Wijkprogramma 2012 Vóór Welzijn Bezuidehout West

Wij presenteren u het wijkprogramma 2012 dat VÓÓR Welzijn in de wijk Bezuidenhout-west wil gaan uitvoeren. Het is gebaseerd op het Wijkperspectief Bezuidenhout-west2010 – 2013, dat de gemeente met bewoners en instellingen heeft opgesteld.

Wat biedt VÓÓR Welzijn
VÓÓR Welzijn is dé welzijnorganisatie voor bewoners van Bezuidenhout west. De basis wordt gevormd door het wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout-west en het Centrum voor Jeugd en Gezin, van waaruit wij werken. Daarnaast zijn wij actie in vele ruimten van andere organisaties.

De werksoorten, die dit welzijnsaanbod vormgeven, zijn het kinder-, jongeren- en ouderenwerk, ouderenadviseur, maatschappelijke werk, i-Shop, voorscholen en opvoedondersteuning.

Ons aanbod is gericht op het bevorderen van welzijn voor de bewoners van Bezuidenhout-west met als uitgangspunt de vragen en behoeften van de bewoners in de wijk. Wij hanteren daarbij de methodiek van het vraaggericht werken. Wij zijn dus proactief en outreachend naar bewoners.
Wij ondersteunen initiatieven van bewoners, geven advies en informatie, bieden hulp aan diegenen die het (even) wat moeilijker hebben en stimuleren talenten van bewoners. En wij onder-steunen projecten die de band tussen bewoners versterkt en de betrokkenheid in en bij de wijk vergroot door samen te werken met verscheidene organisaties die werkzaam zijn in de wijk.
Dat is de missie van VÓÓR Welzijn en u kunt ons afrekenen op duidelijke resultaten.

Jaarlijks nodigen wij (wijk)organisaties en bewoners uit op een bijeenkomst, waarin we onze plannen voor het komende jaar toelichten.

Het wijkperspectief Bezuidenhout-west
Kernpunten zijn
– stimuleren en faciliteren van het eigen initiatief  van bewoners;
– stimuleren van de band tussen bewoners met een verschillende achtergrond
– zelfredzaamheid van sociaal zwakkere bewoners versterken.
– activering allochtone mannen en vrouwen
– gezondheid van alle doelgroepen bevorderen
– ouders steunen bij de opvoeding van hun kinderen
– jongeren activeren en leiden naar scholing en werk

Op basis van deze punten is dit programma opgesteld. Bij elk programma worden eerst de activiteiten in 2012 beschreven en vervolgens wordt in cursief het perspectief voor het jaar 2014 aangegeven.

Download hier het wijkprogramma Bezuidenhout-West 2012