Tagarchief: statushouders

Circa 350 statushouders in het voormalige ministerie SZW

De gemeenteraad heeft van B&W op 4 februari een brief ontvangen inzake de voortgang van de huisvesting van statushouders in Den Haag. De gemeente moet in 2016 in totaal 2069 mensen met een status als vluchteling huisvesten.

Naar verluid komen er in het voormalige SZW gebouw in Bezuidenhout circa 400 woonunits die bestemd zijn voor starters, studenten en statushouders. Ze zijn ongeveer 25 m2 groot en zijn dus niet geschikt voor gezinshereniging. Uit de cijfers valt op te maken dat er maximaal 350 statushouders moeten worden ondergebracht. Daartoe moet het gebouw verbouwd worden. Aan het eind van 2016 moeten dan de eerste bewoners het gebouw in gebruik gaan nemen.

Communicatie met de bewoners
B&W schrijft in de brief aan de Raad: “Bij de aanwijzing van huisvestingslocaties voor statushouders hoort onlosmakelijk goede, duidelijke, frequente en open communicatie. We kiezen hierbij voor persoonlijke benadering van de direct betrokkenen in wijken en buurten waar statushouders komen te wonen. Voor de ene locatie zullen we informatiebrieven naar direct omwonenden sturen, voor de andere locatie organiseren we een of meer bijeenkomsten of sluiten we aan bij bestaande overleggen op wijkniveau. Direct omwonenden, omliggende instellingen en bedrijven worden rechtstreeks geïnformeerd. Voor locaties waar grotere groepen statushouders komen te wonen, organiseren we een locatieoverleg met een vertegenwoordiging van omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen en andere direct betrokken partijen.” 

Integratie
Ook stelt B&W: “Goed beheer van panden en complexen helpt statushouders hun plek in de buurt te vinden. Het gaat hierbij niet alleen om het technische beheer van gebouwen en gemeenschappelijke ruimten daarin. Wij denken aan ‘sociaal beheer’, waarin stimuleren van participatie en inburgering van statushouders en samenwerking met de buurt centraal staan.”

Wijkberaad is tegen, diverse wijkbewoners zijn vóór
De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout heeft aangekondigd zich juridisch tegen de verbouwing tot woningen van het voormalig ministerie te gaan verzetten. Zij vindt het gebouw daartoe niet geschikt, o.a. met als argument dat er onvoldoende speelgelegenheid voor kinderen zal zijn, de basisscholen vol zitten en er niet voldaan wordt aan de parkeernorm.

Een groep omwonenden, met name zzp’ers, heeft zich aangeboden als gesprekspartner voor de gemeente. Deze groep huldigt het standpunt dat de huisvesting voor statushouders onorthodoxe maatregelen vraagt en is van mening dat het gebouw geschikt is voor de voorgestelde aantallen woningen. Zij vindt echter ook dat het gebouw tegelijkertijd de nodige faciliteiten voor de wijk en de wijkbewoners zou moeten bieden. Zij claimt nadrukkelijk zich niet namens de gehele wijk te presenteren.

Terugkijken op de noodopvang in het ministerie
In lijn met de brief van 17 september 2015 (RIS 286161) is in het najaar noodopvang in het SZW-pand gerealiseerd. Op 1 januari 2016 is die gesloten. De verhuizing van de tijdelijke bewoners naar andere locaties van het COA is nagenoeg zonder problemen verlopen. We kijken terug op een succesvolle periode van drie maanden waarin COA en gemeente samen met Haagse instellingen en bewoners in korte tijd een goedlopende noodopvang hebben neergezet.

Gang naar rechter om vluchtelingen in SZW

Bron: Algemeen Dagblad
Niels Klaassen

Bewoners van het Bezuidenhout in Den Haag gooien alles in de strijd om de huisvesting van statushouders in het oude ministerie van Sociale Zaken tegen te gaan. Het pand is niet geschikt om in te wonen, meent het wijkberaad.

“Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt” (Jacob Snijders, Wijkberaad Bezuidenhout)

,,We zijn niet tegen vluchtelingen met verblijfsstatus. Al zouden er honderden Benoordenhouters of Scheveningers komen: het pand is niet geschikt als woonlocatie. Dus we zijn er tegen dat er überhaupt mensen komen wonen,” zegt Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout.

Met een team juristen zijn alle opties bekeken om de huisvesting van statushouders – gepland medio volgend jaar – tegen te houden. Een gang naar de rechter of zelfs de Raad van State ligt voor de hand, aldus Snijders: ,,We zien geen andere route.” Het kantoorpand is geen geschikte woonlocatie, vindt het wijkberaad. ,,Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt. Bovendien is er te weinig parkeerplek in de wijk als er straks honderden mensen komen wonen. Wat parkeren betreft is het hier echt vol. Op al dat soort criteria gaan we de vergunning doorlopen.”

Snijders vindt dat de eventuele nieuwe bewoners niet de voorzieningen krijgen waarop ze recht hebben volgens de leefbaarheidscriteria. ,,En wij kijken naar de belangen van de huidige wijkbewoners en de toekomstige.”

Er verblijven nu bijna 600 vluchtelingen in het oude ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. Deze noodopvang stopt per 1 januari, daarna wordt het pand omgebouwd zodat er vanaf volgend jaar zomer honderden vluchtelingen met verblijfspapiertje kunnen wonen. De gemeente werkt samen met het rijk de plannen verder uit. De mogelijkheid om er permanenter te wonen moet nog geregeld worden in het bestemmingsplan.

Afspraak
De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) meldt dat de plannen voor statushouders volgens afspraak moeten passen binnen de nota van uitgangspunten voor het gebied rond het station Laan van NOI. Die werd dit voorjaar vastgesteld en voorziet wel in een woonoptie. ,,Als de plannen klaar zijn gaan we ook in gesprek met de buurt,” meldt de zegsman.