Renovatie Riolering Fase 2B

Welke straten bevinden zich in Fase 2B Riool Renovatie

Ook de definitieve en voor-ontwerpen, indicatieve planning en andere documenten staan hier.

2018 2 juli Inloopavond van de gemeente voor inzage definitieve ontwerpen (DO’s) Fase 2B

2017 Augustus Voortgangsbericht Wijkberaad

Door vertraging in de uitwerking van Fase 2 heeft het wijkberaad aangegeven dat een eventuele splitsing in A en B van Fase 2 voortgang kan brengen. De gemeente heeft dit advies overgenomen.

2017 Mei  Voortgangsbericht Wijkberaad

Nu de gemeenteraad  het budget van ongeveer 6,6 miljoen voor fase 2 akkoord heeft bevonden gaat de gemeente eerst de definitieve ontwerpen maken. Dit zijn de detail tekeningen voor de aannemer die het gaat uitvoeren. Na akkoord van de ontwerpen zal er een aanbesteding gaan plaats vinden.  Na gunning aan een aannemer komt er een informatie avond vwb de planning.  Dan zal ook het wijkberaad de informatie voor bouw exploit en foto depot activeren.

Wij denken dat dit pas zal plaatsvinden begin 2018

2017 januari Voortgangsbericht vanuit de gemeente

Fase 2    Straten

Het voorlopig ontwerp voor de straten is door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. De raadscommissie Leefomgeving heeft het voorstel geagendeerd op donderdag 2 februari. De vergadering begint om 9.00 u en is openbaar. Meer informatie: https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/322148/Leefomgeving%2002-02-2017

Pleinen

Er zijn pleingesprekken geweest voor het Stuyvesantplein,  de Loudonstraat/Van Heutszstraat, de Cornelis van der Lijnstraat/Van Lansbergestraat en het plein in de De Sillestraat. Voor de eerste drie pleinen worden nu ontwerpen gemaakt. De direct omwonenden zullen deze ontwerpen ontvangen zodra deze gereed zijn. De ontwerpen zullen aan het College worden voorgelegd. Gedurende drie maanden zal geëxperimenteerd worden met een tijdelijke herinrichting van het plein in de De Sillestraat. Dat wordt voorbereid samen met omwonenden en de pleinenwerkgroep. Na de evaluatie van dit experiment zal besloten worden hoe de ruimte definitief wordt ingericht.

2016 24 november

Het college zet voorlopig ontwerp door naar de raad voor akkoord.

ris295688-voorlopig-ontwerp-herinrichting-openbare-ruimte-bezuidenhout-oost-fase-2

En wethouder Revis komt ook met brief aan commissie met de stand van zaken in het algemeen.

ris295687-stand-van-zaken-herinrichting-openbare-ruimte-bezuidenhout-oost

2016 9 november

Het basis Bomenonderzoek voor fase 2 is binnen.  De diverse stukken staan hier

2016 30 Juni

De gemeente geeft antwoord op de vragen gesteld door bewoners naar aanleiding van het voorontwerp. En tevens ook de detailtekeningen.

Begeleidende brief Gemeente Fase2

Antwoorden Gemeente Fase2

De detailtekeningen (voorlopig ontwerp) per straat.

2016 Mei

De gemeente Den Haag organiseert een inloop avond in het Wijk en Diensten Centrum. Van 18.00 tot 20.00 kunnen bewoners uit Fase 2 de voor-ontwerpen bekijken, vragen stellen en eventueel kunnen de straatteams al een afspraak maken voor een gesprek.

2016 April

Het wijkberaad/werkgroep Oost organiseert een avond om voorlichting te geven over wat te verwachten en hoe de straat te organiseren.  Ook enkele bewoners uit fase 1 vertellen over hun ervaring.  Wijk en dienstencentrum 25 april 19.30

 

2016 Januari

Eerste gesprekken op inhoud zijn geweest met enkele straten.

2015 19 September

Wethouder Revis bevestigd, na overleg met wijkberaad,  allocatie gelden voor Fase 2

2015 1 September  Gelden ontbreken voor renovatie riool Fase 2

Een Bezuidenhout site