Schenkstrook

Werkgroep Schenkstrook

Met ingang van 17 januari 2023 start de gemeente Den Haag met de werkzaamheden ter verbetering van de ecologische verbindingszone Schenkzone. Het gaat daarbij om een
milieuvriendelijke opknapbeurt van het groengebied langs de Schenkkade ter hoogte van de Laan van NOI en het Prinses Margrietplantsoen. De omwonende hebben hierover een bericht ontvangen.

Bericht gemeente omwonenden Schenkkade

Doel: Naar aanleiding van de Nota 1992 ‘Wonen en Werken in de Schenk’ controleren of het gesloten convenant Schenkstrook door de gemeente wordt nageleefd.

Er wordt controle gehouden op gebouwen, het verkeersbeleid, ontwikkelingen rond Randstadrail, groeninrichting, evaluatie bouw in 10 jaar.

In 1989 bracht de gemeente Den Haag het epistel “Werken en Wonen langs de Schenk” uit. Hierin werd voorgesteld om de gehele Schenkstrook te bebouwen met kantoren en woningen. De werkgroep Schenkstrook werd opgericht door het wijkberaad Bezuidenhout om deze plannen in betere banen te leiden. Hierbij werd nauw samengewerkt met de tuinders van ATV Loolaan.

Onder het motto “Geen steenwoestijn maar groene oase” startte de werkgroep een groot aantal akties. De bewoners werden nauwgezet op de hoogte gehouden via de wijkkrant “Bezuidenhout Koerier”. We verspreidden affiches, hielden een briefkaartenactie en een afgeladen politiek forum in de Triumphatorkerk met verantwoordelijke raadsleden. Na veel krantenartikelen, twee televisie-uitzendingen, inspraak bij de gemeenteraad en een demonstratie werd in 1992 het Convenant Schenk afgesloten tussen de gemeente, de volkstuindersverenigingen, het wijkberaad Mariahoeve en het wijkberaad Bezuidenhout. In grote lijnen kwam dit convenant erop neer dat de geplande kantoren op de uiteinden van de strook worden gerealiseerd (Groene Schenk), een deel van de volkstuinen binnen de Schenkstrook worden verplaatst en vrijwel geen woningbouw plaatsvindt.

De taak van de werkgroep Schenkstrook bestaat sindsdien voornamelijk uit overleg met de gemeente over de inrichting van het Bezuidenhoutse gedeelte (tussen Laan van NOI, IJsclubweg tot Carel Reinierszkade en het spoor) van de Schenkstrook.

Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Groeninrichting
  • Sociale veiligheid
  • Parkeerplaatsen
  • Verkeer (fietspaden, wegen, RandstadRail)
  • Volume en vormgeving van de kantoren, windhinder
  • Voorlichting van en discussie met de wijkbewoners.

Het resultaat wordt in het boekje ‘Recreatie en groen – voorbeelden dicht bij huis’ van de stichting Recreatie (1999) breed uitgemeten. In 2000 ontving de werkgroep de Jan Tomeij milieuprijs van de PvdA. De werkgroep let op nieuwe ontwikkelingen. Zo werd in 2001 met succes bezwaar gemaakt tegen de concept-nota ‘Hoogbouwvisie Den Haag’, waarin de suggestie werd gedaan dat op termijn ook de Schenkstrook in aanmerking zou komen voor hoogbouw.

Voor nadere informatie : Wijkberaad Bezuidenhout.

Een Bezuidenhout site