Terugblik op de Pleinenworkshops 30 april en 28 mei

De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout kijkt tevreden terug op de eerste twee workshops die in april en mei zijn georganiseerd in samenwerking met het wijkberaad, het stadsdeel Haagse Hout en de gemeente Den Haag. Het doel van de workshops is om samen met de wijk tot een voorstel te komen aan de hand waarvan de nieuwe inrichting van de vele pleinen in Bezuidenhout-Oost kan worden uitgewerkt door de gemeente. Tijdens de eerste workshop waren ca. 70 aanwezigen en bij de tweede sessie waren ruim 40 mensen aanwezig.

Workshop 1: Ideeën genereren
Na een fris begin en een wat lange aanloop zijn de aanwezigen uiteindelijk aan de slag gegaan met stiften, plaatjes, scharen, lijm en post-it’s, om in woord en beeld een overzicht te schetsen van de Bezuidenhoutse Pleinen in het jaar 2025. Met de hulp van presentator Tom Vaessen werden alle aanwezigen geprikkeld om creatieve ideeën en inzichten te genereren.

Na een beschouwing van de uitkomsten bleek dat een groene invulling – in alle mogelijke gedaantes – met stip op 1 staat. Gevolgd door ruimte voor tijdelijke en permanente activiteiten, sport & spel, muziek, kunst & cultuur, verblijven & ontmoeten en horeca & bedrijvigheid. Als ontwerpuitgangspunten werden onder andere genoemd: historie, grandeur, eenheid, verscheidenheid en herkenbaarheid. Parkeren en de stalling van fietsen, verkeer & veiligheid, afval, overlast, onderhoud & beheer werden ook genoemd als thema’s om over na te denken. De avond werd afgesloten met een borrel waar druk werd nagepraat over de resultaten van de avond.

Zie de pagina Workshop 1 voor meer informatie over de eerste workshop

Workshop 2: Ideeën uitdiepen en gevoel krijgen bij de opgave en de pleinen
De tweede bijeenkomst werd gestart met een heerlijke soep en broodjes. Presentator Tom was wederom van de partij en na een tweetal korte presentaties door twee werkgroepleden Melvin Kaersenhout en Olaf Boxman, waarin wat meer de diepte werd ingegaan, werd de groep opgesplitst en werden diverse pleinen groepsgewijs bekeken en aan een kritische blik onderworpen.

De groepen presenteerden hun observaties en ideeën aan elkaar. De uitkomsten van deze workshop bevestigden de uitkomsten van de eerste workshop en werden aangevuld met nieuwe inzichten en rake observaties. Met name de rommeligheid van de huidige pleinen, de stenigheid, de ontoegankelijkheid van veel plekken, en de overheersende aanwezigheid van geparkeerde auto’s en fietsen kwam veelvuldig naar voren. Er werd zelfs opgemerkt dat veel plekken momenteel helemaal niet als plein herkenbaar zijn. Deze constatering vat waarschijnlijk het meest tastbaar samen wat er te winnen valt voor onze buurt!

Zie de pagina Workshop 2 voor meer informatie over de tweede workshop

Hoe gaan we verder?
Begin juli komt er nog een derde workshop om de thema’s en ideeën van de twee eerdere workshops te laten te koppelen aan de diverse pleinen en om hierin de thema’s, prioriteiten en eventuele inrichtingsvoorstellen te benoemen.

Dit zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien: alle pleinen krijgen bomen en dezelfde kleur bestrating, maar op plein x ligt de nadruk op ‘groen verblijven’, op plein y wordt gekozen voor ‘sport en spel’ terwijl er op plein z ruimte komt voor ‘horeca en cultuur’. Door middel van thema’s en sfeerbeelden willen we zo de ontwerpers van het Ingenieursbureau voeden en inspireren. Wij streven er naar om samen met Gemeente, Ingenieursbureau en bewoners de keuzes te maken die er toe moeten leiden dat de Bezuidenhoutse pleinen bijzondere en aangename plekken gaan worden.

Na september hoopt de werkgroep Pleinen Bezuidenhout samen met de mensen van het Ingenieursbureau zo ver te zijn dat er overeenstemming is over de ontwerpuitgangspunten en dat de plannen dan vervolgens uitgewerkt kunnen gaan worden in concrete ontwerpen.

Wij danken u vanaf deze plaats alle aanwezigen voor hun inbreng, enthousiasme en geduld! Wij houden u per mail, de vernieuwde website www.pleinenbzh.nl en de Facebookpagina op de hoogte van de vorderingen en nieuwe bijeenkomsten. Wij hopen u en uw buren dan weer in grote getale te zien!