Boze brief wethouder Wijsmuller: Stand van zaken noodopvang voormalig ministerie van SZW

Aan de voorzitters van Commissies Samenleving en Ruimte

Geachte voorzitter,
Graag informeren we u over de actuele stand van zaken aangaande de noodopvang in het voormalig ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. De tijdelijke noodopvang tot 1 januari a.s. is voor asielzoekers in de verschillende stadia van de asielprocedure, waarvoor de COA verantwoordelijk is.

Het Rijk heeft het gebouw van het voormalig ministerie van SZW aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ter beschikking gesteld voor tijdelijke noodopvang. Nadat de nodige aanpassingen zijn verricht om een veilig verblijf te waarborgen , is het pand op 11 november deels opgeleverd. De gemeente heeft de benodigde vergunningen daarvoor afgegeven. De eerste groep is nog dezelfde avond gearriveerd.

Er zijn vooraf heldere afspraken gemaakt met het COA over de begeleiding en de samenstelling van de groep. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat de groep een gemengde samenstelling heeft van mannen, vrouwen en gezinnen. Daarmee is bij de inrichting van het gebouw en de begeleiding ook rekening gehouden. Deze afspraken met het COA zijn ook met de buurt gedeeld tijdens onder meer de bewonersbijeenkomsten, zowel aan de Haagse kant als in Leidschendam-Voorburg. Aan deze afspraken is niet voldaan. De gemeente Den Haag heeft het COA vandaag laten weten dat er geen nieuwe groepen kunnen worden opgenomen in het pand, totdat de afspraken die we hebben gemaakt, worden nagekomen en er balans is in de samenstelling van de groep in de noodopvang. Hierover zal nog voor het weekend met het COA worden gesproken.

Bij aankomst heeft een groep van circa 20 personen aangegeven niet tevreden te zijn met de omstandigheden waaronder zij worden opgevangen. Uit protest heeft deze groep de nacht buiten op straat doorgebracht. Het college vindt deze situatie onacceptabel. Na overleg met de burgemeester heeft het COA toegezegd aan deze situatie een einde te zullen maken.

Het stadsbestuur wil met de noodopvang zijn verantwoordelijkheid nemen. Voorwaardelijk voor het kunnen nemen van die verantwoordelijkheid is wel dat afspraken worden nagekomen; zowel vanuit het perspectief van de asielzoekers als de Haagse bevolking.

Met vriendelijke groet,

De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,

Joris Wijsmuller