Tag archieven: gemeenteraad

Commissie Ruimte sprak over bestemmingsplan Bezuidenhout – Grotiusplaats

Bron: Gemeente Den Haag

De commissie Ruimte sprak donderdag 4 oktober over het bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening Grotiusplaats.

De commissie ving aan met een hoorzitting en bespreking van het bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening Grotiusplaats. Grotiusplaats ligt naast de Utrechtsebaan, tussen de Prins Clauslaan en het Centraal Station. In het bestemmingsplan Bezuidenhout is deze locatie opgenomen met de bestemming ‘kantoor’.  Dit is echter nooit gerealiseerd. Provast wil op de Grotiusplaats twee woontorens te realiseren. De gemeente Den Haag zal de openbare ruimte herinrichten. De openbare ruimte wordt substantieel vergroot en vergroend door een deel van de Utrechtsebaan te overkluizen, waardoor het zicht op het onderlangs rijdende verkeer verdwijnt. Daarnaast worden het aansluitende deel van het Prinses Irenepad, een gedeelte van de Prins Willem-Alexanderweg en het begin van de Theresiastraat heringericht zodat een mooie verbinding ontstaat tussen de Haagse loper en de vernieuwde Grotiusplaats. Om deze ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Tijdens de hoorzitting en behandeling van het agendapunt voerde een inspreker namens het Wijkberaad Bezuidenhout  het woord. De commissie stelde vragen over onder meer de luchtkwaliteit, windhinder, de eisen uit de Hoogbouwvisie en speelvoorzieningen. Ook informeerde de commissie naar de leefbaarheidseffecten-rapportage, vervoer van gevaarlijke stoffen, de woningbouw-programmering, de percentage sociale woningbouw en beschikbaarheid van commerciële ruimte.

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis beantwoordde de vragen en zegde toe de commissie een brief te sturen over de leefbaarheidseffectenrapportage, het fietsparkeren met betrekking tot de openbare ruimte in de verdere planvorming mee te nemen en de wens over een brede buurtschool door te geleiden naar de wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal, mevrouw Bruines om onderdeel te laten zijn van het Integraal huisvestingsplan onderwijs.  Op advies van de commissie Ruimte wordt het voorstel op dit moment doorgeleid naar de agenda van de raad van 11 oktober 2018.

De volledige vergadering is online terug te zien.

Buurtbewoners Bezuidenhout zetten politiek op scherp met eigen campagne

Bron: Den Haag FM
Door Theresia Schouten

Buurtbewoners uit Bezuidenhout voeren “campagne” om hun eigen eisen en wensen voor de gemeenteraadsverkiezingen aan politici voor te leggen. Politieke partijen mogen op zaterdag 3 maart bij de bewoners langs komen bij verschillende stands in de Theresiastraat. “We willen het gewoon omdraaien hier. Normaal krijgen we allerlei beloftes die we lezen in de verkiezingsprogramma’s. Het Spui moet helder krijgen wat de bewoners in Bezuidenhout willen”, zei voorzitter Jacob Snijders (foto) van het Wijkberaad Bezuidenhout in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

“Ga eerst beter luisteren naar wat de bewoners in de wijk willen.” Aan de hand van stellingen probeert Jacob alvast inzicht te krijgen in wat zijn buurtgenoten anders of beter willen. “De stellingen zetten we op social media zodat mensen kunnen reageren. We hebben ook een enquête die bewoners kunnen invullen op de website gezet. Op 3 maart kunnen de politieke partijen van 14 tot 16 uur langs de verschillende stands lopen en met bewoners in gesprek gaan.”

Ook organiseert het Wijkberaad Bezuidenhout op die dag een lijsttrekkersdebat om over de stellingen van de buurtbewoners in gesprek te gaan. “Alles wordt op film opgenomen en naderhand op de website geplaatst zodat de beloftes er voor de komende vier jaar opstaan”, aldus Jacob Snijders.

Luister hier naar het interview met Jacob Snijders op Den Haag FM.

 

Commissie spreekt over herinrichting Bezuidenhout-Oost

De commissie Leefomgeving spreekt donderdag 2 februari onder andere  over de herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost.

De commissie spreekt over het Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2. Er is besloten om de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost te vervangen en om het parkeren te verbeteren. Vanuit het programma Werk met Werk zijn er extra middelen om de vernieuwing van de buitenruimte te financieren. Omdat aanvankelijk onzekerheid bestond over de beschikbare middelen, is de fasering aangepast, zodat zeker was dat hiervoor voldoende middelen aanwezig waren.

Commissie spreekt op 6 januari over voortgang huisvesting statushouders

De commissie Ruimte spreekt woensdag 6 januari 2016 over de voortgang huisvesting statushouders.

De commissie spreekt over de raadsmededeling inzake voortgang huisvesting statushouders. Aangegeven wordt dat de taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2015 1050 plaatsen betreft. Via reguliere weg zijn 743 statushouders geplaatst. Ruim 100 statushouders hebben inmiddels een aanbod en/of contract voor een huurwoning. Daarom is de verwachting, dat er voor 2015 een taakstelling van ongeveer 200 zal resteren.

De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang tot nu toe. Er wordt ingegaan op de plannen voor 2016 en op landelijke ontwikkelingen, financiën en communicatie met de stad.

De vergadering start om 9.00 uur en vindt plaats in de raadzaal. De vergadering is online te volgen.

De commissie Leefomgeving stemt unaniem in met de motie “Haalbaarheidsstudie burgerinitiatief Bezuidenhout” inzake luchtkwaliteit

De gemeentelijke raadscommissie Leefomgeving sprak op 10 december over luchtkwaliteit in de gemeente. Zij sprak over het Actieplan Luchtkwaliteit Den Haag 2015-2018 “Samen werken aan schone lucht”. Bovendien stemde zij unaniem in met de motie “Haalbaarheidsstudie burgerinitiatief Bezuidenhout“.

De commissie miste in het actieplan een concretisering van de beleidsdoelstellingen en bronbestrijding en stelde tijdens het debat vragen over de gevolgen van ”Dieselgate” voor de luchtkwaliteit in Den Haag, de uitbreiding van de milieuzone, haven- en liggelden voor schone schepen en het weigeren van parkeervergunningen voor vervuilende auto’s. Ook vroeg de commissie naar subsidiemaatregelen voor bewoners, elektrische taxi’s en de sloopregeling oude dieselvoertuigen en tweetaktscooters. Verder waren er vragen over het weren van scooters van fietspaden, stedelijke distributie, houtstook, kwetsbare groepen en het verkeersmanagementsysteem in relatie tot luchtkwaliteit. Ook waren er vragen over ventilatiesystemen met filters op scholen, elektrische laadpalen en de rol van de markt hierin en de rol van het OV bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Tot slot waren er vragen over de lobby richting het Rijk, medische urgentieverklaringen voor mensen met gezondheidsklachten wegens luchtvervuiling en een eventuele fijnstofmagneet op de Utrechtsebaan.

Wethouder De Bruijn beantwoordde de vragen en zegde toe de raad begin 2016 te informeren over de bijgestelde prognose van het Rijk over de luchtkwaliteit in relatie tot Dieselgate. Den Haag start in de eerste helft van 2016 met de ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’. Zodra de wetgeving rondom het weren van scooters van fietspaden er is, zal de wethouder dit bekijken voor de Haagse situatie, mede in overleg met de G4. In dit kader wordt het informeren van verkooppunten meegenomen. De wethouder zet in op het verstrekken van ‘sloopsubsidies’ aan bewoners voor vervuilende scooters. De wethouder zal met zijn collega van Amsterdam het Amsterdamse beleid bezien, waarin parkeervergunningen voor vervuilende auto’s worden geweigerd. Hij is bereid de mogelijkheden voor lagere haven- en liggelden voor “schone” schepen te onderzoeken in relatie tot walstroom. De wethouder overlegt met bedrijven om autodelen te bevorderen. Begin 2016 brengt de wethouder de eerste voortgangsrapportage uit, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan autodelen, houtstook, 80 ”gevoelige” locaties dichtbij drukke wegen (zoals scholen), de voortgang van de lobby richting rijk en G4 en mogelijke verkeerskundige maatregelen. In het eerste kwartaal 2016 verschijnt een notitie over Park en Ride (P+R). Er komt een vervangende locatie voor de P+R Hoornwijck. Er wordt één locatie (ook aangemerkt door Milieudefensie) aangewezen, waar minimaal één jaar lang een meetstation actief is. Een raadsvoorstel verlening medische urgentieverklaringen in relatie tot vervuilde lucht is in voorbereiding. Mocht een deel van de Utrechtsebaan worden overkapt, dan kijkt de wethouder naar de mogelijkheden voor een fijnstofmagneet (zoals bij de Rotterdamsebaan). Voor het zomerreces worden in overleg met de taxibranche op diverse locaties snellaadpalen geplaatst.

De volledige vergadering is online terug te zien.