Wijkberaad Bezuidenhout maakt bezwaar tegen snelheidsverhoging Utrechtsebaan

Op 6 augustus jl heeft het wijkberaad Bezuidenhout bezwaar gemaakt tegen de snelheidsverhoging op de Utrechtsebaan. Hieronder treft u de tekst van het bezwaar aan.

De Minister van Infrastructuur en Milieu
De Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland
t.a.v. de afdeling BVV
Postbus 556
3000 AN Rotterdam

                                                            Den Haag, 6 augustus 2012

Betreft: Besluit verhoging maximumsnelheid van 80 km/h naar 100 km/h op de A12 Voorburg/Den Haag (stad uit)

Mevrouw,
Op 29 juni 2012 heeft u bovengenoemd besluit bekend gemaakt. Het wijkberaad Bezuidenhout, het stadsdeel van Den Haag waardoor de A12, ter plaatse bekend als de Utrechtsebaan, loopt heeft grote bezwaren tegen uw besluit. De luchtkwaliteit blijft slecht en de verkeersafwikkeling op de Prins Clausplein is er niet mee gediend. Dat lichten wij hieronder graag toe.

In het rapport `Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h, Effecten op luchtkwaliteit‘ (pdf) (Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, datum: November 2011, Status: Definitief) wordt gesteld dat de luchtkwaliteit op de ringwegen rond de grote steden zodanig is verbeterd `dat er ruimte is ontstaan voor een snelheidsverhoging binnen de normen voor luchtkwaliteit’. Wij begrijpen hieruit dat u de verbetering van de luchtkwaliteit aangrijpt voor snelheidsverhoging, i.c. een maatregel die de luchtkwaliteit weer verslechtert. U doet dat zolang een en ander maar binnen de normen blijft.

Dat is een vreemde conclusie. Als de luchtkwaliteit onder de normen komt zouden vreugde en tevredenheid logisch zijn, en geen maatregelen om weer dichter bij die norm te komen. Eerder zou ernaar gestreefd moeten worden de norm te verlagen zodat anderen van uw ervaringen met verbetering van de luchtkwaliteit kunnen profiteren.

De luchtkwaliteitsnormen in kwestie zijn Europese normen en kunnen gekwalificeerd worden als een compromis tussen gezondheidsoverwegingen en socio-economische belangen. In ieder geval zijn het (veel te) ruime normen. Ze gelden alleen voor stikstofdioxide (NO2) en deeltjes kleiner dan 10 micrometer (PM10).

De kleinere deeltjes PM 2,5, PM 0,1 worden in de Europese normering niet meegenomen en die veroorzaken juist meer gezondheidsschade. Ook roet zit niet in de Europese norm, en roet is wellicht gevaarlijker voor de volksgezondheid dan de verschillende PM’s en NO2. De luchtkwaliteit van het betreffende gedeelte van de Utrechtsebaan is slecht en wordt er door de snelheidsverhoging niet beter op.

In paragraaf 4. `A12 Voorburg’ van het bovengenoemde rapport van Rijkswaterstaat stelt u dat de `snelheidsverlaging leidde tot een slechtere doorstroming van het verkeer’, met name de stad uit. Snelheidsverhoging naar 100 km/h aan het begin en het einde van de spits en in de nachtelijke uren leidde tot een betere doorstroming. Allicht! Als de weg leeg is kan er worden doorgereden! U verhoogt nu de snelheid permanent naar 100 km/h, maar dat lost de verkeersdruk tijdens de spits en buiten de nachtelijke uren toch niet op. En dat alles voor de mogelijkheid om over 3 kilometer (van 3,2 tot 6,2 km) 100 te kunnen rijden. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de economische winst alle moeite van deze ingreep waard is, als deze winst al berekend kan worden.

De Volkskrant van 3 augustus 2012 meldt dat de gemeente Amsterdam een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de snelheidsverhoging op de A10 daar. Wij sluiten ons graag bij dat protest voor wat betreft de A12 aan.
Volledigheidshalve voegen wij een samenvatting het stuk ´Fijnstof in Bezuidenhout´toe, zijnde een beschrijving van onze zorgen over de luchtkwaliteit in de omgeving van de Utrechtsebaan te Den Haag.

In de hoop dat u de snelheidsverhoging `Den Haag uit’ snel ongedaan wilt maken,

verblijft met de meeste hoogachting
J. Snijders
voorzitter Wijkberaad Bezuidenhout, Den Haag