken naar Scheveningen en om een ov-tunnel onder Den Haag Centraal aan te leggen.

Uit het rapport blijkt dat er tot 2028 nog fors wordt geïnvesteerd in onder meer bereikbaarheid. Daarna kunnen problemen optreden. Als de economie flink blijft groeien en er verder niets wordt gedaan, ontstaan “structurele files, grote capaciteitsproblemen in het stedelijk openbaar vervoer en toename van de knelpunten op het spoor”, staat in het rapport.

Nieuwe woningen
In het rapport wordt nog eens bevestigd dat Den Haag de komende jaren voor een enorme opgave staat. De groei van de stad gaat door, met 4.000 nieuwe inwoners per jaar. Daarom wordt rekening gehouden met de bouw van 50.000 woningen tot 2040. Daarbij wordt vooral gekeken naar het gebied tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Hier moeten 18.500 nieuwe woningen komen.

Herinneringen aan het Bezuidenhout

Bron: De Oud-Hagenaar
Door Rob Stappers

Op mijn eerste stukje over het Bezuidenhout in de Oud-Hagenaar van 7 maart j.l. mocht ik een flink aantal waarderende reacties krijgen met veel herkenning. Ook een ‘corrigerend’ mailtje vol rode potloodstrepen, maar eerlijk is eerlijk: het monument op het Stuyvesantplein zat inderdaad anders in elkaar; het standbeeld van Juliana van Stolberg met haar vijf zonen heeft daar blijkbaar nooit gestaan. In ieder geval voldoe ik graag aan veler verzoek om hierbij deel twee te presenteren met mijn herinneringen. En om dhr. Carl Doeke Eisma aan te halen: mocht e.e.a. eens niet honderd procent kloppen, het boeiende van de herinneringen heeft de voorkeur.

Lees hier het hele artikel.

Afsluiting Schenkviaduct / Spaarneplein van 8 t/m 12 augustus

Van 8 tot en met 12 augustus 2016 is het gebied van het Schenkviaduct (vanaf de Utrechtsebaan) tot aan het Rijswijkseplein afgesloten voor werkzaamheden aan asfalt en verkeerslichten.

Vanaf de A12 wordt u al bij de afrit Voorburg (4) geïnformeerd en omgeleid via de Maanweg-Supernovaweg. Verkeer vanuit het centrum en vanaf de Troelstrakade, Erasmusweg, Hildebrandstraat, Slachthuislaan en Slachthuisstraat wordt omgeleid naar de Supernovaweg–Maanweg. Verkeer richting Bezuidenhout zal via de Binckhorstlaan-Prins Bernhardviaduct worden omgeleid.

Van 1 tot en met 7 augustus zijn er al voorbereidende werkzaamheden in de berm.

Onvriendelijke Schenktunnel wordt aangepakt

Het voorstel van het CDA om op korte termijn de onvriendelijke fiets- en voetgangerssituatie in de Schenktunnel aan te pakken werd door de gehele Haagse gemeenteraad gesteund. Het college gaat er direct mee aan de slag. De tunnel bij CS, die de Haagse wijk Bezuidenhout verbindt met het centrum, is door hoge trappen en een rare knik zeer onvriendelijk, met name voor bestuurders van bakfietsen, mindervaliden en voetgangers met kinderwagen. Ook laat de sociale veiligheid door een gebrekkige verlichting en graffiti te wensen over.

Fietsers moeten nu bij het binnengaan en het verlaten van de tunnel een trap afdalen en bestijgen. ‘’Verre van fietsvriendelijk, vooral voor gebruikers met zwaardere (bak)fietsen of fietsen met kinderzitjes’’, aldus CDA-er Michel Rogier. ‘’Ook voor voetgangers met een kinderwagen of jonge kinderen is het gebruik van de tunnel onmogelijk. Bewoners uit Bezuidenhout lopen liever om, om het centrum te bereiken, dan dat zij de onvriendelijke en onveilige tunnel ingaan.’’

In september 2013 vroeg het CDA al om een glooiende Schenktunnel zonder trappen. De wethouder beloofde toen de fietstunnel aan te pakken wanneer het Schenkviaduct zou worden vervangen in 2016. Nu blijkt echter dat de tunnel pas in 2040 aan vernieuwing toe is. Het CDA wil dat de gemeente niet zo lang wacht en roept vandaag tijdens de begrotingsbehandelingen de wethouder op om voor februari een oplossing voor de Schenktunnel te bedenken. Andere partijen steunden tijdens de begrotingsbehandelingen donderdagavond deze oproep van Rogier.

Download hier de motie Rogier opknappen onvriendelijke Schenktunnel.

Brief Wijkberaad Bezuidenhout met zorgen over riolering Bezuidenhout-Oost

Bezuidenhout, 4 juni 2015

Geacht College en Raadsleden,
Langs deze weg willen wij graag onze zorg uitspreken over de voortgang en financiering van het project Riool/Herinrichting Bezuidenhout-Oost.
Zoals u wellicht weet, is het de bedoeling van het College om het riool in Bezuidenhout-Oost de komende jaren te vervangen en tegelijkertijd ook extra parkeerplaatsen te creëren en tevens de straten een herinrichting te geven naar residentieniveau.

Het project is onderverdeeld in 3 fasen en fase 1 is door het college in december 2014 reeds geaccordeerd. (zie Ris 279686)

In de voorbereiding van fase 1 heeft het Wijkberaad Bezuidenhout de bewoners van de desbetreffende straten actief gekregen om met de gemeente samen aan tafel te gaan en details te bespreken. Vanuit de bewoners, maar ook vanuit de betrokken ambtenaren, is dit als zeer positief ervaren. Tevens is daaruit een bewonerswerkgroep Pleinen voortgekomen die met een degelijk voorstel naar de gemeente is gegaan, en nu samen met gemeente enthousiast aan de gang is om de bewoners te stimuleren om samen de 38 pleinen en pleintjes in te richten. Haagse Kracht op zijn best.

Maar helaas, nu wachten de bewoners en ook de bewonersorganisatie op de voorlopige tekeningen voor fase 2. Naar wat wij nu begrijpen is de aanvang van fase 2 nog niet gestart omdat de financiën hiervoor (nog) niet aanwezig zijn. Dit was reeds al opgemerkt als slotalinea in het collegebesluit van december 2014:

Fase II en Fase III
Voor fase II en III is er al wel dekking aanwezig vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 en het Meerjarenprogramma parkeren in woongebieden 2014-2017. Dit is echter onvoldoende om alle straten in deze twee fasen naar het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. In verband met het eindigen van de reserve Werk met Werk per 31 december 2015 zal er voor fase II en III in de begroting 2016 – 2019 aanvullende dekking gezocht moeten worden.

En zie ook:
Programmabegroting 2015/2018 Onderhoud Straten, Wegen, Pleinen
Waar mogelijk wordt de buitenruimte op residentiekwaliteit gebracht in combinatie met rioolwerkzaamheden, reconstructies en groot onderhoud van verhardingen. Deze werkwijze, werk met werk maken, is goedkoper en zorgt ervoor dat de straat minder vaak wordt opgebroken. Tot en met 2015 steken we hierin € 15 mln. vanuit de Reserve Werk met werk. In 2015 gaat het onder andere om het project Bezuidenhout-Oost, waar vanuit riolering, P2500 en het meerjarenprogramma fiets werkzaamheden worden uitgevoerd.

Nu blijkt ook uit de programmabegroting 2015/2018 dat er geen dotaties meer plaatsvinden vanaf 2016 richting de reserve Werk met Werk. Dit zou kunnen betekenen dat bovenstaande correct is en dat er geen voortgang is voor fase 2 en 3 wegens gebrek aan gelden.

Dit verbaast ons en zorgt ook voor enig onbegrip en irritatie bij de bewoners. We hebben toch duidelijk gelezen in uw programma begroting 2015-2018 op bladzijde 235 dat u toezegt :
In de komende jaren wordt de riolering in Bezuidenhout-Oost vervangen. Dit wordt aangegrepen voor een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte. Daartoe worden de straten opnieuw ingericht.

U moet ook weten dat de bewoners al in 2009 een brief van de gemeente mochten ontvangen, waarin de start van de rioolvervanging voor 2010 werd aangekondigd. Daarbij komt ook nog dat de buitenruimte in Bezuidenhout-Oost al vanaf 2005 als rood is aangemerkt binnen de gemeente en dat ook het Wijkberaad al jaren heeft moeten aandringen om eindelijk met het rioolproject te beginnen.

Het kan toch niet zo zijn dat de bewoners weer lange tijd moeten wachten op voortgang. Of dat door het niet beschikbaar maken van een reserve Werk met Werk een derde van de wijk niet op het gewenste residentieniveau zal worden opgeleverd.

Wij denken u enige oplossings richtingen aan te kunnen bieden.

De hoogte van de financieringen, zoals wij die begrijpen die nodig zijn voor fase 2 en 3, is nogal uit een lopend.
De financiering voor Fase 3 is significant lager dan dat wat nodig is voor fase 2. Wellicht als u nu gelden voor fase 3 vrijmaakt dan kan er voortgang komen en reeds gestart worden met fase 3. In de tijd van de voorbereiding van fase 3, ongeveer 1 jaar, heeft u dan de tijd om de financiering voor fase 2 te benoemen.

In de financierings-stromen van de gemeente is er nu ook een mogelijkheid gekomen.

In uw begroting heeft u bijvoorbeeld staan:

  • Structurele intensiveringen 16 Schenkviaduct 2017 1,5 milj. En 2018 1,5 milj.
  • Incidentele intensiveringen 15 Stadsontwikkeling Schenkviaduct 2015 1 milj.
  • Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte nieuw : Schenkviaduct 2016 18,75 milj.

Daar kort geleden bekend is geworden dat het Schenkviaduct nog jaren mee kan zijn deze posten wellicht aan te passen en te gebruiken om de buitenruimte van Bezuidenhout-Oost op residentie niveau te brengen.
Het Wijkberaad is lange tijd in staat geweest om zaken te verklaren naar de bewoners, maar nu we al zoveel bewoners geattendeerd hebben en actief gekregen hebben in het riool- en pleinenproject, is een vertraging of een lager opleveringsniveau ook voor ons niet meer goed uit te leggen en eigenlijk onacceptabel te noemen.

Vandaar onze zorg en onze vraag aan u of onze constateringen juist zijn en indien dat zo is of u, College en Raad, actie zou kunnen nemen om de reserve Werk met Werk op de kortst mogelijke termijn op de agenda te zetten.
Wederom altijd bereid en beschikbaar voor uitleg en overleg,

Met vriendelijke groet,
Wijkberaad Bezuidenhout-Midden/-Oost
Jacob Snijders

Download de brief als pdf.