Wijkprogramma 2012 Vóór Welzijn Bezuidehout Midden-Oost

Wij presenteren u het wijkprogramma 2012 dat VÓÓR Welzijn in de wijk Bezuidenhout Midden-Oost wil gaan uitvoeren. Het is gebaseerd op het Wijkperspectief Bezuidenhout Midden-Oost2010 – 2013, dat de gemeente met bewoners en instellingen heeft opgesteld.

Wat biedt VÓÓR Welzijn
VÓÓR Welzijn is dé welzijnorganisatie voor bewoners van Bezuidenhout Midden-Oost. De basis wordt gevormd door het wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout, de peuterspeelzaal ’t Hoogstraatje en het Centrum voor Jeugd en Gezin, van waaruit wij werken. Daarnaast zijn wij actie in vele ruimten van andere organisaties.

De werksoorten, die dit welzijnsaanbod vormgeven, zijn het kinder-, jongeren- en ouderenwerk, ouderenadviseur, maatschappelijke werk, i-Shop, voorscholen en opvoedondersteuning.

Ons aanbod is gericht op het bevorderen van welzijn voor de bewoners van Bezuidenhout Midden-Oost met als uitgangspunt de vragen en behoeften van de bewoners in de wijk. Wij hanteren daarbij de methodiek van het vraaggericht werken. Wij zijn dus proactief en outreachend naar bewoners.
Wij ondersteunen initiatieven van bewoners, geven advies en informatie, bieden hulp aan diegenen die het (even) wat moeilijker hebben en stimuleren talenten van bewoners. En wij ondersteunen projecten die de band tussen bewoners versterkt en de betrokkenheid in en bij de wijk vergroot door samen te werken met verscheidene organisaties die werkzaam zijn in Bezuidenhout Midden-Oost.
Dat is de missie van VÓÓR Welzijn en u kunt ons afrekenen op duidelijke resultaten.

Jaarlijks nodigen wij (wijk)organisaties en bewoners uit op een bijeenkomst, waarin we onze plannen voor het komende jaar toelichten.

Het wijkperspectief Bezuidenhout Midden-Oost
Kernpunten zijn
– stimuleren en faciliteren van het eigen initiatief  van bewoners;
– betrokkenheid van volwassenen en jongeren bij een veilige en schone leefomgeving
– stimuleren van sporten in verenigingsverband
– meer activiteiten gericht op wijkbewoners
– stimuleren van het vrijwilligerswerk
– hogere participatie en meer scholing voor jongeren;
– impuls geven aan de rol van ouders bij opvoeding

Op basis van deze punten is dit programma opgesteld. Bij elk programma worden eerst de activiteiten in 2012 beschreven en vervolgens wordt in cursief het perspectief voor het jaar 2014 aangegeven.    

Download hier het wijkprogramma Bezuidenhout Midden/Oost 2012