Tag archieven: enquête

Bijeenkomst over elektrische deelauto voor Bezuidenhout

De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout organiseert op 23 november 2017 een bijeenkomst over een elektrische deelauto voor onze wijk. Locatie is het Wijkcentrum Bezuidenhout aan de Johannes Camphuijsstraat 25 in Den Haag.
Ook geïnteresseerd? Kom langs!

Programma
Het programma, dat start om 19.00 uur, is als volgt:

 • Ontvangst met koffie, thee, koekje
 • Opening: welkom en toelichting op programma door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
 • Lezing gemeente: visie, beleid en praktische ondersteuning (o.a. parkeerplaats, laadpaal, vergunning etc.)
 • Resultaten enquête – door werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
 • Korte pauze
 • Voorbeeld: de elektrische deelauto van de Groene Regentes
 • Vervolg: de elektrische deelauto door en voor Bezuidenhout

Einde: 22.00 uur.

Wensen elektrische deelauto Bezuidenhout
De bijeenkomst is een vervolg op een peiling door de werkgroep naar de belangstelling van Bezuidenhouters over dit onderwerp. Die belangstelling blijkt groot te zijn. De belangrijkste bevindingen zijn:

 • 95% van de respondenten overweegt om (afgezien van de kosten) van een elektrische deelauto van Bezuidenhout gebruik te maken.
 • 48% geeft aan dat deze deelauto binnen 500 meter van het woonadres zou moeten staan, voor 25% zou dat maximaal 1000 meter zijn.
 • Voor 40% van de respondenten mag een elektrische deelauto even duur zijn als een ritje met een eigen auto op brandstof, 30% geeft aan dat het iets goedkoper moet zijn. Voor zes procent moet zo’n ritje minstens de helft goedkoper zijn.
 • 70% geeft aan een gespecialiseerde organisatie de elektrische deelauto te willen laten regelen in combinatie met een eenvoudige administratie.
 • Als voorwaarden voor het gebruik van een elektrische auto noemen de respondenten verder: grote actieradius, comfortabel, degelijk, ruim genoeg voor gezin, schoon, makkelijk in gebruik, klein, goed en snel beschikbaar, makkelijk te boeken en af te rekenen.

Oplaadpalen
De werkgroep Duurzaam Bezuidenhout heeft dit najaar de laadpalen in Bezuidenhout in kaart gebracht. Resultaat: onze wijk telt 33 oplaadpalen voor 61 parkeervakken. De gemeente probeert de oplaadpalen zo te plaatsen dat ze goed zullen worden gebruikt. Hierbij houdt de gemeente onder meer rekening met de locaties waar elektrisch rijders wonen of werken, maar ook met de toegankelijkheid van het oplaadpunt.

Burgemeester Krikke wil uw mening horen over het afsteken van vuurwerk

Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, wil weten wat inwoners vinden van het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Vul de enquête in.

Elk jaar zorgt dit onderwerp voor discussies op straat, in de media en in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zijn zowel landelijk als lokaal al de nodige maatregelen getroffen, zoals het beperken van de afsteektijd en het instellen van vuurwerkvrije gebieden. Krikke wil nu weten wat er goed en minder goed gaat en vraagt inwoners van Den Haag naar ideeën over wat de Haagse burger zelf nog kan doen.

Vul de enquête in
Alle inwoners van de gemeente Den Haag van 12 jaar en ouder kunnen hierover een enquête invullen. Invullen duurt ongeveer 5 minuten en kan tot en met donderdag 29 juni 2017.

Naar de enquête

Onderhoud stokrozen boomspiegels Bezuidenhout Midden

In een aantal straten in Bezuidenhout Midden staan stokrozen rondom de bomen. De gemeente wil van bewoners weten wat zij vinden van deze beplanting, of zij een andere invulling van de boomspiegel willen en of zij bereid zijn mee te helpen aan het onderhoud.

In 2011 hebben een paar actieve buurtbewoners in een aantal straten in Bezuidenhout Midden de boomspiegels (het niet betegelde deel rond de bomen), ingezaaid met stokrooszaden. Het onderhoud aan deze bloeiende boomspiegels werd uitgevoerd door betrokken bewoners.
De waardering voor de stokrozen is groot, het fleurt de straat op en het draagt bij aan de groene belevingswaarde van het gebied. Daarnaast blijkt het een effectief middel tegen de overlast van hondenpoep.

Meldingen
Nu de initiatiefnemer van het project is verhuisd, krijgt de gemeente regelmatig meldingen van achterstallig onderhoud aan de stokrozen. Het project van de bloeiende boomspiegels kan alleen blijven bestaan bij voldoende betrokkenheid uit de buurt. Dat hoeft niet op wijkniveau, maar kan ook per straat georganiseerd worden.

Mening
De gemeente wil weten wat de bewoners vinden van de boomspiegels, of er een andere invulling aan gegeven moet worden en of men bereid is mee te helpen met het onderhoud. Blijkt uit deze navraag dat er te weinig animo is voor het zelf onderhouden van de bloeiende boomspiegels, dan is de gemeente genoodzaakt de stokrozen weg te halen. Dan worden de boomspiegels weer in oude staat teruggebracht.

Bewoners in de betreffende straten kunnen tot en met 28 april 2016 reageren door een e-mail te sturen naar haagsehout@denhaag.nl onder vermelding van boomspiegels Bezuidenhout. Vergeet daarbij niet te vermelden in welke straat u woont.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen.

Bewonersbrief stokrozen in boomspiegels straten Bezuidenhout Midden (PDF, 607 kB)

Resultaten enquête pleinen Bezuidenhout Oost

In februari en maart 2016 hebben we een enquête gehouden onder alle bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost. In de enquête kon iedereen aangeven welke onderwerpen belangrijk zijn voor de pleinen in de wijk: zowel de thema’s op wijkniveau als ideeën per plein.

De enquête was gebaseerd op de drie workshops in 2015. Deze workshops leverden, naast veel bruikbare ideeën, een goed beeld op van de thema’s die binnen de wijk als belangrijk worden gezien. In de gehouden enquête werd bewoners en ondernemers gevraagd om alle ideeën te waarderen. Daarna kon men per plein aangeven welke ideeën het beste op dat plein zouden passen.

Op deze pagina presenteren wij u de belangrijkste resultaten van de enquête en kunt u het volledige verslag downloaden.

Enquête – Kies de beste ideeën voor de pleinen in Bezuidenhout Oost!

Open de enquête

Bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost kunnen van 19 februari tot 15 maart meedoen aan een enquête over de herinrichting van de 22 pleinen in hun deel van de wijk. Op basis van 38 thema’s kunnen zij aangeven wat er op een specifiek plein zou moeten gaan gebeuren. De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost ontving tal van vragen van bewoners over dit unieke project.

Gaat het pleinenproject nog door?
Jazeker! De afgelopen maanden lijkt het wellicht stil te zijn geweest rondom de pleinen, maar dat komt omdat er vooral op de achtergrond werk is verricht. Afgelopen najaar leken er problemen te ontstaan door de financiering, maar hiervoor is gelukkig een oplossing gevonden. Sterker nog: op basis van dit project is er aanvullend budget gereserveerd voor de inrichting van de pleinen. Dit budget was er voorheen niet.

Waarom is het pleinenproject zo belangrijk voor de wijk?
Sinds de bouw van de wijk, zo’n negentig jaar geleden, zijn de karakteristieke pleinen in Oost stapsgewijs steeds meer versplinterd geraakt. De kwaliteit van de wijk wordt mede bepaald door de kwaliteit van de pleinen. De gebruikswaarde ervan voor de wijk is in de loop van de jaren echter sterk afgenomen. Nu alle straten opnieuw worden ingericht, is dit een unieke gelegenheid om de kwaliteit van de pleinen wijkbreed te verbeteren en weer te laten stralen!

Wanneer kan ik op een concreet plan reageren?
Uit een aantal reacties blijkt dat sommige buurtbewoners zich afvragen waarom de thema’s zo abstract zijn. Normaal is het zo dat bij plannen van de gemeente betrokken omwonenden mogen reageren op een concreet ontwerp waarin concrete oplossingen worden voorgesteld. Het probleem is dat de race dan vaak al gelopen is en veel alternatieve opties niet meer haalbaar zijn. Nu zijn de bewoners al in een vroeg stadium betrokken bij de herinrichting van alle pleinen in Bezuidenhout-Oost. Door deze wijkbrede aanpak is de invloed van de bewoners groter, kunnen zij tijdig aangeven aan welke eisen de pleinen in de wijk anno 2016 moeten voldoen en zal de kwaliteit van de pleinen aanzienlijk toenemen omdat die beter aansluit bij de wensen van de wijkbewoners.

Ik heb de workshops gemist, kan ik nog ideeën aandragen?
Zoals in elk ontwerptraject wordt het aantal opties om een ontwerp aan te passen kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Tot 15 maart kunt u in de enquête aangeven welke thema’s u van belang vindt voor één of meer pleinen bij u in de buurt. De 38 thema’s waaruit u kunt kiezen, komen voort uit de ongeveer 150 ideeën die wijkbewoners tijdens drie eerdere workshops hebben aangedragen. Op basis van de uitkomsten van de enquête zal de gemeente per plein gedetailleerde ontwerpen gaan maken. Zodra deze ontwerpen gereed zijn, krijgen de omwonenden de gelegenheid om te reageren op deze plannen.

Waarom een enquête? Er waren toch al drie workshops?
De drie workshops in 2015 waren heel zinvol; ze leverden, naast veel bruikbare ideeën, een goed beeld op van de thema’s die binnen de wijk als belangrijk worden gezien. Op verschillende momenten heeft de gemeente laten weten dat er door deze grote inzet vanuit de buurt veel inzicht is ontstaan in de wensen van de bewoners voor hun wijk en directe leefomgeving. Dit blijkt nu al waardevol bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting: zowel voor de pleinen als de straten.

Met de enquête worden de ideeën uit de workshops gekoppeld aan de afzonderlijke pleinen. In de enquête kunt u per plein aangeven welke thema’s u graag terugziet in het ontwerp van de gemeente. U hoeft overigens niet voor ieder plein uw mening te geven, u kunt zich ook beperken tot dat ene plein bij u in de straat. Uw mening heeft dus direct invloed op het ontwerp van de pleinen bij u in de buurt!

Klik hier om de enquete te openen

Geen computer en u wilt toch de enquête invullen? Ga dan op 2 maart tussen 10.00 en 15.00 naar het Wijk- en Diensten Centrum in de Johannes Camphuijsstraat. Daar zijn leden van de werkgroep Pleinen die u graag helpen.

Dit bericht verscheen in de Bezuidenhout Nieuws van februari 2016