Verslag van de algemene bewonersavond van maandag 12 november 2012

Aanwezigen: zie presentielijst

Afwezig met bericht: Bert Carati

Opening/inleiding
Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, heet de aanwezigen welkom. Spreker geeft in grote lijnen weer wat de werkzaamheden van het wijkberaad zijn. Het is echter zo dat veel zaken niet zichtbaar zijn. Hij verwijst naar het jaarverslag, dat op papier voor de aanwezigen klaar ligt. Dit geldt ook voor het financiële jaarverslag. Men kan via de administratie van het wijkberaad deze verslagen ook digitaal ontvangen. Misschien geeft de inhoud van het verslag aanleiding om als vrijwilliger ook iets in de wijk te gaan doen. In het jaarverslag 2011 staat in het kort een overzicht van de financiën 2011.

Verantwoording financiën 2011 door Aad Tulling, penningmeester
Dhr. Tulling is sinds twee jaar penningmeester van het wijkberaad. De samenwerking met het bestuur ervaart hij als zeer prettig. Hij vraagt bijzondere aandacht voor de inzet van de voorzitter voor de wijk. De aanwezigen ondersteunen dit met een applaus.
De reden dat er geen begroting is komt door het feit dat er door het jaar heen activiteiten kunnen worden aangevraagd. Twee grote kostenposten zijn de huur van de kantoorruimte en van de administratieve ondersteuning.
De financiën zijn naar de gemeente toe verantwoord. De subsidiebeschikking over 2011 is ontvangen.
De heren Raymond Schlette en Pieter Smeele hebben de kascontrole uitgevoerd. De vergadering verleent bestuur en penningmeester decharge over het gevoerde financiële beleid in 2011.

 

Verslag van de werkgroepen

Gebruikersgroep Haagse Bos
Annemiek Tromp vertelt dat de bezuinigingen bij Staatsbosbeheer gelukkig van de baan zijn. Door het organiseren van activiteiten op het Malieveld kunnen de onderhoudskosten voor het Haagse Bos worden betaald.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het voor de fietsers in het Haagse Bos lastig is om te zien wat een fietspad is. Daardoor zijn er in de afgelopen tijd al veel bekeuringen uitgedeeld.
Mw. Tromp vertelt dat de Gebruikersgroep bezig is een duidelijke fietsroute te maken zonder te veel borden.
Deze winter zal langs de Schenkstrook (oude kinderboerderij) de natuurspeeltuin worden aangelegd.

BPT (BuurtPreventieTeam)
Mw. Will Wilhelmy Damsté-Batenburg vertelt enthousiast over de gang van zaken binnen het BPT. Sinds de oprichting in februari 2012 zijn er 40 actieve bewoners lid geworden. Er worden door het BPT regelmatig voorlichtingsavonden georganiseerd, waarop nog steeds geïnteresseerde bewoners afkomen. De BPT-ers worden voortdurend bijgeschoold. De contacten met de gemeente en de Politie worden steeds beter. Er gaat twee keer per week een team op pad. Bewoners voelen zich veiliger. BPT stimuleert Burgernet en is genomineerd voor de ´Haagse Helden 2012.’

Website (www.bezuidenhout.nl)
Rob Velders, webbeheerder, vertelt dat er steeds meer informatieve items op de website worden geplaatst zoals die woningen, die in Bezuidenhout te huur of te koop staan. Men kan nu ook twitteren. Iedere werkgroep in Bezuidenhout kan zijn eigen pagina op de website aanmaken en onderhouden. Indien nodig kan dhr. Velders bij iemand thuis vertellen hoe dat in zijn werk gaat.
De website wordt veel gelezen. Wereldwijd komen reacties binnen.

BezuidenhoutNieuws
Fred Geelen, hoofdredacteur, geeft een kort overzicht van de stand van zaken. Het BZN heeft nu 12 pagina’s en een nieuw logo. De plannen zijn om in kleur te verschijnen en om de krant in een nieuwe vorm uit te brengen. Dan is het wel zaak dat er via de advertenties voldoende financiële middelen binnenkomen om dit te realiseren. De krant wordt wel in kleur op de website geplaatst.

Bijna alle aanwezigen lezen de krant. Dat is fijn om te weten. De bezorging laat volgens een enkeling nog al eens te wensen over. Belangrijk hierbij is dat men weet dat het BezuidenhoutNieuws 5 keer per jaar uitkomt.
Opmerking vanuit de zaal: wordt een krant niet goed bezorgd dan kunnen adverteerders afhaken.

Werkgroep Midden
Ad Wouters is woordvoerder voor deze werkgroep. De werkgroep houdt zich bezig met de luchtvervuiling/ fijnstofvorming. Veroorzaker is de Utrechtsebaan. De werkgroep moet per straat aantonen dat de lucht vervuild is. Dat valt niet mee. Er wordt door de werkgroep gewerkt aan de reducering van het fijnstofgehalte. Men heeft contact met politici. Men is bij de wethouder op visite geweest. Om de zaak binnen de gemeente bespreekbaar te maken is de werkgroep een burgerinitiatief gestart. Hiervoor zijn 1000 handtekeningen nodig.

Werkgroep Oost
Koos van der Veen vraagt aandacht voor het forum op de website van Bezuidenhout. Spreker vertelt over de 13 extra parkeerplaatsen bij FMO op de Anna van Saksenlaan.
De gemeente heeft de werkgroep benaderd met de vraag te bekijken waar in Oost fietstrommels geplaatst kunnen worden. Volgens enkele aanwezigen zit men niet op deze trommels te wachten. Deze zouden te veel plaats innemen. Er kan ook met fietsbeugels worden volstaan. In het jaarverslag valt nog veel meer te lezen over de werkzaamheden van de werkgroep Oost.

 

Werkgroep Verkeer
Ooit is de werkgroep Verkeer begonnen met een klachtenlijst van 93 punten. Nu zijn dit er nog 10. Een zaak die het vermelden waard is, is het burgerinitiatief van een bewoner om de gevaarlijke oversteek bij het kruispunt IJsclubweg/Carel Reinierszkade aan te pakken.

Boze Emma
Deze groep bewoners bemoeit zich met de kantorenbouw in het Beatrixkwartier. In het afgelopen jaar is er weinig activiteit in dit gebied geweest, behalve de bouw van de Zwaan. Er wordt nu een tweede Monarch gebouwd.

Uitgaansgroep Haagse Hout
Sinds september 2012 valt deze werkgroep onder het wijkberaad. Zowel de heer en mevrouw Weijers, trekkers van deze groep, als het wijkberaad, zijn hier blij mee. Er kan nu via het wijkberaad, een activiteitensubsidie bij de gemeente worden aangevraagd.

Duurzaam Bezuidenhout
Deze werkgroep bestaat sinds kort. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. De bedoeling is met enkele grote partijen in de wijk, zoals Siemens, een start te maken met een Duurzaam Bezuidenhout.
Na de pauze wordt de herinrichting van het sport- en speelterrein Spaarwaterveld besproken. Hiertoe zijn Arien Tuin en Renzo Steijvers (Stadsdeelkantoor) en Jan Verburg (landschap- architect Dienst Stadsbeheer) uitgenodigd. Zij geven uitleg over het plan en zullen de vragen vanuit de zaal beantwoorden. Er is een programma van eisen opgesteld, waarbij o.a. ook een enquête is uitgezet. Dhr. Verburg geeft aan de hand van de tekening uitleg over de door de gemeente voorgestelde plannen. De aanwezigen kunnen hier op `schieten’.
De voorstellen en opmerkingen van de aanwezigen worden door de heren meegenomen en verwerkt. Daarna nodigt de gemeente de bewoners rond het Spaarwaterveld uit voor een informatieavond.

14 nov.’12/wb