Wie bepaalt hoeveel statushouders naar iedere gemeente gaan?

Jaarlijks wordt er door de Rijksoverheid en het COA een aantal statushouders toebedeeld richting de gemeenten. Een grote gemeente krijgt meer statushouders dan de kleinere gemeente.

Vanuit het asielzoekerscentrum worden er voor de statushouders woningen gezocht in diverse gemeenten. Momenteel zijn deze centra overvol. De Rijksoverheid en het COA hebben gemeenten opgeroepen om extra medewerking te verlenen om woningen beschikbaar te stellen voor deze statushouders.

Hoeveel statushouders wachten op een woning in Nederland?

Via een wettelijke procedure kunnen de vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen. Vluchtelingen met zo’n verblijfsvergunning zijn dan statushouders en kunnen in Nederland een leven opbouwen.

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer ruim 10.000 vluchtelingen met een status die in aanmerking komen voor een woning. Als ze ergens in een gemeente een woning krijgen, is het de bedoeling dat zij een inburgeringscursus gaan volgen, gaan studeren en werken.

Wat is dat : een statushouder

Vluchtelingen die in Nederland aankomen worden opgevangen en geregistreerd. Wie (na screening door de IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Zij hebben daarmee een status en worden dan statushouders genoemd.

Hij of zij mag dus de komende 5 jaar in Nederland blijven wonen en moet het asielzoekerscentrum zo spoedig mogelijk verlaten om een normaal bestaan in de samenleving op te bouwen.

Wat is het COA?

Het Centrum Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de hele asielprocedure.
Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.

Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC) die verspreid over het hele land liggen. Aangezien de toestroom van vluchtelingen voorlopig niet afneemt, is het COA ook op zoek naar tijdelijke opvanglocaties.

Krijgen de vluchtelingen geld om van te leven?

Deze vluchtelingen krijgen nog geen persoonlijke (wekelijkse) financiële toelage. Dit gebeurt pas als ze zijn toegelaten tot de zogenoemde verlengde asielprocedure. De mensen krijgen eten, drinken en verzorgingsartikelen van het COA aangeboden. Over het algemeen hebben ze zelf geld.

Hoe is de medische zorg geregeld voor de vluchtelingen?

De gezondheidszorg voor asielzoekers wordt geregeld via een landelijk gezondheidscentrum (GCA, Gezondheidscentrum Asielzoekers). Dat is het eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle asielzoekers in de opvang van het COA. Via de telefoon kan een asielzoeker ook 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij de GCA terecht met medische vragen. Het GCA contracteert huisartsen voor het bieden van zorg.

Hoe voorkomen COA en IND dat er bij de vluchtelingen IS strijders/oorlogmisdadigers etc. zitten?

In eerste instantie is het monitoren van de nationale veiligheid een taak van de NCTV (nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid). De NCTV is scherp op allerlei bewegingen. Daarnaast onderzoekt de IND bij een asielaanvraag de antecedenten van een vluchteling voordat zij worden toegelaten tot de asielprocedure. Indien een bewoner op een locatie gehuisvest wordt, dan zijn onze medewerkers getraind in het waarnemen van signalen die de leefbaarheid en veiligheid op het centrum in het geding brengen. De medewerkers doen regelmatig een kamerbezoek/controle. Mochten er op de locatie aanwijzingen of vermoedens zijn, dan geven COA medewerkers dit door aan de politie, Vreemdelingen Politie en het COA meldpunt veiligheid.