Tag archieven: raadscommissie

Raadscommissie sprak over optimalisatie van voorontwerp Koekamp

Bron: Gemeente Den Haag

Op 4 oktober sprak de commissie over de optimalisatie voorontwerp Koekamp. Bij het vaststellen van het voorlopig ontwerp voor de Koekamp en de overkluizing van de A12 door de gemeenteraad op 25 januari 2018 zijn vier moties aangenomen. Twee daarvan, moties G2 en G7, droegen het college op om in overleg met groen- fiets- en bewonersorganisaties het vastgestelde voorlopig ontwerp te optimaliseren en om het alternatieve voorstel van de fietsersbond en bomenstichting (beperkte oeververplaatsing, nieuwe verschoven waterloop en twee eenvoudige bruggen) te onderzoeken. De commissie besprak het voorstel om de twee optimalisaties op te nemen in het definitieve ontwerp voor de Stadsentree Koekamp.

Er waren vijf insprekers die inspraken namens de Fietsersbond, Wijkberaad Bezuidenhout, Bewoners Rondom Het Plein, KNNV, AVN,  Bewoners Commissie City Tower, de Fietsersbond afdeling Haagse Regio, KNNV, Bomenstichting Den Haag en Staatsbosbeheer Den Haag. De commissie stelde vragen over onder meer de watergang en het hertenkamp, het alternatieve plan, het definitie f ontwerp, het fietspad en de kosten. Wethouder Economie, Sport, Buitenruimte, de heer de Mos, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en zegde toe het alternatieve plan samen met Stadsbosbeheer te bestuderen en na te gaan hoe het met de kosten staat.

De voorzitter concludeerde dat, gelet op het advies van de commissie Ruimte, het voorstel op dit moment wordt doorgeleid naar de agenda van de raad van 11 oktober 2018.

De volledige vergadering is online terug te zien.

Zie ook Bredere overkapping A12 bij Malietoren (15-2-2018) op Bezuidenhout.nl.

Commissie spreekt over herinrichting Bezuidenhout-Oost

De commissie Leefomgeving spreekt donderdag 2 februari onder andere  over de herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost.

De commissie spreekt over het Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2. Er is besloten om de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost te vervangen en om het parkeren te verbeteren. Vanuit het programma Werk met Werk zijn er extra middelen om de vernieuwing van de buitenruimte te financieren. Omdat aanvankelijk onzekerheid bestond over de beschikbare middelen, is de fasering aangepast, zodat zeker was dat hiervoor voldoende middelen aanwezig waren.

Raadscommissie bespreekt grondwater Bezuidenhout

De commissie Leefomgeving sprak woensdag 7 oktober over de brief Grondwateronderzoeken Bezuidenhout. De commissie wees op de gevolgen van grondwateroverlast voor bewoners, zowel qua woongenot als financieel. Bewoners zijn dan wettelijk verplicht hun kelder waterdicht te maken en de gemeente heeft daarin geen rol. Gewezen werd voorts op aspecten als hevige regenval, klimaatverandering, drainage, extra waterberging en het belang van monitoring.

Wethouder Revis stelde dat het college alle aanbevelingen uit de grondwateronderzoeken Bezuidenhout heeft overgenomen. Eind 2015 zal het raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 en een brief over de Wateragenda aan de raad worden voorgelegd. Er is sprake van structureel onderzoek waarbij in verschillende wijken 150 peilbuizen de grondwaterstanden monitoren. Indien daarvoor aanleiding is, zal de raad hierover worden geïnformeerd.

De volledige vergadering is online terug te zien.