Tagarchief: statushouders

Voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt broedplaats voor horeca-talent

De in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevestigde Horeca Academie opent begin mei lunchroom PeP. PeP is een leerwerkrestaurant waar altijd plek is voor enkele leerlingen die het vak al doende leren.

De plannen vanuit de gemeente Den Haag om de omgeving van het station Laan van NOI levendiger te maken en de Anna van Hannoverstraat het karakter van een plein te geven, krijgen door de komst van PeP een echte oppepper.

De uitgang van het station Laan van NOI krijgt hierdoor een nieuwe uitstraling. Het is niet alleen meer een plek die je snel voorbij loopt, maar een plek om te zijn en eventueel rustig een krantje te lezen. Daarnaast past de invulling die PeP geeft goed bij de plannen van de gemeente Den Haag om het voormalige ministerie een plek te maken waar studenten, statushouders en start-ups kansen krijgen.

PeP heeft een zonnig terras direct tegenover het station Laan van NOI. Bij PeP kunnen buurtbewoners en werknemers uit de vele omliggende bedrijven terecht voor ontbijt tot en met lunch. In PeP worden er verrassende gerechten zoals een RAW appeltaart en de natural “redbull” van onder andere bietensap en sechuan cress geserveerd.

Ministerie huisvest dit jaar ‘minimaal’ 350 vluchtelingen

Algemeen Dagblad
Niels Klaassen

De grootste statushouderslocatie van Den Haag, het oude ministerie van Sociale Zaken, kan nog dit jaar open. Er ligt een ‘acceptabel bod’ voor de kantoorkolos. De nieuwe eigenaar moet de eerste 5 jaar aan minstens 350 vluchtelingen woonruimte bieden.

“We moeten kunnen varen op de genoemde aantallen” Frans de Graaf, VVD

Potentiële concurrenten van de eerste bieder hebben tot 18 mei om een hoger bod te doen. Komt dat er niet, dan kan de eerste gegadigde aan de slag met het ombouwen van het oude ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Bezuidenhout. ,,Aan het einde van het jaar zouden de eerste vluchtelingen dan kunnen komen,” zegt een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf.

Lees het hele artikel op AD.nl.

 

Bieden op maat gefreesde cabines uitkomst voor 350 vluchtelingen?

Bron: De Volkskrant
Door Kirsten Hannema

Gaat een computergestuurde freesmachine de redding bieden voor het leegstaande ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en behuizing voor 350 toegelaten vluchtelingen? Architect Pieter Stoutjesdijk heeft binnen het lege kantoorgebouw een ‘geheim wapen’ ontwikkeld: de Comfort Cabin. Dat is een inbouwmeubel waarin een badkamer, keuken, kastruimte en een uitklapbaar bureau zijn opgenomen.

Lees het hele artikel op de site van de Volkskrant (abonnement verplicht).

Brief van de wethouder over het voormalig Ministerie SZW

Brief van wethouder Wijsmuller aan de Commissie Ruimte van 10 februari over de stand van zaken met betrekking tot het voormalige ministerie van SZW.

Geachte voorzitter,

Hierbij informeer ik u over de uitkomsten van het overleg betreffende het voormalige SZW-pand. Het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) en de gemeente hebben de afgelopen maanden constructief overleg gevoerd over de ontwikkeling van het voormalige SZW-pand (als eerste Rijkspilot) voor de huisvesting van statushouders en andere bewoners en gebruikers, die passen bij de beoogde ontwikkeling van het gebied.

Overeengekomen gekomen is dat het SZW-pand door het RVB op de markt wordt gebracht waarbij een potentiele koper privaatrechtelijk de verplichting krijgt opgelegd gedurende 5 jaar 350 statushouders te huisvesten. Volgens het RVB is er duidelijk interesse in de markt om deze ontwikkeling ter hand te nemen in combinatie met “co-housing” van andere bewonersgroepen die passen bij de beoogde ontwikkeling. De grote plint onder het gebouw (bg t/m 2de verdieping) is uitstekend geschikt voor commerciële campus gerelateerde functies. Deze week is hierover definitief overeenstemming bereikt tussen de gemeente Den Haag en het RVB.

Hierbij is afgesproken dat het voormalige SZW-pand op de site www.biedboek.nl komt om een marktpartij te selecteren. Middels een brief richting minister Blok zijn de gemaakte afspraken bekrachtigd.

Voor de herontwikkeling van het gebied streeft de gemeente naar een hoogwaardige kwaliteit van wonen en werken en een omgevingskwaliteit die hierbij aansluit. Dit is verwoord in de door het college van b&w in 2015 vastgestelde “Nota van Uitganspunten Station Laan van NOI en omgeving” (NVU). Deze geeft de kaders voor de beoogde integrale herontwikkeling van het gebied en van het SZW-pand: een hoogwaardige stadsentree voor het Beatrixkwartier.

Uitgangspunt is een knooppunt te ontwikkelen waar onderwijs, wonen, werken en verkeer samenkomen in een campusmilieu gericht op Safety en Security. Voorbeeld daarvan is het initiatief The Hague Security Delta dat reeds in het gebied gehuisvest is en voornemens is uit te breiden in het SZW-gebouw, dit als onderdeel van de gemeentelijke strategie. Door verschillende partijen zijn middelen gereserveerd om op korte termijn een kwaliteitsverbetering in het gebied te kunnen realiseren.

In de ambitie voor het gebied neemt de hoogwaardige ontwikkeling van het SZW-pand als aantrekkelijke woon- en werklocatie een cruciale plaats in. Om deze kwaliteitsambitie te realiseren zal de gemeente het RVB en de te selecteren marktpartij maximaal faciliteren. De gemeente spant zich maximaal in om in die periode het bestemmingsplan aan te passen aan de ambities voor het gebouw en de omgeving.

Binnen de kaders die de genoemde NvU voor het gebouw biedt, wordt het mogelijk gemaakt 70% voor wonen aan te wenden. De woningen die worden toegevoegd, zowel in de periode dat statushouders zijn gehuisvest als daarna, zijn behouden voor de particuliere markt waarbij de eigenaar de woningen in een door hem gewenst segment kan positioneren. Nadat de marktpartij is geselecteerd zal de gemeente direct met hen in overleg treden over de planning en vervolgstappen.

Ik zal u van de ontwikkeling op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur,
Joris Wijsmuller

Koper gezocht voor oude ministerie van SZW

Bron: Algemeen Dagblad
Door: Niels Klaassen

Het kabinet probeert het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout te verkopen aan een private investeerder. Die moet daar verplicht vijf jaar lang ruimte bieden voor 350 vluchtelingen met verblijfsstatus. Deze opzet kost de gemeente Den Haag niks.

Het stadsbestuur en minister Stef Blok (eigenaar van het pand) onderhandelden maandenlang over de rijkspilot voor statushouders in het voormalige ministerie. De gemeente vond huur of koop te duur.

Met de nu gekozen verkoopconstructie hoeft de gemeente niks te betalen en blijven de financiële risico’s voor Blok.

Lees het hele artikel op ad.nl.

Circa 350 statushouders in het voormalige ministerie SZW

De gemeenteraad heeft van B&W op 4 februari een brief ontvangen inzake de voortgang van de huisvesting van statushouders in Den Haag. De gemeente moet in 2016 in totaal 2069 mensen met een status als vluchteling huisvesten.

Naar verluid komen er in het voormalige SZW gebouw in Bezuidenhout circa 400 woonunits die bestemd zijn voor starters, studenten en statushouders. Ze zijn ongeveer 25 m2 groot en zijn dus niet geschikt voor gezinshereniging. Uit de cijfers valt op te maken dat er maximaal 350 statushouders moeten worden ondergebracht. Daartoe moet het gebouw verbouwd worden. Aan het eind van 2016 moeten dan de eerste bewoners het gebouw in gebruik gaan nemen.

Communicatie met de bewoners
B&W schrijft in de brief aan de Raad: “Bij de aanwijzing van huisvestingslocaties voor statushouders hoort onlosmakelijk goede, duidelijke, frequente en open communicatie. We kiezen hierbij voor persoonlijke benadering van de direct betrokkenen in wijken en buurten waar statushouders komen te wonen. Voor de ene locatie zullen we informatiebrieven naar direct omwonenden sturen, voor de andere locatie organiseren we een of meer bijeenkomsten of sluiten we aan bij bestaande overleggen op wijkniveau. Direct omwonenden, omliggende instellingen en bedrijven worden rechtstreeks geïnformeerd. Voor locaties waar grotere groepen statushouders komen te wonen, organiseren we een locatieoverleg met een vertegenwoordiging van omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen en andere direct betrokken partijen.” 

Integratie
Ook stelt B&W: “Goed beheer van panden en complexen helpt statushouders hun plek in de buurt te vinden. Het gaat hierbij niet alleen om het technische beheer van gebouwen en gemeenschappelijke ruimten daarin. Wij denken aan ‘sociaal beheer’, waarin stimuleren van participatie en inburgering van statushouders en samenwerking met de buurt centraal staan.”

Wijkberaad is tegen, diverse wijkbewoners zijn vóór
De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout heeft aangekondigd zich juridisch tegen de verbouwing tot woningen van het voormalig ministerie te gaan verzetten. Zij vindt het gebouw daartoe niet geschikt, o.a. met als argument dat er onvoldoende speelgelegenheid voor kinderen zal zijn, de basisscholen vol zitten en er niet voldaan wordt aan de parkeernorm.

Een groep omwonenden, met name zzp’ers, heeft zich aangeboden als gesprekspartner voor de gemeente. Deze groep huldigt het standpunt dat de huisvesting voor statushouders onorthodoxe maatregelen vraagt en is van mening dat het gebouw geschikt is voor de voorgestelde aantallen woningen. Zij vindt echter ook dat het gebouw tegelijkertijd de nodige faciliteiten voor de wijk en de wijkbewoners zou moeten bieden. Zij claimt nadrukkelijk zich niet namens de gehele wijk te presenteren.

Terugkijken op de noodopvang in het ministerie
In lijn met de brief van 17 september 2015 (RIS 286161) is in het najaar noodopvang in het SZW-pand gerealiseerd. Op 1 januari 2016 is die gesloten. De verhuizing van de tijdelijke bewoners naar andere locaties van het COA is nagenoeg zonder problemen verlopen. We kijken terug op een succesvolle periode van drie maanden waarin COA en gemeente samen met Haagse instellingen en bewoners in korte tijd een goedlopende noodopvang hebben neergezet.

Gang naar rechter om vluchtelingen in SZW

Bron: Algemeen Dagblad
Niels Klaassen

Bewoners van het Bezuidenhout in Den Haag gooien alles in de strijd om de huisvesting van statushouders in het oude ministerie van Sociale Zaken tegen te gaan. Het pand is niet geschikt om in te wonen, meent het wijkberaad.

“Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt” (Jacob Snijders, Wijkberaad Bezuidenhout)

,,We zijn niet tegen vluchtelingen met verblijfsstatus. Al zouden er honderden Benoordenhouters of Scheveningers komen: het pand is niet geschikt als woonlocatie. Dus we zijn er tegen dat er überhaupt mensen komen wonen,” zegt Jacob Snijders, voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout.

Met een team juristen zijn alle opties bekeken om de huisvesting van statushouders – gepland medio volgend jaar – tegen te houden. Een gang naar de rechter of zelfs de Raad van State ligt voor de hand, aldus Snijders: ,,We zien geen andere route.” Het kantoorpand is geen geschikte woonlocatie, vindt het wijkberaad. ,,Er ligt een benzinestation naast, een treinstation, er zijn geen speelplekken voor kinderen in de buurt. Bovendien is er te weinig parkeerplek in de wijk als er straks honderden mensen komen wonen. Wat parkeren betreft is het hier echt vol. Op al dat soort criteria gaan we de vergunning doorlopen.”

Snijders vindt dat de eventuele nieuwe bewoners niet de voorzieningen krijgen waarop ze recht hebben volgens de leefbaarheidscriteria. ,,En wij kijken naar de belangen van de huidige wijkbewoners en de toekomstige.”

Er verblijven nu bijna 600 vluchtelingen in het oude ministerie van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. Deze noodopvang stopt per 1 januari, daarna wordt het pand omgebouwd zodat er vanaf volgend jaar zomer honderden vluchtelingen met verblijfspapiertje kunnen wonen. De gemeente werkt samen met het rijk de plannen verder uit. De mogelijkheid om er permanenter te wonen moet nog geregeld worden in het bestemmingsplan.

Afspraak
De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) meldt dat de plannen voor statushouders volgens afspraak moeten passen binnen de nota van uitgangspunten voor het gebied rond het station Laan van NOI. Die werd dit voorjaar vastgesteld en voorziet wel in een woonoptie. ,,Als de plannen klaar zijn gaan we ook in gesprek met de buurt,” meldt de zegsman.