Wijkberaad komt met gestrekt been in

DEN HAAG – Wijkberaad Bezuidenhout is het volledig oneens met de manier waarop de gemeente de wijk de toekomst in schopt. De frustraties van jarenlang bewonersleed tussen opschietende kantoorkolossen (en wég is de zon) zijn gestapeld in de zaak die maandag voor de Raad van State dient.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de wijken Bezuidenhout-midden en Bezuidenhout-oost en de omgeving van Grotiusplaats. Dat is het noordelijke deel van de zone rond het Centraal Station aan weerszijden en over de Utrechtse Baan. Het bestemmingsplan legt vooral de bestaande situatie vast, maar maakt ook enkele ontwikkelingen mogelijk. Zo mogen in bepaalde delen van het gebied dakopbouwen worden gebouwd op bestaande woningen. Verder maakt het bestemmingsplan het mogelijk een aantal kantoorlocaties een zogenoemde gemengde functie te geven om daar onder meer woningen toe te staan. De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stichting vindt dat er geen noodzaak bestaat voor het bestemmingsplan. Volgens haar heeft de gemeenteraad ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de ruimtelijke gevolgen van de dakopbouwen. Ook is niet duidelijk hoe de parkeerdruk in het gebied wordt aangepakt. De stichting vreest parkeeroverlast, omdat woningen met dakopbouwen ruimte bieden aan grotere gezinnen. Verder zijn ten onrechte dakopbouwen toegestaan bij cultuurhistorisch waardevolle woningen, aldus de stichting. Bovendien heeft de gemeenteraad volgens de stichting toegezegd dat in het gebied slechts in beperkte mate zonverlies zal zijn; door dakopbouwen toe te staan wordt deze toezegging teniet gedaan. Bovendien zou het groen in het gebied worden bedreigd. Ten slotte is de stichting van mening dat de gemeenteraad onderzoek had moeten doen naar de gevolgen van bestaande ondergrondse gebouwen op de grondwaterstand in de wijken. (zaaknummer 201308531/1)