Tag archieven: inloopavond

Inloopbijeenkomst over 'Anna', de nieuwbouwplannen voor SOZA

Ruim twee jaar zijn MRP Development en VORM Ontwikkeling nu eigenaar van het kantoorpand aan de Anna van Hannoverstraat 4. Hier huisde vroeger het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeente Den Haag wil het stationsgebied Laan van NOI fors laten groeien met woningen en werkplekken. Wij zijn daarom voornemens in overleg met de gemeente een plan te ontwikkelen dat voorziet in de grote behoefte aan wonen en werken. Wij hebben hiervoor een eerste schetsontwerp gemaakt.

Omdat u in de omgeving woont, werkt of een belang heeft, willen wij u graag informeren over en betrekken bij het ontwerp en de visie op dit gebied. Wij gaan graag met u in gesprek over het effect op de leefomgeving, woonwensen, voorzieningen en groen. Wij vinden het belangrijk dat het plan bijdraagt aan de groeiambities van Den Haag, maar ook aan voorzieningen en betere verbindingen met de wijken aan weerszijden van het spoor. Daarom organiseren wij een informatieavond op 16 april, waarvoor wij u graag uitnodigen.

We realiseren ons dat de eerste bijeenkomst op 16 april kort dag is. Voor wie dan niet kan, houden we daarom nog een inloopgesprek op 6 mei van 19.30 tot 21.00 uur, ook in SOZA aan de Hannoverstraat 4. Met deze brief informeren wij u ook hoe wij het overleg na de eerste informatieronde willen voortzetten.

Wat is ‘AnnA’?
Het stationsgebied Laan van NOI is één van de drie plekken waar Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken. Aan de Anna van Hannoverstraat maakt het oude gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom plaats voor een levendig woon- en werkgebied. Hier kunnen straks zo’n 4.500 mensen wonen en werken. Er komt een internationale IT-Security Campus. De meeste gebouwen reiken tot 75 meter, met twee torens van circa 125 meter. Onder de werknaam ‘Anna’ wordt dit een levendige stadsentree met ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een volwaardig stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen. In het gebied komt 3.500 m2 extra openbare ruimte die groen wordt ingericht.

We staan aan het begin
Anna is een initiatief van de ontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling. Op dit moment bevindt het plan zich nog in de schetsfase. In het eerste ontwerp zijn uitkomsten verwerkt van een informatiebijeenkomst en workshop van juni 2018 over de toekomst van het SOZA-gebied. Nu willen wij met alle belanghebbenden en geïnteresseerden verder kijken naar een zo goed mogelijke inpassing.

Tijdens de inloopavond zijn onze mensen, de stedenbouwkundigen en architecten van Rijnboutt, onze adviseurs op verschillende terreinen en mensen van de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg aanwezig. Er is uitgebreid de gelegenheid om uw vragen te stellen en uw suggesties mee te geven.

Overleg met belangstellenden en belanghebbenden
We nodigen iedereen uit om met ons na te denken hoe we de groei van Den Haag en de grote vraag naar woningen op deze plek het beste kunnen inpassen. Onze plannen maken het mogelijk zo’n 2.000 nieuwe woningen te realiseren. Er is ruimte voor kantoren, voorzieningen en groen. We richten ons op doelgroepen die
gebruik maken van deelauto’s, openbaar vervoer en fiets. De capaciteit van de parkeergarage onder de nieuwbouw kan door gelijk blijven aan die van het oude gebouw. Op 16 april nemen we deze en andere onderwerpen graag met u door. Daarna starten we een plangroep om de ideeën nader uit te werken.

Het overleg met omgeving en geïnteresseerden kent de volgende stappen.

  • Op 16 april starten we met een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.30 uur maken we u wegwijs in de plannen. We willen graag van u horen waar u aandacht voor vraagt. U kunt doorlopend met de initiatiefnemers van gedachten wisselen over o.a. wonen, verkeer, parkeren, stedenbouw, openbare ruimte, groen, duurzaamheid en proces. Ook uw woon- of werkidee is welkom! Voor wie op 16 april verhinderd is, is er nog een inloopgesprek op 6 mei, tussen 19.30 en 21 uur uur in het SOZA-pand.
  • Vervolgens gaat een plangroep van bewoners, belanghebbenden, ontwikkelaars, adviseurs en gemeente aan de slag met de reacties en op zoek naar de best haalbare  inpassing. Dit doen we in een tweewekelijkse plangroep waarvoor u zich op kunt geven. De plangroep komt bijeen op 13 mei vanaf 18 uur en op 22 mei en 4 juni vanaf 19.30 uur. U kunt zich voor de plangroep opgeven op 16 april en op 6 mei of bij Bas Schoemaker op info@irisadvies.nl.
  • Op 12 juni presenteren we opnieuw in SOZA vanaf 19.30 uur de uitkomsten van de plangroep. Wat zijn aanpassingen? Waar zijn we het over eens? Waar verschillen de meningen? En welke punten vragen aandacht bij de uitwerking van het schetsontwerp?
  • De uitkomsten van het overleg worden aan het College van B&W van Den Haag meegegeven, zodat het de belangen kan afwegen in zijn besluit over het Planuitwerkingskader. Dit ‘PUK’ bevat het kader en de voorwaarden van de gemeente voor de uitwerking van het schetsontwerp.
  • Na het besluit van het College van B&W zetten we het overleg met de omgeving voort om te komen tot een ontwerp voor het gebied en de gebouwen. Dan besteden we ook aandacht aan architectuur en tal van details. Er volgt een bestemmingsplanprocedure met de gebruikelijke inspraakmogelijkheden.

Vragen?
Indien u vragen hebt, maar niet aanwezig kunt zijn bij de informatiebijeenkomst, kunt u ons uw vragen laten weten via het e-mailadres: info@SOZADenHaag.nl. Op de website www.SOZA-DenHaag.nl vindt u na vandaag onder ‘Herontwikkeling’ informatie over de plannen en de bijeenkomsten.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op 16 april aanstaande.

Download hier de uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst AnnA 16 april 2019 met meer achtergrondinformatie.

Inloopavond ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o.

Het ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o. wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 12 oktober tot en met 22 november 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied ligt in het centrum van de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt begrensd door de Bezuidenhoutseweg in het noordwesten, de bebouwing van het ministerie van Buitenlandse zaken en het Nationaal Archief in het noordoosten, de Prins Willem-Alexanderhof, (de bebouwing aan) de Anna van Buerenstraat, (de trapportalen vanaf de perrons van het station naar) het Prins Bernhardviaduct in het zuidoosten en de Lekstraat, Ammunitiehaven, Schedeldoekshaven en Rijnstraat in het zuidwesten. Den Haag CS ligt daarmee centraal in het binnenstedelijk gebied.

Het doel van het bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o. is:
a. het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader;
b. het bestemmingsplan maakt bij recht geen nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk.

De voorziene ontwikkeling van twee woontorens met voorzieningen in de plint op het Koningin Julianaplein (KJ-plein) was reeds mogelijk in het voorgaande bestemmingsplan Den Haag Nieuw Centraal. Deze regeling is daarom grotendeels overgenomen in onderhavig bestemmingsplan. De bouwmogelijkheden zijn echter enigszins beperkt naar aanleiding van de Nota van Uitgangspunten KJ-plein (RIS 288051), die op 11 mei 2015 is vastgesteld. In deze Nota wordt uitgegaan van een kleiner te ontwikkelen gebied en een L-vormig bouwvlak. Dit bouwvlak is overgenomen in het onderhavige bestemmingsplan.

Daarnaast is duidelijk dat er geen sprake meer zal zijn van de functie kantoor binnen de beoogde ontwikkeling. De mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe kantoren is daarom niet overgenomen.

Tenslotte wordt een grote ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd en zal geen sprake meer zijn van een parkeergarage. Het college zal, gelet op de ligging nabij een OV-knooppunt, het gebied aanwijzen als ‘uitzonderlijk gebied’ als bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Nota Parkeernormen waarop geen parkeereis van toepassing zal zijn.
c.Binnen de bestemming Gemengd-5 ter plaatse van de tijdelijke fietsenstalling in de Rijnstraat is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee het bevoegd gezag de functie wonen kan toevoegen.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070 – 353 4397. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 2 november 2017 wordt van 17:00 tot 19:00 uur voor het ontwerp-bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden in het Stadhuis, vergaderzaal A04.02 op de 4e verdieping, Spui 70 te Den Haag.