Is SOZA dan een ACZ?

Voor de helderheid moet u weten dat SOZA geen AZC wordt.

Tot 1 januari wordt er noodopvang geregeld. Daarna moet het pand leeg zijn om te worden verbouwd tot woonunits en bedrijvenruimte. In de woonunits kunnen statushouders maar ook studenten komen wonen.

Statushouders hebben dezelfde rechten als iedere Nederlandse burger en kunnen zelf kiezen waar ze willen wonen. Met de combinatie van studenten en statushouders en de bedrijven onder in het gebouw verwachten wij dat een AZC sfeer zeker niet zal ontstaan.

De aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning om snel de verbouwing te kunnen realiseren wordt verleend voor maximaal 10 jaar. Dat wil niet zeggen dat er 10 jaar alleen statushouders in wonen

Zal SOZA verbouwd worden?

Het gebouw zal eerst worden gebruikt voor noodopvang door het COA. Dit zal tot uiterlijk 1 januari 2016 zijn.
In de tussentijd zal de gemeente een verbouwingsplan opstellen om het
gebouw (gedeeltelijk) geschikt te maken voor permanente bewoning. Het gaat hierbij vooral om de hoger gelegen verdiepingen.

De gemeente heeft het voornemen om in het gebouw op termijn 500 woonunits te realiseren voor de huisvesting van maximaal 600 statushouders

Hoe verder met de opknapbeurt Stationsgebied?

De voorgenomen plannen voor de upgrade van het hele gebied rond het station zijn niet van tafel en worden normaal voortgezet. Dit zal inhouden dat het station wordt vernieuwd, de fietsenstallingen uitgebreid en de openbare ruimte beter moet gaan aansluiten op het Beatrix kwartier.

Omdat het station een belangrijke schakel vormt met het Beatrix kwartier is het de gemeente Den Haag alles aan gelegen het gebied comfortabel te houden

Dus verbouwing station, verbetering omgeving en verbinding met het Beatrix kwartier lopen geen gevaar.

Hoe zit het met vergunningen en bestemmingsplan

Voor de noodopvang kan geen bezwaar aangetekend worden. Het is een besluit van het College van B&W waarmee ze tegemoet komen aan verzoek van het Rijk om bij te dragen aan extra noodopvang.

Het pand heeft nu de functie kantoor. Om wonen toe te staan en de verbouwing mogelijk te maken zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarbij ook de bestemming tijdelijk wordt aangepast. Met een dergelijke tijdelijke vergunning is dat mogelijk voor een periode van maximaal 10 jaar.

Voor de huisvesting van statushouders wordt de verleende omgevingsvergunning  gepubliceerd en daarna zal de gebruikelijke bezwaarprocedure van toepassing zijn.

Waarom komt er een noodopvang in Den Haag?

Asielzoekerscentra zitten vol. Iedere dag komen er nog steeds nieuwe mensen aan. Het COA is dringend op zoek naar tijdelijke opvanglocaties. Vanuit het Rijk is het verzoek binnengekomen bij de gemeente om in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Anna van Hannoverstraat, een tijdelijke noodopvang in te richten omdat het aantal vluchtelingen in Nederland momenteel zo groot is dat hiervoor extra locaties moeten komen.
De gemeente heeft besloten om mee te werken aan deze noodopvang op 2 voorwaarden:
– dat het een tijdelijke opvang is tot 1 januari 2016
– dat er maximaal 600 mensen worden opgevangen