Uiterlijk 10 augustus reageren op het concept-ontwerpbestemmingsplan Bezuidenhout inzake dakopbouwen

Het concept van het ontwerpbestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening (Dakopbouwen) is geplaatst op de website ruimtelijkeplannen.nl. De directe link naar het bestemmingsplan is https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0518.BP0304GBezuidenh1-20CO

Op 18 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout, waarbij de mogelijkheid is vernietigd om binnen de bestemmingen ‘Wonen 1″ van ‘Wonen 2″ dakopbouwen te realiseren. De Afdeling was van oordeel dat gelet op de op dat moment gehanteerde gemeentelijke parkeernorm, niet  inzichtelijk is gemaakt welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen heeft voor de parkeersituatie in het plangebied. Voor het overige deel is het plan onherroepelijk goedgekeurd.

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van dakopbouwen is erop gericht dat bewoners zoveel mogelijk hun wooncarrière in hun eigen wijk kunnen maken. Het vergroten van de woning is daarin een belangrijk instrument. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan, tenzij het uit stedenbouwkundig en/of cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. De Afdeling heeft reeds eerder (voorbeeld, 201300657/1/R4 inzake “Seinpostduin 2012”) dit beleid in beginsel niet onredelijk geacht.

Dit beleid is inmiddels neergelegd in vrijwel alle Haagse bestemmingsplannen en in vele delen van de stad wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het vergroten van de eigen woning door middel van het toevoegen van een dakopbouw.

In het licht van het voor omschreven gemeentelijke beleid ten aanzien van dakopbouwen, de door de raad vastgestelde wijzigingen/aanvullingen op de nota parkeernormen en de rechtsgelijkheid wordt geen aanleiding, dan wel andere bijzondere overweging gezien, om de bewoners van de wijk Bezuidenhout een in een bestemmingsplan neergelegde mogelijkheid voor het realiseren van dakopbouwen te onthouden.

Om die reden wordt het in volledige heroverweging met de voorliggende partiële herziening Bezuidenhout, 1e herziening (Dakopbouwen) alsnog mogelijk gemaakt om dakopbouwen te realiseren op die woningen, gelegen binnen de bestemmingen Wonen – 1 en Wonen – 2, daar waar dit stedenbouwkundig en ruimtelijk inpasbaar wordt geacht.

Wij zien uw reactie graag uiterlijk 10 augustus 2017 tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag. Mocht u iets willen vragen over dit plan, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Piccardt, per mail: monique.piccardt@denhaag.nl of telefoon: 070 – 353 3573.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Hoofd van de afdeling Juridische Zaken
mr. J.H. Potter