Vaststelling bestemmingsplan Bezuidenhout

Meer informatie over het bestemmingsplan op Bezuidenhout.nl

RIS 259491
Type(n): RAADSVOORSTEL 
Organen: B&W 
Kenmerken: Gebruik in vergaderingen: College van B&W – dinsdag 28 mei 2013
Bij raadsmededeling van 5 maart 2013 (rm 2013.019 – RIS 257030) heeft het college aan de raad het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout toegezonden. Het bestemmingsplan Bezuidenhout omvat de wijkdelen Bezuidenhout-midden en Bezuidenhout-oost alsmede de omgeving Grotiusplaats (noordelijk deel van de zone rond het Centraal Station aan weerszijden en over de Utrechtse Baan). In het plangebied hebben zich de laatste 20 jaar veel ontwikkelingen voorgedaan, met name de Grotiusplaats en het Beatrixkwartier, het nieuwe multifunctionele kantorengebied rond de Prins Clauslaan, Prinses Beatrixlaan en Schenkkade. Het plangebied is nu nagenoeg uitontwikkeld en mede daardoor is het bestemmingsplan overwegend conserverend van aard. De vigerende bestemmingsplannen alsmede afgegeven vrijstellingen hierop (art 19 WRO en projectbesluiten) dienen daarbij als leidraad. Er is gekozen voor een planvorm die bewoners en gebruikers enige ruimte laat, hen daarbij rechtszekerheid biedt, en de gemeente voldoende instrumenten aanreikt voor toetsing van bouwplannen en handhaving.

Voorgesteld wordt met overneming van de door het college in het hiervoor vermelde voorstel aangegeven overwegingen,
welke worden geacht deel uit te maken van dit besluit:
I. de zienswijzen, in het bij dit besluit behorende voorstel onder ‘Ingekomen zienswijzen’, ontvankelijk te verklaren;
II. de zienswijzen, in het bij dit besluit behorende voorstel onder ‘Ingekomen zienswijzen’, van Ra. 2013.40, Ra. 2013.250, Ra. 2013. 254 en Ra. 2013.273 gegrond te verklaren;
III. de zienswijzen in het bij dit besluit behorende voorstel onder ‘Ingekomen zienswijzen’ opgenomen, van Ra 2013.109, Ra. 2013.257 en Ra 2013. 278 gedeeltelijk gegrond te verklaren en voor wat betreft de wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van het Koninklijk Conservatorium en het overige deel van de zienswijzen ongegrond te verklaren;
IV. de zienswijzen in het bij dit besluit behorende voorstel onder ‘Ingekomen zienswijzen’ opgenomen, van Ra.2013.225, Ra. 2013.253, Ra.2013.253, Ra. 2013.259, Ra. 2013.264 en Ra. 2013.279 gedeeltelijk gegrond te verklaren voor zover betrekking hebbend op de vermelding in de toelichting van een afnamenorm van bezonningsnorm van 30-35 % en dat dakopbouwen bij bebouwing in twee lagen is toegestaan en voor het overige deel van de zienswijzen ongegrond te verklaren;
V. de zienswijzen in het bij dit besluit behorende voorstel onder ‘Ingekomen zienswijzen’ opgenomen, van Ra 2013.258: 
Onderdeel A: gegrond voor zover betrekking hebbend op de vermelding in de toelichting van een afnamenorm van bezonningsnorm van 30-35 % en dat dakopbouwen bij bebouwing in twee lagen is toegestaan en voor het overige ongegrond; 
Onderdeel B: gegrond wat betreft vermelding van monumenten in de toelichting, advies van de regionale brandweer, groen bestemmen van pleinen, toevoegen van recreatieve functie aan de Schenk en de wijzigingsbevoegdheid van het Koninklijk conservatorium. Voor het overige ongegrond. 
Onderdeel C: gegrond wat betreft het bouwen in twee lagen onder maaiveld binnen het bouwvlak, tekstuele opmerkingen en voor het overige ongegrond. 
Onderdeel D: gegrond wat betreft wat betreft enkele aanduidingen op de plankaart, een aanpassing in de toelichting en voor het overige ongegrond.
VI. alle overige zienswijzen ongegrond te verklaren;
VII. tot herziening van de op het plangebied Bezuidenhout betrekking hebbende regelingen:
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-Midden, vastgesteld bij raadsbesluit 518, d.d. 02-11-1981;
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-Midden, 1e herziening, vastgesteld bij raadsbesluit 5, d.d. 21-01-1993;
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-Midden, 5e herziening, vastgesteld bij raadsbesluit 164, d.d. 19-05-1994;
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-Midden, 8e herziening, vastgesteld bij raadsbesluit 161, d.d. 21-06-2001;
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-Noord, vastgesteld bij raadsbesluit 90, d.d. 09-07-2009;
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-Oost, vastgesteld bij raadsbesluit 2, d.d. 10-01-1989;
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-Oost, 3e herziening, vastgesteld bij raadsbesluit 21, d.d. 12-02-2004;
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-West I, vastgesteld bij raadsbesluit 225, d.d. 07-07-1994;
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-Zuid I, vastgesteld bij raadsbesluit 217, d.d. 27-06-1991;
– Bestemmingsplan Bezuidenhout-Zuid II, vastgesteld bij raadsbesluit 315, 28-09-1995;
– Bestemmingsplan Schenk, vastgesteld bij raadsbesluit 126, d.d. 21-04-1993;
– Parapluherziening Seksinrichtingen, vastgesteld bij raadsbesluit 199, d.d. 25-11-2004;
– Parapluherziening Detailhandel Vuurwerk, vastgesteld bij raadsbesluit 207, d.d. 25 november 2004;
– Parapluherziening Archeologie, vastgesteld bij raadsbesluit 100, d.d. 23-09-2010. 
VIII. met in achtneming van de Staat van wijzigingen vast te stellen het Bestemmingsplan Bezuidenhout, bestaande uit de kaart NL.IMRO.0518.BP0204GBezuidenht -40ON.dgn met ondergrond NL.IMRO.BP0204GBezuidenht-ondergrond.dgn, en regels, zoals deze bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden zijn aangegeven, toegelicht en beschreven.
IX. dat bij het bestemmingsplan voor Bezuidenhout geen exploitatieplan wordt vastgesteld.
Bijgevoegd Project Camphuijsstraat te Den Haag: akoetisch onderzoek door Cauberg-Huygen, dd. 4 maart 2013, Milieutechnisch onderzoek bestemmingsplan Bezuidenhout: akoestisch onderzoek ,dd. 12 juli 2012, Bezonningsonderzoek dakopbouwen Van der Parrastraat te Den Haag door Peutz, dd. 8 mei 2013 en 1 krt.
Document
  RIS259491 Rv vaststelling bestemmingsplan Bezuidenhout.pdf (471,59 kB)

Bijlagen
  RIS259491_bijlage Plankaart (7.287,29 kB)
  RIS259491 Rv Bijlage Milieutechnisch onderzoek Bezuidenhout (21.225,58 kB)
  RIS259491 Rv Bijlage Akoestischrapport aagepast Camphuijsstraat (1.481,05 kB)
  RIS259491_bijlage Bezonningsonderzoek (1.540,34 kB)
Gerelateerde documenten
Ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, RIS 257030 – 05-03-2013