Tag archieven: ministerie sozawe

Brief van Wethouder Wijsmuller met stand van zaken vluchtelingenopvang Bezuidenhout

Aan De voorzitter van Commissie Ruimte en commissie Samenleving
Geachte voorzitter,

In vervolg op mijn brief van 12 november j.l. wil ik u informeren over de uitkomsten van het aangekondigde overleg met het COA en het vervolg van de noodopvang in het voormalige ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat.

Afgelopen vrijdag 13 november hebben de burgemeester en ondergetekende gesproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het COA. Tijdens dit gesprek hebben wij ons ongenoegen overgebracht over niet nagekomen afspraken ten aanzien van de begeleiding en samenstelling van de eerste groep die woensdagavond 11 november is aangekomen. De voorzitter van het COA heeft erkend dat dit zo niet had mogen gebeuren. Alvorens er weer nieuwe mensen in het voormalige ministerie konden worden ondergebracht, zijn er nadere afspraken gemaakt over:

  • De garantie dat het om een gemengde samenstelling gaat met asielzoekers uit verschillende fases van de asielprocedure.
  • De lijst van degenen die afreizen naar het SZW-pand vooraf dient te worden overgelegd, zodat op voorhand bekend is wie er worden opgevangen.
  • Een helder verwachtingenmanagement vooraf naar de asielzoekers over de condities van de tijdelijke noodopvang.
  • Voldoende begeleiding door het COA bij aankomst -die alleen overdags dient plaats te vinden- en verblijf.
  • Het voor alle betrokken helder is dat de noodopvang uiterlijk op 31 december a.s. weer verlaten dient te zijn.

Het COA heeft aangegeven dat zij aan deze voorwaarden kunnen en zullen voldoen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de situatie bij het COA inmiddels noodzaakt om capaciteit bij AZC’s vrij te maken door ook asielzoekers met een verblijfsvergunning in tijdelijke noodopvang onder te brengen. Deze asielzoekers hebben dus wel een verblijfsvergunning, maar beschikken nog niet over de status waarmee zij aanspraak kunnen maken op huisvesting in Den Haag.
Dit betekent dat de personen conform de eerder gemaakte afspraken onder de tijdelijke noodopvang van het COA blijven vallen, en na uiterlijk 31 december naar een andere COA-opvanglocatie zullen moeten vertrekken. Zij vallen derhalve dus niet onder de reguliere taakstelling die de gemeente Den Haag van het Rijk krijgt opgelegd, noch zijn ze onderdeel van de extra opgave die het college zichzelf heeft gesteld.

Nadat we op basis van de aangeleverde nieuwe lijst ons hebben verzekerd van de gemengde samenstelling zoals afgesproken en na bespreking in het college heb ik contact opgenomen met het COA en aangegeven dat er vanaf vandaag weer nieuwe mensen in het voormalige SZW gebouw kunnen worden ondergebracht. Dit zal gebeuren in twee dagen (met circa 200 personen per keer); de eerste vandaag 17 november, en naar verwachting de tweede morgen 18 november.

Voor het college blijft het nakomen van de afspraken voorwaardelijk voor een menswaardige en door de omgeving gedragen opvang van asielzoekers. Dit is ook de reden waarom we frequent contact blijven onderhouden met de omwonenden in Bezuidenhout en in Voorburg- Leidschendam. Tevens zal de aangeboden vrijwillige hulp, onderwijs en ondersteuning worden opgestart zodra de in totaal 600 asielzoekers goed en wel in het voormalige SZW gebouw gearriveerd zijn.

Met vriendelijke groet,
De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,
Joris Wijsmuller

Haagse vluchtelingen steken Parijs hart onder de riem

Bron: Algemeen Dagblad
Lex de Jonge
De vluchtelingen in het voormalige ministerie in de Haagse wijk Bezuidenhout zijn met hun gedachten in Parijs. Deze zaterdag wilden ze de slachtoffers van de aanslagen en hun familie graag hun medeleven betuigen, maar vanwege de veiligheidssituatie mochten ze buiten geen spandoeken ophangen. Via foto’s hopen ze alsnog hun support te kunnen tonen.
Sinds afgenomen woensdag protesteerden sommigen van hen tegen de slechte voorzieningen in Bezuidenhout. Dat viel verkeerd bij veel buurtbewoners. Later bleek dat het COA vluchtelingen met een verblijfsstatus naar Den Haag hadden gestuurd, terwijl de opvang bedoeld is voor nieuwe vluchtelingen.

https://twitter.com/xxxxellll/status/665640965667991552/photo/1

Vluchtelingenwerk in Den Haag overspoeld met aanmeldingen

Bron: DenHaag FM

Vrijwilligers staan te popelen om de vluchtelingen in de noodopvang in Bezuidenhout te helpen. De stichting Vluchtelingenwerk wordt overspoeld met aanmeldingen van Hagenaars die iets willen doen.

Zo’n 250 mensen hebben zich aangemeld om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Nu de eerste vluchtelingen zijn gearriveerd, betekent dat niet dat men al gelijk kan helpen. “Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat de mensen eerst wat rust nodig hebben om zich te settelen”, vertelt directrice Margriet ten Hove van Vluchtelingenwerk. “Mensen kunnen ook niet zomaar toegang krijgen tot het gebouw.” Veel Hagenaars willen helpen door taalles te geven, maar ook sportieve of creatieve activiteiten worden aangeboden.

Wil jij ook helpen? Dan vind je hier meer informatie.

Luister hier naar het interview met Margriet ten Hove op Den Haag FM.

Boze brief wethouder Wijsmuller: Stand van zaken noodopvang voormalig ministerie van SZW

Aan de voorzitters van Commissies Samenleving en Ruimte

Geachte voorzitter,
Graag informeren we u over de actuele stand van zaken aangaande de noodopvang in het voormalig ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. De tijdelijke noodopvang tot 1 januari a.s. is voor asielzoekers in de verschillende stadia van de asielprocedure, waarvoor de COA verantwoordelijk is.

Het Rijk heeft het gebouw van het voormalig ministerie van SZW aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ter beschikking gesteld voor tijdelijke noodopvang. Nadat de nodige aanpassingen zijn verricht om een veilig verblijf te waarborgen , is het pand op 11 november deels opgeleverd. De gemeente heeft de benodigde vergunningen daarvoor afgegeven. De eerste groep is nog dezelfde avond gearriveerd.

Er zijn vooraf heldere afspraken gemaakt met het COA over de begeleiding en de samenstelling van de groep. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat de groep een gemengde samenstelling heeft van mannen, vrouwen en gezinnen. Daarmee is bij de inrichting van het gebouw en de begeleiding ook rekening gehouden. Deze afspraken met het COA zijn ook met de buurt gedeeld tijdens onder meer de bewonersbijeenkomsten, zowel aan de Haagse kant als in Leidschendam-Voorburg. Aan deze afspraken is niet voldaan. De gemeente Den Haag heeft het COA vandaag laten weten dat er geen nieuwe groepen kunnen worden opgenomen in het pand, totdat de afspraken die we hebben gemaakt, worden nagekomen en er balans is in de samenstelling van de groep in de noodopvang. Hierover zal nog voor het weekend met het COA worden gesproken.

Bij aankomst heeft een groep van circa 20 personen aangegeven niet tevreden te zijn met de omstandigheden waaronder zij worden opgevangen. Uit protest heeft deze groep de nacht buiten op straat doorgebracht. Het college vindt deze situatie onacceptabel. Na overleg met de burgemeester heeft het COA toegezegd aan deze situatie een einde te zullen maken.

Het stadsbestuur wil met de noodopvang zijn verantwoordelijkheid nemen. Voorwaardelijk voor het kunnen nemen van die verantwoordelijkheid is wel dat afspraken worden nagekomen; zowel vanuit het perspectief van de asielzoekers als de Haagse bevolking.

Met vriendelijke groet,

De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,

Joris Wijsmuller

COA over ontevreden vluchtelingen in Den Haag: tv’s en bankstellen worden vandaag nog geleverd

Bron: RTV West

DEN HAAG – De vluchtelingen in het voormalige pand van het ministerie van SZW in Den Haag krijgen donderdag nog tv’s en bankstellen. Dat zegt Michel Daneanen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij reageert daarmee op de ontevreden reacties van vluchtelingen over de opvanglocatie in het Bezuidenhout. Wel komt er een gesprek tussen het COA en de ontevreden asielzoekers.

Zo’n dertig vluchtelingen uit een groep van 175 tot 200 die woensdagavond aankwam, heeft buiten overnacht uit protest tegen de in hun ogen schamele voorzieningen. Ze klaagden onder meer over het eten en het ontbreken van tv’s en privacy.

LEES OOK: Onvrede onder asielzoekers Den Haag neemt toe: Steeds meer boze vluchtelingen voor gebouw SZW

‘Die mensen hadden denk ik iets meer luxe verwacht. Maar ze moeten even roeien met de riemen die ze hebben’, aldus de beheerder. ‘Mensen verwachten misschien een huisje met een erfje, maar dat moet nog even wachten. Ik vind dat de opvang er vrij netjes uitziet, klagen is een beetje overbodig’, zegt Daanen.

Tv’s en bankstellen
Later deze donderdag worden tv’s opgehangen en bankstellen neergezet. Dat is wat vertraagd door problemen met de levering. Over de klachten over het eten zegt de COA-medewerker het volgende: ‘Voor zover ik weet wordt er voldoende rekening gehouden met vitaminen en mineralen, die deze mensen op dit moment moeten hebben.’

Reactie op commotie
Donderdagochtend staan tientallen ontevreden asielzoekers buiten, voor en rond het gebouw van het voormalige ministerie van SZW. In een reactie daarop zegt een woordvoerder van het COA dat ze met de groep ontevreden bewoners in gesprek gaan. Er wordt gekeken waar ze precies tegenaan lopen. Daarna wordt beslist of er iets aan gedaan moet worden en wat dat dan zou moeten zijn.

Vluchtelingen demonstreren op straat voor betere opvang

Bron: Algemeen Dagblad
Niels Klaassen en Herman Rosenberg

Vluchtelingen ontevreden over voorzieningen in opvang Den Haag
Tientallen vluchtelingen die woensdag in Den Haag zijn aangekomen, zijn ontevreden over de noodopvang in het oude ministerie van Sociale Zaken. Uit protest heeft een groep van circa twintig asielzoekers zelfs buiten de nacht doorgebracht. Donderdag breidde het protest zich uit, rond de middag stonden er bijna 70 vluchtelingen op de middenberm nabij de opvang. Er lijkt nog altijd geen oplossing in zicht.

De Eritreeërs en Syriërs vinden de noodopvang beneden de maat. Rode draad in de kritiek: het gebouw is nog niet klaar voor hun komst. Te weinig douches, te weinig toiletten, koud water, geen wasmachines, amper privacy. Een jonge vrouw: ,,We blijven hier tot we antwoord krijgen.” Voorbijgangers claxonneren geregeld, sommigen gaan ook met vluchtelingen in gesprek. Verder blijft het vrij rustig.

Lees het hele artikel

Halal-snacks liggen klaar bij overbuurman opvangcentrum

Bron: De Posthoorn

We schrijven dinsdag 10 november als de beloofde vluchtelingen in Bezuidenhout nog altijd niet zijn gekomen. “Woensdag arriveren pas de eersten”, zegt de vriendelijke, geüniformeerde bewaker bij het vroegere ministerie van Sociale Zaken. “Het gebouw is nog niet uitgeleverd. Installaties afstellen en zo.” Daarvan getuigen ook de werklui die af en aan lopen. Ze hebben de wasmachines nét geïnstalleerd.

Overbuurman René Wehrmann is blij met de toekomstige klanten voor zijn snackbar (Le Passage). “Bij de sluiting van het ministerie was ik 5000 klanten kwijt. Daarna draaide ik op de buurt. Het was erg stil. Vroeger had ik hier drie man aan het werk.” René stond niet hardop te juichen (om zijn vaste klanten niet te beledigen). Maar kwam wél meteen in actie na de aankondiging dat er een opvangcentrum in het ministerie aan de overkant werd ingericht. “Hier komt morgen een aparte halal-afdeling van Mekkafoods”, legt hij over zijn toonbank uit, “alle varken gaat eruit. Je moet je aanpassen in het leven”, zegt hij wijs.

Aankomst vluchtelingen in Bezuidenhout vanaf 9 november

Bron: Gemeente Den Haag

Medio oktober maakte de gemeente bekend dat er een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen komt in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat in Bezuidenhout. Deze opvang vindt plaats onder regie van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Het COA heeft aangegeven dat de vluchtelingen hier in de week van 9 november 2015 groepsgewijs zullen aankomen. Op 4 november ontvangen omwonenden hierover een brief van de gemeente.

Deze brief vindt u ook hier.
Bewonersbrief Aankomst vluchtelingen in Bezuidenhout (PDF, 113 kB)
Letter to residents Arrival of refugees in Bezuidenhout (PDF, 46 kB)

Noodopvang tot 1 januari
In de noodopvang worden gezinnen, echtparen en alleenstaande mannen en vrouwen uit verschillende landen opgevangen. Hoe de samenstelling van de groep is, weet de gemeente vooraf niet precies. De mensen die komen zijn in afwachting van hun asielprocedure. De verwachting is dat binnen een week de groep van 600 vluchtelingen compleet zal zijn. De mensen worden uiterlijk tot 1 januari 2016 opgevangen op deze locatie. Vanaf 1 januari 2016 wordt het pand geschikt gemaakt voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).

Vrijwilligershulp
Hulp van vrijwilligers is van harte welkom. Zowel op korte termijn in de tijdelijke noodopvang (tot 1 januari 2016) als op langere termijn bij de huisvesting van statushouders. De gemeente Den Haag en Vluchtelingenwerk Zuidvleugel werken nauw samen om ervoor te zorgen dat uw hulp goed wordt ingezet. De helpdesk voor vrijwilligers op de noodopvanglocatie kunt u bereiken via haagsehout@denhaag.nl.

Winterkleding en toiletartikelen
Het COA heeft aangegeven dat er behoefte is aan winterkleding en toiletartikelen. Andere spullen zijn voor deze korte periode van noodopvang (tot 1 januari 2016) niet nodig. De inzameling gebeurt door het Rode Kruis. Zodra bekend is waar de benodigde spullen worden ingezameld, melden we dat op de website van de gemeente.

Meer informatie
Op www.denhaag.nl vindt u regelmatig nieuwe informatie over de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders in Den Haag.
U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de gemeente via www.denhaag.nl/nieuwsbrief. U kunt zelf aangeven over welke stadsdelen uw nieuws wilt ontvangen.
Veelgestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op de pagina Statushouders in Den Haag.
Tijdens de bijeenkomst voor omwonenden op vrijdag 16 oktober over de noodopvang en huisvesting op de SZW locatie is een aantal vragen veel gesteld. Deze vragen en antwoorden zijn in onderstaand document op een rijtje gezet.
Veelgestelde vragen en antwoorden tijdens informatiebijeenkomst SZW locatie 16 oktober 2015 (PDF, 25 kB)

Zie ook
Eerste locaties huisvesting bekend

 

“Vergunning voor vluchtelingen in ministerie waarschijnlijk deze week rond”

Den Haag FM, door Gerard van den IJssel
De vergunning om 600 vluchtelingen op te vangen in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken in Den Haag komt waarschijnlijk deze week rond. Dat zegt een woordvoerder van wethouder Joris Wijsmuller.

De Haagse brandweer heeft een aantal aanvullende eisen gesteld voordat het lege kantoor als tijdelijke opvanglocatie mag worden gebruikt. “Daar zijn we nu druk mee bezig”, zegt de woordvoerder. “Zodra de vergunning is verleend, zullen al heel snel de eerste vluchtelingen in het gebouw worden ondergebracht.” Volgend jaar wordt het pand verbouwd voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus.

De Horeca Academie en Threewise blijven zitten in het ministerie. Threewise is een opleidingsbureau op het gebied van gastvrijheid. De Horeca Academie leidt mensen onder meer op tot gastheer, gastvrouw en kok. Beiden organisaties waren onlangs verhuisd naar het leegstaande gebouw.

Applaus voor de burgemeester

Bron: RTL Nieuws

Politiek verslaggever Jos Heymans over wat hem opvalt in de Haagse en Europese politiek.

Ik krijg er 600 nieuwe buren bij. Dat staat in de brief van de gemeente die deze week in de brievenbus valt. Noodopvang voor asielzoekers in het Haagse Bezuidenhout, in een leegstaand kantoorgebouw waar tot voor kort het ministerie van Sociale Zaken huisde. De gemeente komt het ons allemaal uitleggen.

Met vrienden en buren lopen we naar het oude ministerie. Ik moet denken aan Mark Rutte, die nog geen twee uur eerder op zijn persconferentie benadrukte dat het bijna overal in het land goed gaat, die noodopvang. Daar is de Haagse politie niet helemaal zeker van. Een mannetje of 20 is in en rond het ministerie nadrukkelijk aanwezig. Klaar om in te grijpen als de emoties te hoog oplopen.

Zo’n 1200 wijkbewoners zijn op de bijeenkomst afgekomen, met heel veel vragen, vooral over de veiligheid. Maar voordat we daaraan toe zijn, houdt de wethouder een inleidend praatje. Er wordt aandachtig geluisterd. Sommige bezoekers kunnen niet wachten hun kritische en vooral bezorgde vragen af te vuren. We zijn amper vijf minuten bezig, maar hun geduld is nu al op.

Het is het moment waarvan ik denk dat het weleens uit de hand kan lopen. Maar Joris Wijsmuller, de wethouder, maant de opgewonden standjes tot kalmte, belooft ze alle vragen te beantwoorden, ‘maar laat me eerst even uitpraten’. Zowaar, het helpt. “Sfeer is nog steeds vrij gemoedelijk”, twittert een collega van Omroep West. Het klinkt bijna als een teleurstelling.

Als Jozias van Aartsen, de burgemeester, het woord neemt, is de aandacht nog groter. Hij herinnert aan het bombardement dat de wijk in 1945 trof; driekwart van de huizen lag in puin, duizenden mensen raakten dakloos. “Bezuidenhouters werden toen liefdevol opgevangen in andere wijken”, houdt Van Aartsen zijn gehoor voor. Hij verwacht dat de wijkbewoners diezelfde hartelijkheid kunnen opbrengen voor de vluchtelingen van nu. Het valt goed; het levert hem applaus op.

“Natuurlijk zijn er incidenten. Maar een incident in een azc haalt de krant. Dat in een zwembad niet.”

Je voelt het in de zaal: de wijk accepteert de komst van 600 asielzoekers, bijna zonder morren. De politiechef zegt dat Nederland al jarenlang asielzoekerscentra herbergt en dat uit de statistieken nooit is gebleken dat criminaliteit en onveiligheid rond de azc’s toenemen. Natuurlijk zijn er incidenten. Maar een incident in een azc haalt de krant. Dat in een zwembad niet. De meeste mensen geloven hem, slechts een enkeling twijfelt.

Maar er is geen geschreeuw, geen gejoel, geen handgemeen zoals de afgelopen dagen en weken op informatiebijeenkomsten elders in het land wel gebeurde. Zijn Hagenezen dan anders? Welnee. Voorafgaand aan de bijeenkomst was er best veel onrust in de wijk. Over het aantal asielzoekers, over de veiligheid, over mogelijke overlast (want de asielzoekers zouden natuurlijk door de straten gaan zwerven), over waardevermindering van de huizen. En waarom wel een asielzoekerscentrum in het Bezuidenhout en niet in het aanpalende, maar veel sjiekere Benoordenhout? Minister Blok had daar toch een kazerne beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen?

Burgemeester van Aartsen spreekt op voorlichtingsbijeenkomst vluchtelingen 16 oktober 2015
Burgemeester van Aartsen spreekt op de voorlichtingsbijeenkomst

“Opgekropte emoties kunnen op zo’n massabijeenkomst gemakkelijk ontaarden in ordinaire scheldpartijen.”
Opgekropte emoties die in zo’n massabijeenkomst gemakkelijk tot ontlading kunnen komen, die kunnen ontaarden in ordinaire scheldpartijen. Zeker als de bestuurders achter een tafel zitten en toehoorders ertegenover hun zorgen kunnen uiten. Dat is vragen om problemen. Het leidt tot blokvorming met ongewenste gevolgen. Wij tegen zij.

Den Haag had voor een andere opzet gekozen. Wethouder, burgemeester en politiechef hielden alle drie een korte inleiding. Wijkbewoners konden vervolgens in kleine groepjes aan statafels hun vragen stellen aan zo’n 30 ambtenaren, die daarvoor waren opgetrommeld. Zo werd elke vraag serieus beantwoord, kwam iedereen aan bod. En wie daarna nog vragen had, kon die ter plekke schriftelijk indienen. En gegarandeerd binnen een week antwoord.

Zo kan het dus ook.

Jos Heymans