Bestemmingsplan Bezuidenhout

 Informatie over  het bestemmingsplan Bezuidenhout.

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening  wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt.

Hier onder staan alle stukken in PDF:

Het Wijkberaad bij monde van voorzitter Jacob Snijders dankt Yvonne Wils, Koos van der Veen, Pierre Petit, Yorick Prinzen, Annemiek Tromp, Joan Jansen-Lubiewski, Melvin Kaersenhout, Laurens Brussee en Michel van Loon voor hun bijdrage.

Proces

  • Op 12 februari heeft er een voorlichtingsavond plaatsgevonden.
  • 20 februari 2013:  Reactie Wijkberaad BZH op bestemmingsplan
  • Het Ontwerp-Bestemmingsplan was van 15 maart t/m 25 april 2013 ter inzage
  • Op woensdag 3 april 2013 werd van 17.00 tot 19.00 uur voor dit plan in het Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25, alhier, een inloopbijeenkomst gehouden. 

Inspraak

Het bestemmingsplan Bezuidenhout wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
Het plangebied ligt ten noorden van het Centrum en wordt begrensd door Carel Reinierskade, gemeentegrens Leidschendam-Voorburg, Spoorwegtracé Den Haag- Leiden, Schenkkade, Utrechtsebaan, Pr. Bernardviaduct, Anna van Buerenstraat, Prinses Irenestraat, Koekamp, Prins Clauslaan, Theresiastraat, Cornelis Houtmanstraat en Bezuidenhoutseweg.
In het plangebied hebben zich de laatste 20 jaar veel ontwikkelingen voorgedaan, met name de Grotiusplaats en het Beatrixkwartier, het nieuwe multifunctionele kantorengebied rond de Prins Clauslaan, Prinses Beatrixlaan en Schenkkade. Er is gekozen voor een planvorm die bewoners en gebruikers enige ruimte laat, hen daarbij rechtszekerheid biedt, en de gemeente voldoende instrumenten aanreikt voor toetsing van bouwplannen en handhaving.

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Hoofdstuk 3 Algemene regels
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Bijlagen

 Bijlagen bij de regels

Bijlage 1 Staat van Horeca-categorieën (pdf)
Bijlage 2 Staat van bedrijven bij functiemenging (pdf)
Bijlage 3 Staat van bedrijven op bedrijventerreinen (pdf)
Bijlage 4 Parkeernormen (pdf)
Bijlage 5 Aanwijzing Beschermd Stadsgezicht Haagse Bos (pdf)
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing (pdf)

 Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Beschrijving van de bestaande situatie
Hoofdstuk 3 Beleidskaders
Hoofdstuk 4 Milieu
Hoofdstuk 5 Planbeschrijving
Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Hoofdstuk 7 Overleg en inspraak
Bijlagen

 Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 Stedenbouwkundige randvoorwaarden KPN kavel (pdf)
Bijlage 2 Bezonningsonderzoek (pdf)
Bijlage 3 Monumentale bomen Den Haag (pdf)
Bijlage 4 Kaart monumentale bomen (pdf)

Een Bezuidenhout site