Bedankt voor uw aanwezigheid en actieve deelname!

In de maanden april tot en met juli werden drie workshops georganiseerd. Het doel was om samen met bewoners de contouren te schetsen van 21 pleinen in de wijk Bezuidenhout-Oost.

In totaal hebben 155 bewoners actief meegedaan met de drie workshops. De organisatoren (Werkgroep Pleinen), ondersteund door het Wijkberaad Bezuidenhout, de gemeente Den Haag en het Ingenieursbureau Den Haag zijn zeer te spreken over de opkomst! De resultaten van de workshops vormen een geweldige basis om verder te gaan.

Het resultaat na drie workshops: lange aanloop met heldere resultaten!

Onze conclusie na drie workshops: hoewel het proces een lange aanloop nodig had zijn er toch heldere resultaten uitgekomen en is er een grote mate van overeenstemming in de denk- en wensbeelden.

De vijf belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen bij de deelnemers tijdens de workshops:

  1. een GROENE invulling in welke vorm dan ook
  2. het PLEINGEVOEL versterken in ontwerp (o.a. ontmoeten, herkenbaarheid, monumentaliteit, uitstraling, ruimte en zicht)
  3. ORDE en RUST op het gebied van stalling van fietsen, auto’s (minder of beter ingebed) en afvalcontainers.
  4. ruimte voor KUNST, SPORT en SPEL
  5. ruimte voor TIJDELIJKE invullingen en evenementen

Resultaat in cijfers: workshop 3

De uitslag van de derde workshopronde vertaald in cijfers komt in grote lijnen op het volgende neer:

34 %  Ontwerpaspecten + Monumentaliteit + Verkeer
31 %  Groen (sfeer, milieu, actief)
12 %  Verblijven (samen/alleen)
10 %  Stalling*
8 %  Kunst en Cultuur & Evenementen
5 %  Sport & Spel

Uitgesplitst naar grote, middelgrote en kleine pleinen, valt op dat alles min of meer gelijk verdeeld is. Met uitzondering van Kunst, Cultuur, Evenementen. Deze scoort dan 39% t.o.v. overige thema’s voor grote pleinen, en rond de 12% voor de middelgrote en kleine pleinen.

De wensen/vragen vanuit de wijk zijn relatief bescheiden, maar reëel. De hoofdmoot is vrij eenvoudig te realiseren, omdat die ruimtelijk en financieel nauwelijks consequenties met zich meebrengt. Een aantal ingrepen die zijn benoemd lijkt essentieel voor het slagen van dit project. Een totaalaanpak is nodig om samenhang te garanderen. Ook minder eenvoudige of duurdere oplossingen zijn nodig (bv het vergroten van het bruikbare oppervlak van het plein, ondergrondse en/of  integrale oplossingen etc.) De simpele en meer complexe oplossingen kunnen niet zonder elkaar. De samenhang van de wijkaanpak staat of valt met het uitvoeren van beide. De grote oplossingen zijn de dragers van de kleine en geven de wijk structuur.

Opzet en inhoud vervolgtraject

Hoe ziet het vervolg eruit om te komen tot fantastische en hoogwaardige pleinen? Allereerst willen wij door middel van een online enquête meer mensen die hun mening willen geven de mogelijkheid geven te reageren op de resultaten van de workshops. Het draagvlak onder wijkbewoners wordt daarmee vergroot. De enquêteresultaten zullen wij samen met de conclusies van de workshops bespreken met het Ingenieursbureau van de gemeente en willen deze vervolgens uitwerken in een programma van eisen. (‘wat moet er waar komen en waarom?’). Bezoekers van de workshops kunnen nogmaals hun stem laten gelden en daarmee hun invloed vergroten door middel van de enquête.

Daarnaast willen wij proberen om dit programma te vertalen in beelden door middel van een zogenaamd beeldkwaliteitsplan. Hierin staan voorbeelden van mogelijke oplossingen, wensen en ideeën uit het programma van eisen. Het programma van eisen (PvE) en het beeldkwaliteitsplan (BKP) gaan dienen als basis van waaruit de ontwerpers van het Ingenieursbureau gaan werken.

Tijdlijn van het proces