Privacy beleid

Ondernemers van Bezuidehout:

Voor de bescherming van jouw gegevens bij het achterlaten van jouw naam en emailadres bij het kopje ‘Nieuwsbrief’ geldt het onderstaand privacy beleid.

Privacy beleid Succesvolle Praktijken | missies.nl | Elvira Heemskerk, opgesteld 2 mei 2018

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. (Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995).

Ons privacy beleid is erop gericht om deze verordening zo goed mogelijk op te volgen en de voorgeschreven regels zo goed mogelijk en naar alle eer en geweten toe te passen.

Het beschermen van jouw persoonsgegevens is daarbij ons belangrijkste doel. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit zonder toestemming delen met andere partijen. Uitzondering hierop betreft de Nederlandse Belastingdienst (als derde ontvanger) die uit hoofde van haar functie over gegevens mag beschikken.

Mocht er door welke omissie dan ook, gegevens van jou bij een andere partij terecht komen en/of er is sprake van een zogenaamd data lek, dan zullen wij dit per direct melden bij jou en bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  De AP is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de nieuwe AVG wet.

Succesvolle Praktijken is een trainings- en coachingsbureau gevestigd aan de Juliana van Stolberglaan 373, 2595 CK Den Haag. Succesvolle Praktijken is een zelfstandige onderneming. Zij ontwikkelt diensten en producten ten behoeve van professionals die werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector. Succesvolle Praktijken werkt samen met diverse organisaties binnen deze sector.

Met organisaties die technische en administratieve ondersteuning bieden aan Succesvolle Praktijken en die hiertoe ook gebruik maken van jouw persoonsgegevens naar aanleiding van een door jou gedane handeling en/of toestemming tot het in contact komen met ons, is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze verwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de bescherming van jouw persoonsgegevens tussen die organisatie en ons volgens de richtlijnen van de AVG.

Vooralsnog zijn met de volgende partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten: Mailchimp.

Algemeen ten aanzien van de opslag van jouw persoonsgegevens:

Wij vragen altijd toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wij doen dit alleen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens nodig zijn en ook alleen voor de periode waartoe deze nodig is om het doel en de dienstverlening mogelijk te maken. Bij beëindiging van deze periode zullen de gegevens verwijderd worden.

Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Onze website www.missies.nl is beveiligd en voorzien van het SSL-certificaat. Mocht je contact zoeken via het daartoe bestemde contactformulier op de website dan zijn deze gegevens beveiligd.

Je hebt ten alle tijden recht op inzage in de over jouw opgeslagen gegevens. Stuur hiertoe een mail naar e.heemskerk@missies.nl ter attentie van Elvira Heemskerk. Persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn binnen ons emailserversysteem Mailchimp door een nadrukkelijke handeling van jouw kant of via nadrukkelijke toestemming aan ons, kunnen door jouzelf worden gewijzigde c.q. verwijderd.

Ook heb je volgens de nieuwe AVG verordening recht op data portabiliteit. Je hebt dan het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Op welke manieren worden welke persoonsgegevens opgeslagen en/of vindt registratie plaats?

 1. Via de website: missies.nl is het mogelijk om jouw emailadres en voornaam achter te laten.

Deze gegevens komen op een lijst van het emailserversysteem ‘Mailchimp’.

Via inschrijving op deze lijst kun je aangeven wat jij wenst ten aanzien van het ontvangen van emails. Via de lijst word je op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van familiezorg en familiecoaching. Je ontvangt aankondigingen van nieuwe diensten en producten. Er zullen ‘best practises’ uit het werkveld gedeeld worden via artikelen, blogs en video’s. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven van deze lijst en/of wijzigingen aanbrengen en/of inzage verkrijgen in de opgeslagen gegevens.

 1. Succesvolle Praktijken organiseert campagnes en aankondigingen van nieuwe opleidingen/workshops via Social Media. Hiertoe worden de kanalen: Facebook, Instagram, linkedin en twitter ingezet. Via facebook kan daartoe een inschrijving plaatsvinden op één van de lijsten van Mailchimp van Succesvolle Praktijken. Voor de privacy verwijzen we naar punt 1.

Ook is er via Facebook een zogenaamde pixel gezet op de website: www.missies.nl. Een pixel is een tekst bestand een stukje code. Wij gebruiken deze pixel om te kunnen bijhouden hoeveel registraties er zijn en op welk moment. Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. De pixel werkt met IP-adressen. Wij doen dit ter optimalisatie van onze dienstverlening.

 1. Opslag van persoonsgegevens naar aanleiding van de aanschaf van diensten en producten van Succesvolle Praktijken.

Ten behoeve van een goede afwikkeling en bedrijfsvoering worden de volgende gegevens opgevraagd en bewaard voor de periode die nodig is voor uitvoering van de betreffende dienst. Te weten:

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • Bedrijfsnaam
 • Mobielnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database).
 1. Overige contactmogelijkheden en beveiliging m.b.t. tot klantcontacten.

Emails, telefoongegevens en documenten worden zo snel mogelijk na beëindiging van de werkrelatie verwijderd. Factuurgegevens zullen in een beveiligde omgeving worden bewaard gedurende de voorgeschreven periode van de Nederlandse belastingdienst. De noodzakelijke technische beveiligingen van emailsoftware en gebruikte apparaten (laptops, smartphones etc) zijn aangebracht.

Mobiele apparaten
De website van Succesvolle Praktijken: www.missies.nl is responsief. Dus ook te bekijken op smartphones en tablet. Via deze apparaten wordt dus ook diverse data verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan online registraties voor een webinar, het downloaden van e-books en het invoeren van gegevens via het contactformulier van de website. Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk beveiligde apps en wifi netwerken te gebruiken.

 

Cookie beleid en Google Analytics op website www.rondomfamiliezorg.nl

Om de informatie op de website zo goed mogelijk weer te geven maakt Succesvolle Praktijken gebruik van Google Analytics op de website www.missies.nl.

Deze dienst van Google maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Geregistreerd wordt de uitgevoerde activiteit, het IP-adres, het tijdstip, de datum en de duur van het bezoek, de verwijzende website en eventueel het mobile device apparaat. Je kunt de cookies altijd zelf weer verwijderen. Zie hiervoor de uitleg van de consumentenbond: Cookies verwijderen

 

Cookies van en naar andere websites

Via de website www.missies.nl kan rechtstreeks (via diverse buttons) doorgelinkt worden naar diverse social media kanalen. Deze buttons werken door middel van scripts die afkomstig zijn van deze kanalen. Het kan voorkomen dat deze scripts gebruik maken van cookies. Succesvolle Pratkijken heeft hier geen invloed op.

 

 1. Links en verwijzingen via website missies.nl naar andere sites

Op onze website wordt soms verwezen naar andere websites en/of nieuwberichten, publicaties etc. Succesvolle Praktijken zal deze verwijzingen met de grootst mogelijke zorg doen. Succesvolle Praktijken is niet verantwoordelijk voor de inhoud, acties, registraties en beveiliging van deze websites. Uitzondering hierop betreft de website www.ondernemersbezuidenhout.nl Succesvolle Praktijken is één van de beheerders. Eventuele reacties/opmerkingen etc. kunnen doorgegeven worden op e.heemskerk@missies.nl of info@rondomfamiliezorg.nl ter attentie van Elvira Heemskerk.

 

Contact

Voor het opvragen van gegevens en/of vragen over dit privacy beleid kun je mailen naar e.heemskerk@missies.nl ter attentie van Elvira Heemskerk.

 

Wijzigingen in deze verklaring

Deze AVG-verklaring is onderhevig aan veranderingen zoals bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving. Wijzigingen zullen steeds aangepast worden. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat zullen we een duidelijke mededeling doen. Check dus de website of er updates zijn.

 

Laatste wijziging: mei 2018

 

 

 

Een Bezuidenhout site