Tag archieven: koningin sophiestraat

Hoe leuk ook in de herfst

Het raakt mij dat er nog maar zo weinig kinderen buiten in de natuur spelen. Soms zijn wij de enigen in het park. Zoals hier in de herfst in het Koningin Sophiepark in het Bezuidenhout te Den Haag. En kijk eens wat een plezier ze hebben. Wekelijks gaan we met tien kinderen van de Liduina Basisschool in de directe omgeving van school de natuur in. En het wordt inmiddels al heel wat jaren met heel veel enthousiasme ontvangen.

Lees verder  »

Villa Sophie opgeleverd

19 maart jl. is het transformatieproject De Sophie in Den Haag op. Het voormalige kantoorpand aan de Koningin Sophiestraat 120-130 in Den Haag is getransformeerd naar 67 woningen door Villa Sophie BV, een ontwikkelcombinatie van Local en Trebbe Wonen. Het merendeel van de woningen zijn vrijesector huurwoningen in het middeldure segment.

Hoogwaardige afwerking en een fantastische locatie

Het kantoorpand in de wijk Bezuidenhout stond al enkele jaren voor een groot deel leeg. In 2016 kocht Villa Sophie BV het kantoorpand aan, met het plan deze te transformeren naar appartementen. In het kantoorpand zijn, naar een ontwerp van Atelier Pro in combinatie met B+M, 67 appartementen met een oppervlak variërend van 58 m2 tot 133 m2 gerealiseerd. De variatie in appartementen is groot; zo zijn er doorzonappartementen, eenzijdige appartementen en maisonnettes.

Belangrijk voor het geheugen van de stad

Dennis Wedding, portfolio manager van het Amvest Residential Core Fund: “Transformatieprojecten als De Sophie kunnen de druk op de woningmarkt op korte termijn verlichten. Het is doorgaans sneller dan nieuwbouw en we geven een pand weer nieuw leven voor de komende pakweg 50 jaar. Dat is per definitie duurzaam.” De Sophie ligt op een unieke locatie in de gewilde wijk Bezuidenhout, met een diversiteit aan voorzieningen zoals scholen, kantoren, horeca, openbaar vervoer en een park om de hoek.

Luxe kwaliteit en woongenot

Een transformatie brengt bijzondere voordelen met zich mee. De bewoners van Koningin Sophie hebben bijvoorbeeld beschikking over de (bestaande) parkeergarage onder het gebouw. De appartementen hebben hoge plafonds en hoge ramen. Ook voor de wijk levert de transformatie voordelen op. De verpaupering van leegstaande panden wordt met transformatie een halt toegeroepen en het voegt een nieuwe dynamiek aan de wijk toe. “Wij zien dat de toegevoegde waarde van transformeren veel groter is dan alleen het hergebruik van een gebouw” aldus Phlip Boswinkel van Local. “De hoge ramen geven daglicht tot diep in de woning, en het hoge plafond geeft een luxe gevoel en geweldig woongenot.”

Een duurzaam tweede leven

Duurzaamheid speelt een grote rol in transformatie van bestaand vastgoed, zo ook bij De Sophie. In De Sophie komen twee belangrijke duurzaamheidsthema’s samen; circulair bouwen en energiezuinigheid. Met deze transformatie is zoveel mogelijk van het aanwezige materiaal hergebruikt, zoals bijvoorbeeld de geveldelen en het bestaande skelet is intact gehouden. De woningen zijn energiezuinig (energielabel A) en beschikken over een optimaal wooncomfort. De algemene ruimten van De Sophie zijn door de plaatsing van pv-panelen energieneutraal. Hein Stooker, directeur Trebbe Wonen, is trots op het duurzaamheidsniveau van De Sophie. “Dit kantoorpand stond al lange tijd leeg. Met de transformatie geven we het pand een duurzaam tweede leven. De Sophie heeft een ‘stralende’ uitstraling gekregen waar mensen straks met plezier wonen en het heeft een positieve uitwerking op de omgeving.”

Ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening (dakopbouw en Koningin Sophiestraat)

Ontwerp
Op 18 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout (vastgesteld op 27 juni 2013)  waarbij de mogelijkheid is vernietigd om binnen de bestemmingen ‘Wonen 1” en ‘Wonen 2″ dakopbouwen te realiseren. Voor het overige deel is het vastgestelde plan in stand gebleven.

In het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening zijn alle woningen meegenomen, die reeds in het bestemmingsplan Bezuidenhout een bestemming Wonen – 1 en/of  Wonen – 2 hadden, alsmede (een deel van) een kantoorpand gelegen aan de Koning Sophiestraat, (hoek Schenkkade).

Zodoende bestaat het plangebied Bezuidenhout, 1e herziening uit verspreid liggende bestemmingsvlakken.

Het doel van het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening is met name:

  • Het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader: het bestemmingsplan legt in hoofdzaak de bestaande situatie vast en dient als een actueel beheerkader. Het plan biedt de planologisch-juridische basis voor handhaving van de ruimtelijke situatie zoals die nu is, voor het beheer ervan in de toekomst en voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen (zoals dakopbouwen);
  • Uitvoering geven aan het gemeentelijke dakopbouwenbeleid: dakopbouwen worden binnen de bestemmingen Wonen – 1 en Wonen – 2 mogelijk gemaakt, waar dit stedenbouwkundig en ruimtelijk inpasbaar wordt geacht. Deze mogelijkheid was is in de einduitspraak van de Raad van State van 18 augustus 2014 inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout (2014) vernietigd.

Terinzagelegging
Het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070 – 353 3573. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 9 januari 2018 wordt van 17:00 tot 19:00 uur voor het ontwerp-bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden in het Wijkcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25, 2593 CH Den Haag.

Inloopavond bestemmingsplan dakopbouw en Koningin Sophiestraat

Ontwerp
Op 18 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout (vastgesteld op 27 juni 2013)  waarbij de mogelijkheid is vernietigd om binnen de bestemmingen ‘Wonen 1” en ‘Wonen 2″ dakopbouwen te realiseren. Voor het overige deel is het vastgestelde plan in stand gebleven.

In het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening zijn alle woningen meegenomen, die reeds in het bestemmingsplan Bezuidenhout een bestemming Wonen – 1 en/of  Wonen – 2 hadden, alsmede (een deel van) een kantoorpand gelegen aan de Koning Sophiestraat, (hoek Schenkkade).

Zodoende bestaat het plangebied Bezuidenhout, 1e herziening uit verspreid liggende bestemmingsvlakken.

Het doel van het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening is met name:

  • Het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader: het bestemmingsplan legt in hoofdzaak de bestaande situatie vast en dient als een actueel beheerkader. Het plan biedt de planologisch-juridische basis voor handhaving van de ruimtelijke situatie zoals die nu is, voor het beheer ervan in de toekomst en voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen (zoals dakopbouwen);
  • Uitvoering geven aan het gemeentelijke dakopbouwenbeleid: dakopbouwen worden binnen de bestemmingen Wonen – 1 en Wonen – 2 mogelijk gemaakt, waar dit stedenbouwkundig en ruimtelijk inpasbaar wordt geacht. Deze mogelijkheid was is in de einduitspraak van de Raad van State van 18 augustus 2014 inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout (2014) vernietigd.

Terinzagelegging
Het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070 – 353 3573. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 9 januari 2018 wordt van 17:00 tot 19:00 uur voor het ontwerp-bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden in het Wijkcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25, 2593 CH Den Haag.

Herontwikkeling Koningin Sophiestraat 120 Den Haag gestart

Onlangs is Trebbe gestart met de herontwikkeling van het kantoorgebouw aan de Koningin Sophiestraat 120 in Den Haag. Villa Sophie bv, een ontwikkelcombinatie van Local Investment en Trebbe Wonen, transformeert het kantoorgebouw naar een woongebouw met 67 appartementen. De middeldure vrijesectorhuurappartementen worden turnkey afgenomen door Amvest, namens het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund).

AtelierPro tekende in combinatie met B+M voor het ontwerp van de transformatie. De appartementen met een gemiddeld oppervlak van circa 90 m² worden voorzien van een buitenruimte en de mogelijkheid van een eigen parkeerplaats in de kelder van het gebouw. Duurzaamheid speelt een grote rol in de transformatie. Zo worden er zoveel mogelijk materialen, zoals bijvoorbeeld de bestaande geveldelen, hergebruikt. Na de verbouwing voldoet het gebouw aan de eisen van het energielabel A.

Wim Wensing, directeur Investment Management Amvest: ”Deze woningen zijn een mooie toevoeging aan de Haagse portefeuille van het Amvest Residential Core Fund. Het complex ligt op een goede locatie in Bezuidenhout, één van de meest dynamische wijken van Den Haag. De combinatie van de locatie, het middeldure huursegment en de duurzaamheidsgedachte passen goed binnen de doelstellingen van het ARC Fund.”

Hein Stooker, directeur van Trebbe Wonen is trots op dit bijzondere project: “In Koningin Sophie komen twee belangrijke thema’s samen; circulair bouwen en transformatie. Met deze transformatie hergebruiken we zoveel mogelijk van het aanwezige materiaal, geven we bestaand vastgoed een duurzaam tweede leven en pakken we het woningtekort en het overschot aan kantoren tegelijkertijd aan. ”

Phlip Boswinkel, partner van Local, ziet de transformatie als voorbeeld van de Haagse aanpak: ”Met de Koningin Sophie maken wij woningen waar in Bezuidenhout veel vraag naar is. Geënt op het karakter van de wijk kunnen gezinnen en ouderen hier hun ideale huisvesting vinden. Deze transformatie brengt nieuw leven in het gebied en geeft de stad een impuls naar leuk en leefbaar wonen.”
De transformatie van Koningin Sophiestraat 120 is de tweede succesvolle samenwerking van Local en Trebbe. Eerder transformeerden zij gezamenlijk de Merwedehof in Nieuwegein.

Amvest koopt 69 woningen in de Koningin Sophiestraat

Amvest Investment Management koopt 69 woningen van de combinatie Local/Trebbe in een te transformeren kantoor aan de Koningin Sophiestraat in Den Haag.

De partijen sloten daartoe een intentieovereenkomst tijdens Provada. Ontwikkelaar Local laat het kantoorgebouw van ongeveer 7.000 m2 verbouwen tot woongebouw met 69 appartementen van gemiddeld 87 m2 voor het middeldure segment. De realisatie is in handen van Trebbe West. Naar verwachting start de bouw eind 2016. De woningen komen in de beleggingsportefeuille van het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund).

Wim Wensing, directeur investment management van Amvest, vindt de aankoop een goede aanvulling voor het ARC Fund. ‘De appartementen liggen op een goede locatie in Bezuidenhout, een van de beste wijken van Den Haag. Wij zien dat ook transformatieprojecten kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van het fonds. Amvest ziet nog veel kansen in de transformatie van bestaand vastgoed naar woningen.’