Vraag zo snel mogelijk subsidie aan voor uw straatfeest

Geachte bewoners,
Hierbij attenderen wij u op de mogelijkheid die wij de Haagse bewoners bieden om subsidie aan te vragen voor een “straatfeest”. Evenals in de afgelopen jaren zijn er ook voor 2011 middelen beschikbaar om initiatieven te honoreren die door en voor Haagse bewoners in de verschillende straten worden georganiseerd. De initiatieven moeten er op gericht zijn omstandigheden te scheppen waardoor bewoners met verschillende.achtergronden elkaar in een leuke setting in de eigen leefomgeving kunnen ontmoeten.
Dit ter bevordering van de sociale cohesie in de straat, buurt of wijk.
De aangescherpte criteria die vorig jaar zijn gehanteerd gelden ook voor dit jaar. In 2011 kunnen er per initiatiefnemer twee aanvragen worden gedaan. Ter verduidelijking hebben wij de criteria samengevat in een bijlage, die u bij deze brief aantreft. U kunt de aanvraag tot 1 juni 2011 indienen.
Wij wijzen u er op dat, indien voor het evenement gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte (straat, stoep) een evenementenvergunning verplicht is. Neemt u daarom altijd (op tijd) contact op met de Dienst Stadsbeheer in het stadsdeelkantoor.
Om een sluitende begroting te behouden heeft het college van burgemeester en wethouders zich genoodzaakt gezien om voor de jaren 2011 ~2014 forse bezuinigingstaakstellingen te realiseren. In het verlengde daarvan is het maximale bedrag waarvoor een aanvraag subsidie straatfeest ingediend kan worden voor 2011 teruggebracht naar € 650,00.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dienen initiatiefnemers het aanvraagformulier te downloaden via https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Subsidie-voor-straatfeesten.htm.
De aanvraag wordt, na binnenkomst, zo spoedig mogelijk behandeld. Na ontvangst van uw aanvraag, sturen wij u automatisch een ontvangstbevestiging.


Zolang er nog voldoende subsidiebudget aanwezig is worden de aanvragen die aan alle criteria voldoen gehonoreerd. Wanneer de grens van het beschikbare budget is bereikt, worden alle volgende aanvragen afgewezen.
Aangezien het principe geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, adviseren wij u uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.
Alleen vrijwilligersinitiatieven komen voor subsidie in aanmerking, dus niet die aanvragen die door professionele organisaties worden ingediend. Wij maken echter geen geld over naar individuen of groepen van individuen, maar alleen aan rechtspersonen zoals een stichting of vereniging.
De initiatiefnemer is verplicht om na afloop van het straatfeest een verslag en/of foto’s aan de gemeente te sturen.
De bewonersorganisatie die als rechtspersoon voor een initiatief in de wijk optreedt, hoeft alleen in de financiële verantwoording 2011 aan te geven dat zij deze waarderingssubsidie t.b.v. een straatfeest-initiatief heeft ontvangen en heeft overhandigd aan de initiatiefnemer.
Beschikkingen worden in dit soort situaties aan de stichting of vereniging, als zijnde rechtspersoon, gericht, maar met daarin een verplichting opgenomen dat de bewonersorganisatie het subsidiebedrag overdraagt aan de initiatiefnemer.
Het is de bedoeling dat iedereen die iets leuks en zinvols wil doen voor de straat of buurt ook feitelijk een beroep kan doen op het budget straatfeesten.
Wij vragen de stichtingen/verenigingen óók dit jaar de burgers weer te ondersteunen bij hun aanvraag voor een straatfeest.


Burgemeester en wethouders van Den Haag