Categoriearchief: Workshops

Bedankt voor uw aanwezigheid en actieve deelname!

In de maanden april tot en met juli werden drie workshops georganiseerd. Het doel was om samen met bewoners de contouren te schetsen van 21 pleinen in de wijk Bezuidenhout-Oost.

In totaal hebben 155 bewoners actief meegedaan met de drie workshops. De organisatoren (Werkgroep Pleinen), ondersteund door het Wijkberaad Bezuidenhout, de gemeente Den Haag en het Ingenieursbureau Den Haag zijn zeer te spreken over de opkomst! De resultaten van de workshops vormen een geweldige basis om verder te gaan.

Het resultaat na drie workshops: lange aanloop met heldere resultaten!

Onze conclusie na drie workshops: hoewel het proces een lange aanloop nodig had zijn er toch heldere resultaten uitgekomen en is er een grote mate van overeenstemming in de denk- en wensbeelden.

De vijf belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen bij de deelnemers tijdens de workshops:

 1. een GROENE invulling in welke vorm dan ook
 2. het PLEINGEVOEL versterken in ontwerp (o.a. ontmoeten, herkenbaarheid, monumentaliteit, uitstraling, ruimte en zicht)
 3. ORDE en RUST op het gebied van stalling van fietsen, auto’s (minder of beter ingebed) en afvalcontainers.
 4. ruimte voor KUNST, SPORT en SPEL
 5. ruimte voor TIJDELIJKE invullingen en evenementen

Resultaat in cijfers: workshop 3

De uitslag van de derde workshopronde vertaald in cijfers komt in grote lijnen op het volgende neer:

34 %  Ontwerpaspecten + Monumentaliteit + Verkeer
31 %  Groen (sfeer, milieu, actief)
12 %  Verblijven (samen/alleen)
10 %  Stalling*
8 %  Kunst en Cultuur & Evenementen
5 %  Sport & Spel

Uitgesplitst naar grote, middelgrote en kleine pleinen, valt op dat alles min of meer gelijk verdeeld is. Met uitzondering van Kunst, Cultuur, Evenementen. Deze scoort dan 39% t.o.v. overige thema’s voor grote pleinen, en rond de 12% voor de middelgrote en kleine pleinen.

De wensen/vragen vanuit de wijk zijn relatief bescheiden, maar reëel. De hoofdmoot is vrij eenvoudig te realiseren, omdat die ruimtelijk en financieel nauwelijks consequenties met zich meebrengt. Een aantal ingrepen die zijn benoemd lijkt essentieel voor het slagen van dit project. Een totaalaanpak is nodig om samenhang te garanderen. Ook minder eenvoudige of duurdere oplossingen zijn nodig (bv het vergroten van het bruikbare oppervlak van het plein, ondergrondse en/of  integrale oplossingen etc.) De simpele en meer complexe oplossingen kunnen niet zonder elkaar. De samenhang van de wijkaanpak staat of valt met het uitvoeren van beide. De grote oplossingen zijn de dragers van de kleine en geven de wijk structuur.

Opzet en inhoud vervolgtraject

Hoe ziet het vervolg eruit om te komen tot fantastische en hoogwaardige pleinen? Allereerst willen wij door middel van een online enquête meer mensen die hun mening willen geven de mogelijkheid geven te reageren op de resultaten van de workshops. Het draagvlak onder wijkbewoners wordt daarmee vergroot. De enquêteresultaten zullen wij samen met de conclusies van de workshops bespreken met het Ingenieursbureau van de gemeente en willen deze vervolgens uitwerken in een programma van eisen. (‘wat moet er waar komen en waarom?’). Bezoekers van de workshops kunnen nogmaals hun stem laten gelden en daarmee hun invloed vergroten door middel van de enquête.

Daarnaast willen wij proberen om dit programma te vertalen in beelden door middel van een zogenaamd beeldkwaliteitsplan. Hierin staan voorbeelden van mogelijke oplossingen, wensen en ideeën uit het programma van eisen. Het programma van eisen (PvE) en het beeldkwaliteitsplan (BKP) gaan dienen als basis van waaruit de ontwerpers van het Ingenieursbureau gaan werken.

Tijdlijn van het proces

Beeldverslag Workshop 3

Donderdag 8 juli was workshop 3 in het wijkcentrum.

Eindelijk werden er wat zaken concreet en werd er gewaardeerd en geschoven met mogelijke invullingen voor de pleinen!

11059516_867277316694141_135017707499881045_o

De volledige uitwerking van de resultaten komt eraan. Als tipje van de sluier: veelgenoemde zaken die volgens de bewoners een plekje dienen te krijgen of die als ontwerpuitgangspunt gebruikt moeten worden:

 1. een GROENE invulling in welke vorm dan ook!
 2. het PLEINGEVOEL versterken in ontwerp (oa herkenbaarheid, monumentaliteit, uitstraling, ruimte en zicht)
 3. ORDE en RUST op het gebied van stalling van fietsen en minder ruimte (of beter ingebed) voor auto’s
 4. ruimte voor KUNST, SPORT en SPEL
 5. ruimte voor TIJDELIJKE invullingen en evenementen

Zie dit bericht op Facebook voor meer foto’s.

 

Voorbereiding workshop 3 (donderdag 9 juli)

Beste Mede-Bezuidenhouter,

Komende donderdag 9 juli is de derde Workshop pleinen, zoals in de vorige mail aangekondigd.

Op de site vind je een verslag met alle ideeën vanuit de eerste twee workshops.

We willen je vragen om van te voren vast na te denken over het volgende:

 • welke ideeën vind je het meest belangrijk;
 • hoe zou je deze ideeën vorm kunnen geven of kunnen verrijken;
 • voor welke pleinen vind je deze ideeën het meest geschikt.

Het resultaat van deze workshopavond zal zijn dat je (samen met de andere bewoners) aangeeft welke thema’s en ideeën je op wijkniveau in de plannen verwerkt wil zien.

Wij zien je graag donderdagavond (inloop 18:45; start 19:00) in het Wijk- en Dienstencentrum.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep pleinen

Uitnodiging workshop 3 (9 juli)

Beste mede-bewoners,

De derde Workshop voor de inrichting van de Pleinen in Bezuidenhout-Oost zal plaatsvinden op donderdag 9 juli.

In de voorgaande twee Workshops zijn we op verschillende manieren tot veel inspirerende en constructieve ideeën voor verbetering van de pleinen in ons Bezuidenhout-Oost gekomen. De werkgroep heeft deze ideeën enigszins gecategoriseerd om ze beter hanteerbaar te maken.

In deze derde workshop gaan we de ideeën toekennen aan één of meer pleinen en concreet maken in welke vorm dat idee dan gerealiseerd kan worden.

Wederom een belangrijke en spannende stap!

Locatie: Wijk- en Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Zaal open: 18:45
Aanvangstijd: 19:00
Eindtijd: 22:00

We zien jullie graag wederom allemaal. Vergeet niet je buurman ook mee te nemen!

Met vriendelijke groet,
De werkgroep Pleinen

Terugblik op de Pleinenworkshops 30 april en 28 mei

De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout kijkt tevreden terug op de eerste twee workshops die in april en mei zijn georganiseerd in samenwerking met het wijkberaad, het stadsdeel Haagse Hout en de gemeente Den Haag. Het doel van de workshops is om samen met de wijk tot een voorstel te komen aan de hand waarvan de nieuwe inrichting van de vele pleinen in Bezuidenhout-Oost kan worden uitgewerkt door de gemeente. Tijdens de eerste workshop waren ca. 70 aanwezigen en bij de tweede sessie waren ruim 40 mensen aanwezig.

Workshop 1: Ideeën genereren
Na een fris begin en een wat lange aanloop zijn de aanwezigen uiteindelijk aan de slag gegaan met stiften, plaatjes, scharen, lijm en post-it’s, om in woord en beeld een overzicht te schetsen van de Bezuidenhoutse Pleinen in het jaar 2025. Met de hulp van presentator Tom Vaessen werden alle aanwezigen geprikkeld om creatieve ideeën en inzichten te genereren.

Na een beschouwing van de uitkomsten bleek dat een groene invulling – in alle mogelijke gedaantes – met stip op 1 staat. Gevolgd door ruimte voor tijdelijke en permanente activiteiten, sport & spel, muziek, kunst & cultuur, verblijven & ontmoeten en horeca & bedrijvigheid. Als ontwerpuitgangspunten werden onder andere genoemd: historie, grandeur, eenheid, verscheidenheid en herkenbaarheid. Parkeren en de stalling van fietsen, verkeer & veiligheid, afval, overlast, onderhoud & beheer werden ook genoemd als thema’s om over na te denken. De avond werd afgesloten met een borrel waar druk werd nagepraat over de resultaten van de avond.

Zie de pagina Workshop 1 voor meer informatie over de eerste workshop

Workshop 2: Ideeën uitdiepen en gevoel krijgen bij de opgave en de pleinen
De tweede bijeenkomst werd gestart met een heerlijke soep en broodjes. Presentator Tom was wederom van de partij en na een tweetal korte presentaties door twee werkgroepleden Melvin Kaersenhout en Olaf Boxman, waarin wat meer de diepte werd ingegaan, werd de groep opgesplitst en werden diverse pleinen groepsgewijs bekeken en aan een kritische blik onderworpen.

De groepen presenteerden hun observaties en ideeën aan elkaar. De uitkomsten van deze workshop bevestigden de uitkomsten van de eerste workshop en werden aangevuld met nieuwe inzichten en rake observaties. Met name de rommeligheid van de huidige pleinen, de stenigheid, de ontoegankelijkheid van veel plekken, en de overheersende aanwezigheid van geparkeerde auto’s en fietsen kwam veelvuldig naar voren. Er werd zelfs opgemerkt dat veel plekken momenteel helemaal niet als plein herkenbaar zijn. Deze constatering vat waarschijnlijk het meest tastbaar samen wat er te winnen valt voor onze buurt!

Zie de pagina Workshop 2 voor meer informatie over de tweede workshop

Hoe gaan we verder?
Begin juli komt er nog een derde workshop om de thema’s en ideeën van de twee eerdere workshops te laten te koppelen aan de diverse pleinen en om hierin de thema’s, prioriteiten en eventuele inrichtingsvoorstellen te benoemen.

Dit zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: alle pleinen krijgen bomen en dezelfde kleur bestrating, maar op plein x ligt de nadruk op ‘groen verblijven’, op plein y wordt gekozen voor ‘sport en spel’ terwijl er op plein z ruimte komt voor ‘horeca en cultuur’. Door middel van thema’s en sfeerbeelden willen we zo de ontwerpers van het Ingenieursbureau voeden en inspireren. Wij streven er naar om samen met Gemeente, Ingenieursbureau en bewoners de keuzes te maken die er toe moeten leiden dat de Bezuidenhoutse pleinen bijzondere en aangename plekken gaan worden.

Na september hoopt de werkgroep Pleinen Bezuidenhout samen met de mensen van het Ingenieursbureau zo ver te zijn dat er overeenstemming is over de ontwerpuitgangspunten en dat de plannen dan vervolgens uitgewerkt kunnen gaan worden in concrete ontwerpen.

Wij danken u vanaf deze plaats alle aanwezigen voor hun inbreng, enthousiasme en geduld! Wij houden u per mail, de vernieuwde website www.pleinenbzh.nl en de Facebookpagina op de hoogte van de vorderingen en nieuwe bijeenkomsten. Wij hopen u en uw buren dan weer in grote getale te zien!