Tag archieven: gemeente Den Haag

In actie voor een veilig en leefbaar Bezuidenhout

Bron: gemeente Den Haag

De gemeente, politie, brandweer, HTM, RET, NS, Belastingzaken van de gemeente, de Rijksbelastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Stedin hielden op donderdag 17 oktober een grote handhavingsactie in Bezuidenhout.

De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Aanhoudingen
Tijdens deze grootschalige gebiedsgerichte actie zijn in totaal 6 personen aangehouden om verschillende redenen. 2 personen werden door de politie gezocht omdat zij nog een vrijheidsstraf moesten uitzitten. Er zijn 3 personen aangehouden tijdens de horecacontroles, waarvan 1 klant bij een horecaonderneming een handelshoeveelheid drugs bij zich had.

Controle openbaar vervoer
De HTM, NS, RET en politie hebben op Centraal Station en Laan van Nieuw Oost-Indië het openbaar vervoer gecontroleerd. Van de HTM kregen 55 reizigers een boete, de RET gaf 15 reizigers een boete en de NS 16 reizigers. Zij konden geen geldig vervoerbewijs laten zien. Het boetebedrag bedraagt ongeveer € 55. Daarnaast heeft het handhavingsteam 45 fietsers beboet voor fietsen op de stoep bij de Rijnstraat. Dit is een grote ergernis en zorgt geregeld voor vervelende en gevaarlijke situaties. De Politie heeft 1 persoon, die aangetroffen werd op het Centraal Station, naar de Opvang Verwarde Personen gebracht.

Controle op Station Laan van NOI

Horecacontroles
Het horecateam bezocht 12 zaken. Bij alle zaken zijn misstanden of overtredingen geconstateerd. Bij 4 horecaondernemers was de hygiëne risicovol. Om die reden heeft de NVWA 2 waarschuwingen en 2 boetes aan ondernemers gegeven. Ook hebben zij 1 keuken gesloten vanwege ernstig gevaar voor de volksgezondheid. 6 ondernemers hadden geen afvalcontract. Zij hebben een waarschuwing gekregen en moeten dit op korte termijn afsluiten.

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid
De politie controleerde samen met de Rijksbelastingdienst, belastingzaken van de gemeente en het parkeerteam van de gemeente honderden voertuigen uit de wijk. Bij deze controle deelde de politie 20 bekeuringen uit voor onder andere technische gebreken en het overtreden van verkeersregels. De Rijksbelastingdienst heeft 4 voertuigen in beslag genomen. Het handhavingsteam heeft 15 bekeuringen uitgedeeld voor foutief parkeren.

Belastingzaken van de gemeente heeft voor € 14.727 aan niet betaald belastinggeld opgehaald waarvan €9.627 direct is betaald. In de wijk staan nog 7 voertuigen met een wielklem vast.

Woningcontroles
De Haagse Pandbrigade controleerde 19 panden waarvan 10 panden in orde waren. Er werd bij 15 woningen een veel te hoge huurprijs gevraagd. Het huurteam kan huurders begeleiden en adviseren om actie te ondernemen richting verhuurder. Bij 5 woningen is illegale bouw geconstateerd en 20 personen lijken niet te wonen zoals zij dat hebben opgegeven bij de gemeente. Bij 7 kamerverhuurbedrijven was alles op orde, echter bij 7 anderen niet. Huurders of pandeigenaren die in overtreding zijn, worden allemaal door de gemeente aangeschreven.

Werk mee en meld!
Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen van bewoners over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is goed voor de buurt. Een buurt waar veel mensen een melding maken, is voor overlastgevers en criminelen minder aantrekkelijk.
Help ook mee om uw buurt beter te maken. Melden kan onder andere zo:

 • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
 • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
 • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
 • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 – 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem(externe link), telefoonnummer 0800 – 7000.
 • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of
  kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 – 2000.

Denk mee over Haags groen

De gemeente werkt aan nieuw beleid voor het groen en wil graag dat u daarover meepraat. Hoe denkt u bijvoorbeeld over sporten in het Haagse groen, de natuur in onze stad of de mogelijkheden om te recreëren? Hoe ziet u de toekomst van ons Haagse groen? Laat het ons weten op www.hethaagsegroen.nl. Tot 25 maart verzamelt de gemeente hier zoveel mogelijk informatie en ideeën uit de stad.

Op 15 en 22 maart worden bovendien 3 stadsgesprekken georganiseerd. Meer informatie volgt op de website.

Uitnodiging aan wijkbewoners: waar is ruimte in de stad?

Uitnodiging voor deelname aan een gebiedscoalitie voor het aansturen van ruimtelijke verkenningen in de 8 stadsdelen in Den Haag.

Dit is een uitnodiging voor mensen met een warm hart voor hun wijk, met een open blik naar buiten en vol van nieuwe ideeën over Den Haag in 2040

De gemeente Den Haag is op zoek naar enthousiaste mensen die een bijdrage willen leveren aan het project ‘Agenda Ruimte voor de Stad’: de nieuwe ruimtelijke agenda van Den Haag 2040. De komende maanden worden ruimtelijke verkenningen per stadsdeel ontwikkeld als input voor deze agenda. We nodigen bewoners, ondernemers en andere stakeholders uit om vanuit hun betrokkenheid, ervaring en een ruimdenkende blik, voor zo’n verkenning aan te sturen en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Den Haag.

Ruimte voor de Stad is een initiatief van de gemeente Den Haag. Het is een traject waar gebruikers, inwoners, belanghebbenden en de gemeente met elkaar in gesprek gaan over strategische keuzes die gemaakt kunnen worden om de stad op de lange termijn voor te bereiden en vorm te geven op een manier die bij Den Haag past.

Vier trends richting 2040 zijn daar het uitgangspunt voor:

 1. Economische trend: het aanbod aan traditionele banen neemt af; het soort werk verandert door de opkomst van nieuwe technologieën; het onderscheid tussen werk en vrije tijd wordt minder scherp.
 2. Demografische trend: de stad blijft zeker tot 2040 fors groeien. Er komen meer mensen bij en de samenstelling van de bevolking verandert. Daar is de stad nu nog niet op gebouwd.
 3. Duurzame ontwikkeling: duurzaamheid wordt de standaard en klimaatadaptatie en duurzame, decentrale energieproductie.
 4. Technologische ontwikkelingen beïnvloeden ons leven steeds meer: op het werk, thuis, in de omgeving en op school.

Deze trends vragen om een nieuw toekomstperspectief voor Den Haag. Tegelijkertijd wil de gemeente Den Haag aan de slag met een nieuwe manier van samen stadmaken, waarin top-down ideeën en bottom-up initiatieven bij elkaar komen. De Agenda Ruimte voor de Stad moet daarom niet alleen een nieuwe stip op de horizon zetten, maar ook handvatten bieden voor een nieuwe manier van werken. Met het ontwikkelen van deze agenda experimenteren we tegelijkertijd met de nieuwe manier van werken. We ontwikkelen, als gemeente, instellingen, burgers, ondernemers en andere belanghebbenden, samen nieuwe inzichten en formuleren opgaven voor onze stad.

Het afgelopen jaar zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Ruimte voor de Stad. De gemeente heeft de resultaten verwerkt in een tussenstand, een discussienotitie waarin een aantal belangrijke trends, opgaven, ideeën en dilemma’s worden benoemd, zie www.ruimtevoordestad.nl. Nu willen we meer inzoomen op stadsdelen. Gebiedscoalities worden uitgedaagd om met de opgaven uit deze discussienotitie aan de slag te gaan en samen met een creatief team per stadsdeel een ruimtelijke verkenning te ontwikkelen die belangrijke input moet opleveren voor de Agenda Ruimte voor de Stad.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sRJy6x1uTxs

In dat kader is de gemeente Den Haag op zoek naar een breed samengestelde gebiedscoalities die aan de slag wil met deze opdracht. Ben je enthousiast over je wijk, ben je een ondernemer met frisse ideeën, schrijf je dan in. We stellen een gelegenheidscoalitie samen die een brede vertegenwoordiging heeft van bewoners, ondernemers, jongeren, cultuurdragers enz. De coalitie is ca. 12-20 personen groot en kan meedenken op het juiste abstractieniveau en met een positieve en creatieve insteek. Op basis van duidelijke criteria selecteren wij maximaal 20 personen voor elk stadsdeel. De uitgangspunten, planning en selectiecriteria voor dit traject zijn bijgevoegd.

Praktische informatie

Agenda Ruimte voor de Stad
De gevraagde ruimtelijke verkenning is een experiment van een nieuwe manier van werken. De gemeente stelt zich hierbij open op en is benieuwd naar het benutten van de Haagse Kracht.
De vraag is om een ruimtelijke toekomstverkenning te maken voor de Haagse stadsdelen. De tijdshorizon ligt op 2040. De ruimtelijke verkenning laat de kwaliteiten en de kansen van het stadsdeel zien en de betekenis daarvoor in de stad. De focus ligt op ruimtelijke identiteit, kwaliteit en intensivering.

De ruimtelijke opgaven voor Den Haag zijn beschreven in de discussienotitie ‘Waar is ruimte voor de stad?’. Hierin worden de vier transities omschreven en een analyse naar de ruimtelijke opgaves. De centrale opgave bij de ruimtelijke verkenningen is een integrale verdichtingsstrategie: hoe kunnen we in de toekomst een aantrekkelijk stad blijven, gegeven de demografische groei, de vergroeningsopgaven en behoefte aan ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Kortom het vraagt om een stedelijke strategie van kwaliteitsversterking én intensivering van het ruimtegebruik. De tijd van uitbreiding met VINEX-locaties ligt achter ons. Den Haag moet de opgaven binnen de bestaande stad oplossen: dit vraagt om nieuwe en creatieve ideeën. Dat is de uitdaging die we stellen aan de ruimtelijke verkenningen.

Vier sporen
Het ontwikkelen van deze ruimtelijke verkenningen per stadsdeel is één van de vier sporen die de komende maanden gevolgd worden.

De vier sporen zijn:

 • Faciliteren initiatieven uit de stad
 • Stadsgesprekken op basis van ruimtelijke verkenningen per stadsdeel
 • Afstemming met de regio
 • Stimuleren van debat in de stad

Deze vier sporen moeten bouwstenen opleveren voor de Agenda Ruimte voor de Stad, die rond de zomer van 2016 opgeleverd moet worden.

Gevraagd eindresultaat
In de gevraagde verkenning moet duidelijk worden wat het stadsdeel kan bijdragen aan het Den Haag van de toekomst; het moet nieuwe inzichten opleveren over de positie en ontwikkelingskansen van het stadsdeel. De voorstellen mogen ambitieus en prikkelend zijn, maar ze moeten ook voldoende haalbaar zijn. De toekomstverkenning moet gedragen worden door het ontwerpteam en de gebiedscoalitie.
Vanwege de samenhang tussen de stadsdelen en de onderlinge vergelijkbaarheid moet de toekomstverkenning in ieder geval bestaan uit de volgende elementen:

 1. Identiteitskaart: in beeld brengen van de bestaande identiteiten van de verschillende buurten en wijken, wat zijn hun ruimtelijke kenmerken en hoe kunnen deze worden versterkt en vernieuwd?
 2. Intensiveringskaart: waar liggen mogelijkheden voor intensiever ruimtegebruik: kansen voor verdichten, verduurzamen, vergroenen en programmatische combinaties? Dit geïllustreerd met uitwerkingen, programma en referentiemateriaal: wat zijn doelgroepen om in het stadsdeel op in te zetten, hoe zien aantrekkelijke leefomgevingen er dan uit?
 3. Weergave van en reflectie op het proces van samenwerking.

Vervolg van de ruimtelijke verkenningen
De resultaten van de ruimtelijke verkenningen worden meegenomen als input voor de Agenda Ruimte voor de Stad. De creatieve teams worden begeleid door een coördinerend ontwerpbureau. Dit bureau vertaalt de ruimtelijke verkenningen per stadsdeel naar de stad als geheel. Ook zullen ideeën voor het vervolgproces en de nieuwe manier van ‘stadmaken’ worden meegenomen. De opbrengst van de ruimtelijke verkenningen zal worden gepresenteerd in een manifestatie in april 2016.

Input
Om aan de slag te gaan krijgen de opdrachtnemers diverse input mee. De relevante stukken zijn te vinden op onze website: www.ruimtevoordestad.nl. De belangrijkste input wordt echter gegeven door de ‘gebiedscoalitie’ vanuit het stadsdeel. Dit is een breed samengestelde groep die bestaat uit bewoners, ondernemers, belangengroepen en stadmakers vanuit het stadsdeel. Deze groep weet wat er speelt in het stadsdeel en staat open voor nieuwe en frisse ideeën.

Motivatie en criteria

 • Achtergrond en belang in het stadsdeel
 • Enthousiasme en motivatie
 • Creatief en vernieuwend kunnen denken
 • Open houding

Uit de aanmeldingen zal de gemeente een groep samenstellen van 12-20 mensen. Dit zal gebeuren op basis van de bovengenoemde criteria.

Planning
De ruimtelijke verkenningen starten begin februari 2016. De resultaten moeten eind maart worden opgeleverd. In deze periode van ca. 8 weken zijn in ieder geval drie bijeenkomsten gepland.

 1. Startbijeenkomst (week 6: 8 febr t/m 12 febr.)
 2. Tussenbijeenkomst (week 10/11: 7 mrt t/m 18 mrt)
 3. Eindbijeenkomst (week 13: 28 mrt t/m 1 apr.)

De eerste en derde bijeenkomst zijn met alle 8 stadsdelen samen en worden door de gemeente georganiseerd. De tweede bijeenkomst moet door het creatieve team en de gebiedscoalitie zelf worden georganiseerd. Ook meerdere bijeenkomsten zijn mogelijk.
U dient in deze periode beschikbaar te zijn om de bijeenkomsten bij te wonen.

Aanmelden
Graag zien we uw aanmelding tegemoet voor vrijdag 29 januari 12:00 uur. U kunt deze mailen naar: info@ruimtevoordestad.nl. In deze mail moet u aangeven wat uw achtergrond en uw belang is, samen met een motivatie voor deelname. De gemeente zal op basis van de aanmeldingen een breed samengestelde coalitie formeren. U hoort zo snel mogelijk of u daarbij hoort.

Contactgegevens
Agenda Ruimte voor de Stad
Afdeling Stedenbouw & Planologie
Gemeente Den Haag
info@ruimtevoordestad.nl
babette.heppener@denhaag.nl
T 06 10 96 75 58

Boze brief wethouder Wijsmuller: Stand van zaken noodopvang voormalig ministerie van SZW

Aan de voorzitters van Commissies Samenleving en Ruimte

Geachte voorzitter,
Graag informeren we u over de actuele stand van zaken aangaande de noodopvang in het voormalig ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. De tijdelijke noodopvang tot 1 januari a.s. is voor asielzoekers in de verschillende stadia van de asielprocedure, waarvoor de COA verantwoordelijk is.

Het Rijk heeft het gebouw van het voormalig ministerie van SZW aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ter beschikking gesteld voor tijdelijke noodopvang. Nadat de nodige aanpassingen zijn verricht om een veilig verblijf te waarborgen , is het pand op 11 november deels opgeleverd. De gemeente heeft de benodigde vergunningen daarvoor afgegeven. De eerste groep is nog dezelfde avond gearriveerd.

Er zijn vooraf heldere afspraken gemaakt met het COA over de begeleiding en de samenstelling van de groep. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat de groep een gemengde samenstelling heeft van mannen, vrouwen en gezinnen. Daarmee is bij de inrichting van het gebouw en de begeleiding ook rekening gehouden. Deze afspraken met het COA zijn ook met de buurt gedeeld tijdens onder meer de bewonersbijeenkomsten, zowel aan de Haagse kant als in Leidschendam-Voorburg. Aan deze afspraken is niet voldaan. De gemeente Den Haag heeft het COA vandaag laten weten dat er geen nieuwe groepen kunnen worden opgenomen in het pand, totdat de afspraken die we hebben gemaakt, worden nagekomen en er balans is in de samenstelling van de groep in de noodopvang. Hierover zal nog voor het weekend met het COA worden gesproken.

Bij aankomst heeft een groep van circa 20 personen aangegeven niet tevreden te zijn met de omstandigheden waaronder zij worden opgevangen. Uit protest heeft deze groep de nacht buiten op straat doorgebracht. Het college vindt deze situatie onacceptabel. Na overleg met de burgemeester heeft het COA toegezegd aan deze situatie een einde te zullen maken.

Het stadsbestuur wil met de noodopvang zijn verantwoordelijkheid nemen. Voorwaardelijk voor het kunnen nemen van die verantwoordelijkheid is wel dat afspraken worden nagekomen; zowel vanuit het perspectief van de asielzoekers als de Haagse bevolking.

Met vriendelijke groet,

De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,

Joris Wijsmuller

Voorlichtingsavond voor omwonenden inzake opvang vluchtelingen in Bezuidenhout

De gemeente Den Haag nodigt u uit voor een informatie-avond aanstaande vrijdag, 16 oktober. Zie onderstaand de brief die vandaag bij de buurtbewoners is bezorgd. (Nederlands en Engels).
De informatie-avond zal plaatsvinden in het voormalige ministerie van SZW, alwaar de vluchtelingen opgevangen zullen gaan worden.

Beste wijkbewoners,
Voor zover wij kunnen inschatten zal de informatie-bijeenkomst van de gemeente morgen in Sociale Zaken erg druk kunnen worden. Zo druk zelfs dat waarschijnlijk er niet voor iedereen plek zal zijn. Er is al overleg met de gemeente hierover. Wellicht komt er op een later tijdstip een tweede informatie-bijeenkomst.
Om teleurstelling te voorkomen waarschuwen we u alvast. Dus kom op tijd en reageer a.u.b. rustig in het geval er voor u geen plek meer is.

Het Wijkberaad

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft op 13 oktober de volgende reactie gestuurd naar het College van B&W en de Gemeenteraad.
Hieronder leest u de brief van het College van B&W aan de gemeenteraad:

Oude ministerie van Sociale Zaken mogelijk ingezet voor opvang asielzoekers

Minister Blok heeft bevestigd dat Rijksvastgoed de Julianakazerne in het Haagse Benoordenhout heeft aangeboden aan COA voor opvang van vluchtelingen. Het lijkt er echter op dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers het pand niet wil gebruiken voor opvang, maar mogelijk wel als huisvestingslocatie.

Tevens wordt het oude ministerie van Sociale Zaken aangeboden, meldt minister Blok in antwoord op Kamervragen vanmorgen. De minister verwacht snel een beslissing over deze gebouwen. “De COA kennende hebben ze heel veel haast. Ze zullen heel snel ja of nee zeggen.”

Het Wijkberaad Bezuidenhout en de gemeente zijn inmiddels in overleg getreden over deze kwestie. Indien er zaken te melden zijn dan zal dat ook via Bezuidenhout.nl gebeuren. Houdt deze website dus goed in de gaten.

Ook de gemeente heeft op haar site ruimte voor berichtgeving in dezen ingericht.

De gemeenteraad van Den Haag komt komende woensdag bijeen voor een extra vergadering over opvang van vluchtelingen in de stad. Dat heeft burgemeester Jozias van Aartsen bekendgemaakt. Op een later moment verschijnt er een brief van het stadsbestuur met concrete voorstellen over opvang van onder andere statushouders. De hofstad moet van het Rijk op zoek naar 700 woningen voor asielzoekers met een verblijfsstatus. Het stadsbestuur heeft eerder besloten om nog eens 700 extra huizen te zoeken.

Mogelijk maakt Den Haag ook meer bekend over de opties die minister Blok heeft aangeboden. De bewindsman wil kijken of leegstaande panden van het Rijk kunnen worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Het gaat onder andere om het ministerie van Sociale Zaken en een kapitale villa aan Plein 1813.

Het stadsbestuur van Den Haag neemt maandag een besluit over
grootschalige opvang in de leegstaande Julianakazerne en in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mogelijk komt er op deze locaties ook ruimte voor noodopvang.

Naamgeving Spaarwaterhof

Het College van B& heeft besloten een stuk van de openbare ruimte tussen de Spaarwaterstraat en de Bezuidenhoutseweg te voorzien van de naam Spaarwaterhof als aangegeven op de bij dit besluit (kenmerk DSO/2015.892 van 6 oktober 2015) behorende, en als zodanig gewaarmerkte tekening Naamgeving Openbare Ruimte met tekeningnummer DSO.GI&E.213.

Het stuk is vernoemd naar  Simon Anton Spaarwater (1853-1931), grondeigenaar,

Dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad van week 41 van 2015 en is, inclusief toelichting en bijlage, terug te vinden zal zijn op de site www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken, onder risnummer 286763.

Gebiedsprogramma’s Bezuidenhout 2016-2019

Donderdag 24 september 2015 presenteerden wethouder Ingrid Van Engelshoven en stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard in stadsdeel Haagse Hout de gebiedsprogramma’s voor de wijken Benoordenhout, Mariahoeve en Marlot, Bezuidenhout-West en Bezuidenhout-Midden en -Oost. Ongeveer 300 bewoners hebben de presentatie bijgewoond.

Gebiedsprogramma’s

In de gebiedsprogramma’s (voorheen stadsdeelplannen) staat hoe Hagenaars samen met de gemeente aan de slag gaan om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Wat is er nodig op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, woongenot en zorg in uw wijk? Via voorbeelden werd in de presentatie geïllustreerd welke prioriteiten er zijn in de verschillende wijken. In het 2e deel van de avond presenteerden organisaties en bewoners een aantal door hen opgepakte initiatieven die in de gebiedsprogramma’s zijn opgenomen en die in 2016 een vervolg krijgen.

Samenvatting
Bekijk een samenvatting van de verschillende gebiedsprogramma’s:
presentatie stadsdeelplan 2016-2019 op 25 september 2015
Bijeenkomst druk bezocht

Wijkberaad Bezuidenhout wil dat gemeente beloftes nakomt

Bron : Den Haag FM
Door Gerard van den IJssel

Het Wijkberaad Bezuidenhout is zeer teleurgesteld in de gemeente Den Haag die volgens het wijkberaad haar beloftes niet nakomt. Voorzitter Jacob Snijders vertelde zaterdag in het programma Nieuwslicht op Den Haag FM dat het geld om de straten in het oostelijke gedeelte van de wijk opnieuw in te richten op is. Dat was door de gemeente wel beloofd, dus de wijk is boos.

Het gaat om het potje ‘werken met werk’; als een straat open wordt gehaald om de riolering te vervangen, wordt ook meteen de straat heringericht. Het gaat dus uiteindelijk niet alleen om Bezuidenhout-Oost, maar ook om andere wijken in de stad.

Luister naar het interview op de site van Den Haag FM.