Enquête – Kies de beste ideeën voor de pleinen in Bezuidenhout Oost!

start-enquete

Bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost kunnen van 19 februari tot 15 maart meedoen aan een enquête over de herinrichting van de 22 pleinen in hun deel van de wijk. Op basis van 38 thema’s kunnen zij aangeven wat er op een specifiek plein zou moeten gaan gebeuren. De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost ontving tal van vragen van bewoners over dit unieke project.

Gaat het pleinenproject nog door?
Jazeker! De afgelopen maanden lijkt het wellicht stil te zijn geweest rondom de pleinen, maar dat komt omdat er vooral op de achtergrond werk is verricht. Maar nu gaan we op volle kracht weer verder!

Waarom is het pleinenproject zo belangrijk voor de wijk?
Sinds de bouw van de wijk, zo’n negentig jaar geleden, zijn de karakteristieke pleinen in Oost stapsgewijs steeds meer versplinterd geraakt. De kwaliteit van de wijk wordt mede bepaald door de kwaliteit van de pleinen. De gebruikswaarde ervan voor de wijk is in de loop van de jaren echter sterk afgenomen. Nu alle straten opnieuw worden ingericht, is dit een unieke gelegenheid om de kwaliteit van de pleinen wijkbreed te verbeteren en weer te laten stralen!

Wanneer kan ik op een concreet plan reageren?
Uit een aantal reacties blijkt dat sommige buurtbewoners zich afvragen waarom de thema’s zo abstract zijn. Normaal is het zo dat bij plannen van de gemeente betrokken omwonenden mogen reageren op een concreet ontwerp waarin concrete oplossingen worden voorgsteld. Het probleem is dat de race dan vaak al gelopen is en veel alternatieve opties niet meer haalbaar zijn. Nu zijn de bewoners al in een vroeg stadium betrokken bij de herinrichting van alle pleinen in Bezuidenhout-Oost. Door deze wijkbrede aanpak is de invloed van de bewoners groter, kunnen zij tijdig aangeven aan welke eisen de pleinen in de wijk anno 2016 moeten voldoen en zal de kwaliteit van de pleinen aanzienlijk toenemen omdat die beter aansluit bij de wensen van de wijkbewoners.

Ik heb de workshops gemist, kan ik nog ideeën aandragen?
Zoals in elk ontwerptraject wordt het aantal opties om een ontwerp aan te passen kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Tot 15 maart kunt u in de enquête aangeven welke thema’s u van belang vindt voor één of meer pleinen bij u in de buurt. De 38 thema’s waaruit u kunt kiezen, komen voort uit de ongeveer 150 ideeën die wijkbewoners tijdens drie eerdere workshops hebben aangedragen. Op basis van de uitkomsten van de enquête zal de gemeente per plein gedetailleerde ontwerpen gaan maken. Zodra deze ontwerpen gereed zijn, krijgen de omwonenden de gelegenheid om te reageren op deze plannen.

Waarom een enquête? Er waren toch al drie workshops?
De drie workshops in 2015 waren heel zinvol; ze leverden, naast veel bruikbare ideeën, een goed beeld op van de thema’s die binnen de wijk als belangrijk worden gezien. Op verschillende momenten heeft de gemeente laten weten dat er door deze grote inzet vanuit de buurt veel inzicht is ontstaan in de wensen van de bewoners voor hun wijk en directe leefomgeving. Dit blijkt nu al waardevol bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting: zowel voor de pleinen als de straten.

Met de enquête worden de ideeën uit de workshops gekoppeld aan de afzonderlijke pleinen. In de enquête kunt u per plein aangeven welke thema’s u graag terugziet in het ontwerp van de gemeente. U hoeft overigens niet voor ieder plein uw mening te geven, u kunt zich ook beperken tot dat ene plein bij u in de straat. Uw mening heeft dus direct invloed op het ontwerp van de pleinen bij u in de buurt!

Klik hier om de enquete te openen

Geen computer en u wilt toch de enquête invullen? Ga dan op 2 maart tussen 10.00 en 15.00 naar het Wijk- en Diensten Centrum in de Johannes Camphuijsstraat. Daar zijn leden van de werkgroep Pleinen die u graag helpen.

Dit bericht verscheen in de Bezuidenhout Nieuws van februari 2016

Binnenkort: Enquête Pleinen Bezuidenhout-Oost

In de lente- en zomermaanden hebben in totaal 155 bewoners actief meegedaan aan een drietal workshops om samen een uitgebreide verlanglijst te maken voor de pleinen van Bezuidenhout-Oost. Met de resultaten heeft het ingenieursbureau van de gemeente in samenwerking met de bewonerswerkgroep Pleinen geprobeerd alle wensen en ideeën een plaats te geven.

Alle wensen en ideeën zijn gegroepeerd in 38 min of meer verschillende thema’s. De pleinen zijn onderverdeeld in grote, middelgrote en kleine pleinen. Elk plein heeft vervolgens 7, 5 of 3 thema’s meegekregen, die nog verder ingevuld zullen worden. Daarmee ligt het plan nu voor de helft vast en zijn we klaar voor de volgende stap. Bewoners mogen zich namelijk nu gaan uitspreken over de toebedeelde thema’s. Dat doen we eerst online via een enquête. Aan de hand van voorbeeldplaatjes mag het ‘eigen’ pleintje aangepast kan worden of, wanneer men dat leuk vindt, alle pleinen beoordeeld. De uitkomst van de enquête wordt weer gebruikt om per pleintje samen met de bewoners om tafel te gaan zitten om het definitieve ontwerp te maken. Het totaalplan voor de pleinen zal meegenomen worden bij de herinrichting van de straten.

Met de gemeente is de Werkgroep Pleinen nu bezig om de enquête in te richten met duidelijke plaatjes en keuzemogelijkheden. Nog voor het eind van het jaar willen we dan iedereen uitnodigen zijn of haar bijdrage te leveren. Het ingenieursbureau en de Werkgroep Pleinen zorgen dat alle wensen zo gelijk mogelijk verdeeld worden. Door steeds de hele wijk erbij te betrekken hopen we op een mooi en breed gedragen plan, waar de hele wijk beter, fijner en mooier van wordt.

Houd de brievenbus en de website (www.pleinenbzh.nl) in de gaten. Of volg de facebookpagina van Bezuidenhout. Wanneer u zeker niet de enquête wilt missen, stuur dan een email naar pleinen@bezuidenhout.nl om u vast aan te melden.

Dit artikel verscheen ook in de Bezuidenhout Nieuws van december 2015

Bedankt voor uw aanwezigheid en actieve deelname!

In de maanden april tot en met juli werden drie workshops georganiseerd. Het doel was om samen met bewoners de contouren te schetsen van 21 pleinen in de wijk Bezuidenhout-Oost.

In totaal hebben 155 bewoners actief meegedaan met de drie workshops. De organisatoren (Werkgroep Pleinen), ondersteund door het Wijkberaad Bezuidenhout, de gemeente Den Haag en het Ingenieursbureau Den Haag zijn zeer te spreken over de opkomst! De resultaten van de workshops vormen een geweldige basis om verder te gaan.

Het resultaat na drie workshops: lange aanloop met heldere resultaten!

Onze conclusie na drie workshops: hoewel het proces een lange aanloop nodig had zijn er toch heldere resultaten uitgekomen en is er een grote mate van overeenstemming in de denk- en wensbeelden.

De vijf belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen bij de deelnemers tijdens de workshops:

 1. een GROENE invulling in welke vorm dan ook
 2. het PLEINGEVOEL versterken in ontwerp (o.a. ontmoeten, herkenbaarheid, monumentaliteit, uitstraling, ruimte en zicht)
 3. ORDE en RUST op het gebied van stalling van fietsen, auto’s (minder of beter ingebed) en afvalcontainers.
 4. ruimte voor KUNST, SPORT en SPEL
 5. ruimte voor TIJDELIJKE invullingen en evenementen

Resultaat in cijfers: workshop 3

De uitslag van de derde workshopronde vertaald in cijfers komt in grote lijnen op het volgende neer:

34 %  Ontwerpaspecten + Monumentaliteit + Verkeer
31 %  Groen (sfeer, milieu, actief)
12 %  Verblijven (samen/alleen)
10 %  Stalling*
8 %  Kunst en Cultuur & Evenementen
5 %  Sport & Spel

Uitgesplitst naar grote, middelgrote en kleine pleinen, valt op dat alles min of meer gelijk verdeeld is. Met uitzondering van Kunst, Cultuur, Evenementen. Deze scoort dan 39% t.o.v. overige thema’s voor grote pleinen, en rond de 12% voor de middelgrote en kleine pleinen.

De wensen/vragen vanuit de wijk zijn relatief bescheiden, maar reëel. De hoofdmoot is vrij eenvoudig te realiseren, omdat die ruimtelijk en financieel nauwelijks consequenties met zich meebrengt. Een aantal ingrepen die zijn benoemd lijkt essentieel voor het slagen van dit project. Een totaalaanpak is nodig om samenhang te garanderen. Ook minder eenvoudige of duurdere oplossingen zijn nodig (bv het vergroten van het bruikbare oppervlak van het plein, ondergrondse en/of  integrale oplossingen etc.) De simpele en meer complexe oplossingen kunnen niet zonder elkaar. De samenhang van de wijkaanpak staat of valt met het uitvoeren van beide. De grote oplossingen zijn de dragers van de kleine en geven de wijk structuur.

Opzet en inhoud vervolgtraject

Hoe ziet het vervolg eruit om te komen tot fantastische en hoogwaardige pleinen? Allereerst willen wij door middel van een online enquête meer mensen die hun mening willen geven de mogelijkheid geven te reageren op de resultaten van de workshops. Het draagvlak onder wijkbewoners wordt daarmee vergroot. De enquêteresultaten zullen wij samen met de conclusies van de workshops bespreken met het Ingenieursbureau van de gemeente en willen deze vervolgens uitwerken in een programma van eisen. (‘wat moet er waar komen en waarom?’). Bezoekers van de workshops kunnen nogmaals hun stem laten gelden en daarmee hun invloed vergroten door middel van de enquête.

Daarnaast willen wij proberen om dit programma te vertalen in beelden door middel van een zogenaamd beeldkwaliteitsplan. Hierin staan voorbeelden van mogelijke oplossingen, wensen en ideeën uit het programma van eisen. Het programma van eisen (PvE) en het beeldkwaliteitsplan (BKP) gaan dienen als basis van waaruit de ontwerpers van het Ingenieursbureau gaan werken.

Tijdlijn van het proces

Beeldverslag Workshop 3

Donderdag 8 juli was workshop 3 in het wijkcentrum.

Eindelijk werden er wat zaken concreet en werd er gewaardeerd en geschoven met mogelijke invullingen voor de pleinen!

11059516_867277316694141_135017707499881045_o

De volledige uitwerking van de resultaten komt eraan. Als tipje van de sluier: veelgenoemde zaken die volgens de bewoners een plekje dienen te krijgen of die als ontwerpuitgangspunt gebruikt moeten worden:

 1. een GROENE invulling in welke vorm dan ook!
 2. het PLEINGEVOEL versterken in ontwerp (oa herkenbaarheid, monumentaliteit, uitstraling, ruimte en zicht)
 3. ORDE en RUST op het gebied van stalling van fietsen en minder ruimte (of beter ingebed) voor auto’s
 4. ruimte voor KUNST, SPORT en SPEL
 5. ruimte voor TIJDELIJKE invullingen en evenementen

Zie dit bericht op Facebook voor meer foto’s.

 

Voorbereiding workshop 3 (donderdag 9 juli)

Beste Mede-Bezuidenhouter,

Komende donderdag 9 juli is de derde Workshop pleinen, zoals in de vorige mail aangekondigd.

Op de site vind je een verslag met alle ideeën vanuit de eerste twee workshops.

We willen je vragen om van te voren vast na te denken over het volgende:

 • welke ideeën vind je het meest belangrijk;
 • hoe zou je deze ideeën vorm kunnen geven of kunnen verrijken;
 • voor welke pleinen vind je deze ideeën het meest geschikt.

Het resultaat van deze workshopavond zal zijn dat je (samen met de andere bewoners) aangeeft welke thema’s en ideeën je op wijkniveau in de plannen verwerkt wil zien.

Wij zien je graag donderdagavond (inloop 18:45; start 19:00) in het Wijk- en Dienstencentrum.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep pleinen

Uitnodiging workshop 3 (9 juli)

Beste mede-bewoners,

De derde Workshop voor de inrichting van de Pleinen in Bezuidenhout-Oost zal plaatsvinden op donderdag 9 juli.

In de voorgaande twee Workshops zijn we op verschillende manieren tot veel inspirerende en constructieve ideeën voor verbetering van de pleinen in ons Bezuidenhout-Oost gekomen. De werkgroep heeft deze ideeën enigszins gecategoriseerd om ze beter hanteerbaar te maken.

In deze derde workshop gaan we de ideeën toekennen aan één of meer pleinen en concreet maken in welke vorm dat idee dan gerealiseerd kan worden.

Wederom een belangrijke en spannende stap!

Locatie: Wijk- en Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Zaal open: 18:45
Aanvangstijd: 19:00
Eindtijd: 22:00

We zien jullie graag wederom allemaal. Vergeet niet je buurman ook mee te nemen!

Met vriendelijke groet,
De werkgroep Pleinen

Interview met Klaas Hilverda

Binnen het pleinenproject binnen Bezuidenhout Oost wordt nauw samengewerkt met de gemeente en haar Ingenieursbureau. Hier werken de ambtenaren die de straten en pleinen ontwerpen. Nu een interview met de Klaas Hilverda, landschapsarchitect bij het Ingenieursbureau, betrokken bij de herinrichting van de riolering en het pleinenproject.

Klaas Hilverda (midden) tijdens workshop 2.
Klaas Hilverda (midden) tijdens workshop 2.

Zou je je aan de bewoners van Bezuidenhout willen voorstellen?
Ik ben Klaas Hilverda, al van jongs af aan combineerde ik mijn plezier in tekenen met mijn nieuwsgierigheid naar het ontstaan van landschappen en steden. Zandkastelen groeiden al snel uit tot hele steden, en bleken een prima manier om ruimtelijk inzicht te oefenen.

Lees verder  »

Terugblik op de Pleinenworkshops 30 april en 28 mei

De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout kijkt tevreden terug op de eerste twee workshops die in april en mei zijn georganiseerd in samenwerking met het wijkberaad, het stadsdeel Haagse Hout en de gemeente Den Haag. Het doel van de workshops is om samen met de wijk tot een voorstel te komen aan de hand waarvan de nieuwe inrichting van de vele pleinen in Bezuidenhout-Oost kan worden uitgewerkt door de gemeente. Tijdens de eerste workshop waren ca. 70 aanwezigen en bij de tweede sessie waren ruim 40 mensen aanwezig.

Workshop 1: Ideeën genereren
Na een fris begin en een wat lange aanloop zijn de aanwezigen uiteindelijk aan de slag gegaan met stiften, plaatjes, scharen, lijm en post-it’s, om in woord en beeld een overzicht te schetsen van de Bezuidenhoutse Pleinen in het jaar 2025. Met de hulp van presentator Tom Vaessen werden alle aanwezigen geprikkeld om creatieve ideeën en inzichten te genereren.

Na een beschouwing van de uitkomsten bleek dat een groene invulling – in alle mogelijke gedaantes – met stip op 1 staat. Gevolgd door ruimte voor tijdelijke en permanente activiteiten, sport & spel, muziek, kunst & cultuur, verblijven & ontmoeten en horeca & bedrijvigheid. Als ontwerpuitgangspunten werden onder andere genoemd: historie, grandeur, eenheid, verscheidenheid en herkenbaarheid. Parkeren en de stalling van fietsen, verkeer & veiligheid, afval, overlast, onderhoud & beheer werden ook genoemd als thema’s om over na te denken. De avond werd afgesloten met een borrel waar druk werd nagepraat over de resultaten van de avond.

Zie de pagina Workshop 1 voor meer informatie over de eerste workshop

Workshop 2: Ideeën uitdiepen en gevoel krijgen bij de opgave en de pleinen
De tweede bijeenkomst werd gestart met een heerlijke soep en broodjes. Presentator Tom was wederom van de partij en na een tweetal korte presentaties door twee werkgroepleden Melvin Kaersenhout en Olaf Boxman, waarin wat meer de diepte werd ingegaan, werd de groep opgesplitst en werden diverse pleinen groepsgewijs bekeken en aan een kritische blik onderworpen.

De groepen presenteerden hun observaties en ideeën aan elkaar. De uitkomsten van deze workshop bevestigden de uitkomsten van de eerste workshop en werden aangevuld met nieuwe inzichten en rake observaties. Met name de rommeligheid van de huidige pleinen, de stenigheid, de ontoegankelijkheid van veel plekken, en de overheersende aanwezigheid van geparkeerde auto’s en fietsen kwam veelvuldig naar voren. Er werd zelfs opgemerkt dat veel plekken momenteel helemaal niet als plein herkenbaar zijn. Deze constatering vat waarschijnlijk het meest tastbaar samen wat er te winnen valt voor onze buurt!

Zie de pagina Workshop 2 voor meer informatie over de tweede workshop

Hoe gaan we verder?
Begin juli komt er nog een derde workshop om de thema’s en ideeën van de twee eerdere workshops te laten te koppelen aan de diverse pleinen en om hierin de thema’s, prioriteiten en eventuele inrichtingsvoorstellen te benoemen.

Dit zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: alle pleinen krijgen bomen en dezelfde kleur bestrating, maar op plein x ligt de nadruk op ‘groen verblijven’, op plein y wordt gekozen voor ‘sport en spel’ terwijl er op plein z ruimte komt voor ‘horeca en cultuur’. Door middel van thema’s en sfeerbeelden willen we zo de ontwerpers van het Ingenieursbureau voeden en inspireren. Wij streven er naar om samen met Gemeente, Ingenieursbureau en bewoners de keuzes te maken die er toe moeten leiden dat de Bezuidenhoutse pleinen bijzondere en aangename plekken gaan worden.

Na september hoopt de werkgroep Pleinen Bezuidenhout samen met de mensen van het Ingenieursbureau zo ver te zijn dat er overeenstemming is over de ontwerpuitgangspunten en dat de plannen dan vervolgens uitgewerkt kunnen gaan worden in concrete ontwerpen.

Wij danken u vanaf deze plaats alle aanwezigen voor hun inbreng, enthousiasme en geduld! Wij houden u per mail, de vernieuwde website www.pleinenbzh.nl en de Facebookpagina op de hoogte van de vorderingen en nieuwe bijeenkomsten. Wij hopen u en uw buren dan weer in grote getale te zien!