Toelichting op de sanering van Het Groene Oor

Eind september 2013 start de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) de werkzaamheden voor de bodemsanering van de voormalige volkstuincomplexen ’t Oor en Boekweitkamp te Den Haag. Het gaat om de sanering van het terrein gelegen tussen de Loolaan en het spoor (locatie ’t Oor) en het terrein gelegen tussen de watergang ‘de Schenk’, de Schipholboog en het spoor (locatie Boekweitkamp). Verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd en de locaties worden aangevuld met schone grond. Een aantal verontreinigde sloten wordt ook schoongemaakt.
Sanering
Het terrein wordt lokaal tot ongeveer één meter diep ontgraven en op sommige plekken een halve meter dieper. De verontreinigde grond wordt met afgesloten vrachtwagens naar een grondreiniger gebracht. Afvoer vindt plaats voor de locatie ’t Oor, via de Spinozalaan en de Bruijnings Ingenhoeslaan in Voorburg. Afvoer voor de locatie Boekweitkamp vindt plaats via de Schipholboog en Boekweitkamp / Finnenburg. Daarna wordt de hele saneringsput aangevuld met een laag schone grond.
De saneringswerkzaamheden starten maandag 30 september 2013. In de week daarvoor vinden op het terrein reeds opruimwerkzaamheden plaats. Verwacht wordt dat de werkzaamheden 10 tot 12 weken gaan duren
Verkeersmaatregelen
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is in overleg met de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg besloten om het fietspad via de spoortunnel, ter hoogte van het IJsclubpad (Haagse zijde) en de tunnel onder het spoor aan de Loolaan / Spinozalaan (Voorburgse zijde) gedurende het project volledig af te sluiten. Fietsers worden omgeleid via de Schipholboog en de Koningin Julianalaan. 
Gedurende het werk worden dagelijks verkeersregelaars ingezet. Om trillingen van het vrachtverkeer richting de omgeving te verminderen, worden de verkeersdrempels in de Spinozalaan tijdelijk verwijderd.
Oorzaak bodemverontreiniging
Het terrein was vroeger lager gelegen. Het toenmalige veengebied is aan het begin van de vorige eeuw opgehoogd.
Het materiaal dat hiervoor is gebruikt bestond waarschijnlijk uit huisvuil, grond, mest, etc. In de bodem bevinden zich stoffen als zware metalen en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). PAK’s zijn een groep stoffen die kunnen ontstaan bij de onvolledige verbranding van brandstoffen zoals kolen en olie. Ook zit er veel puin in de grond.
Wie is de SBNS
De SBNS is een onafhankelijke stichting die bodemverontreiniging op terreinen van NS en ProRail onderzoekt en zo nodig saneert. De stichting is in 1996 opgericht door NS, ProRail, het toenmalige ministerie van VROM en het ministerie van Verkeer & Waterstaat (tegenwoordig het ministerie van Infrastructuur en Milieu).
Tot slot
Uiteraard probeert de SBNS overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Hiervoor vraag ik uw begrip.
Wanneer u vragen heeft over de sanering, dan kunt u contact opnemen met de directievoerder van het werk, mevrouw Rooden op telefoonnummer 030-298 83 10. Tijdens de sanering kunt u zich met dringende zaken ook melden bij de bouwkeet op het terrein.