Raadscommissie bespreekt grondwater Bezuidenhout

De commissie Leefomgeving sprak woensdag 7 oktober over de brief Grondwateronderzoeken Bezuidenhout. De commissie wees op de gevolgen van grondwateroverlast voor bewoners, zowel qua woongenot als financieel. Bewoners zijn dan wettelijk verplicht hun kelder waterdicht te maken en de gemeente heeft daarin geen rol. Gewezen werd voorts op aspecten als hevige regenval, klimaatverandering, drainage, extra waterberging en het belang van monitoring.

Wethouder Revis stelde dat het college alle aanbevelingen uit de grondwateronderzoeken Bezuidenhout heeft overgenomen. Eind 2015 zal het raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 en een brief over de Wateragenda aan de raad worden voorgelegd. Er is sprake van structureel onderzoek waarbij in verschillende wijken 150 peilbuizen de grondwaterstanden monitoren. Indien daarvoor aanleiding is, zal de raad hierover worden geïnformeerd.

De volledige vergadering is online terug te zien.