Ter inzage: Ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Nieuw Centraal, 1ste part. herziening

Bij het Den Haag Informatiecentrum, (adresblok 1) ligt van 3 juni t/m 14 juli 2011 ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Nieuw Centraal, 1e partiële herziening.

Het bestemmingsplan is ook in te zien op de site van de gemeente.
Bij besluit van de raad van 20 september 2007 is het bestemmingsplan “Den Haag Nieuw centraal” vastgesteld. Dat bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het Centraal Station en het gebied eromheen, waaronder Babylon, mogelijk.

Momenteel wordt op de locatie van Babylon een nieuw complex gerealiseerd: New Babylon. Uitgangspunt daarbij is de bestaande bebouwing en een gedeelte nieuwe bebouwing.

De herinrichting en uitbreiding van het winkel- en dienstencentum in New Babylon is vastgelegd in het hierboven genoemde bestemminsplan “Den Haag Nieuw Centraal”.

Inmiddels is echter gebleken dat de behoefte aan detailhandel groter is dan waar bij vaststelling van dat bestemmingsplan vanuit werd gegaan. Aanleiding voor deze herziening is daarom een toevoeging van 2500 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) aan detailhandel. De totale bvo van het winkel en dienstencentrum zal echter niet toenemen. De 2500 m2 extra bvo aan detailhandel zal worden gecompenseerd door een vermindering van het maximaal toegestane aantal m2 bvo aan horeca en dienstverlening. Horeca zal afnemen met 1500 m2 bvo en dienstverlening met 1000 m2 bvo.

De wijzigingen hebben enkel betrekking op de regels en dan met name op artikel 8 (bestemming “Gemengde Doeleinden I en Wonen (GD-I+Wo) uit de regels van het “Bestemmingsplan Den Haag Nieuw Centraal”). Er is daarom voor gekozen alleen de artikelen die aangepast worden op te nemen in de regels van onderhavige partiële herziening en daarnaast de overige regels van bestemmingplan “Den Haag Nieuw Centraal” van overeenkomstige toepassing te verklaren.