Vooraankondiging van bestemmingsplanwijziging Beatrixkwartier (Monarch)

Vooraankondiging op grond van het Besluit ruimtelijke ordening
Het gebied wordt globaal begrensd door de Prinses Beatrixlaan, Jan Pieterszoon Coenstraat, Utrechtsebaan en het Koninklijk Conservatorium. De kaart met daarop de begrenzing van de locatie ligt met ingang van 4 oktober 2012 ter inzage.
Volgens artikel 1.3.1. hebben burgemeester en wethouders van Den Haag het voornemen een bestemmingsplan voor te bereiden voor het bovenvermelde gebied.

De kaart met daarop de begrenzing van de locatie ligt een dag na publicatie in het Gemeenteblad ter inzage:
Den Haag Informatiecentrum
www.denhaag.nl/bestemmingsplannen
Voor de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen is er geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Ook zijn de bijbehorende stukken niet ter inzage gelegd. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.