Tagarchief: PVV

Antwoorden op kamervragen over vermeende uitspraken van een leraar van het Zandvlietcollege

Vragen van het lid Beertema (PVV, foto) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag Geert Wilders en de PVV demoniseren (ingezonden 2 juni 2017).

Antwoord van Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 12 juli 2017).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel in het Voorburgs Dagblad waaruit blijkt dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag scholieren voorhouden dat de partijleider van de Partij voor de Vrijheid Geert Wilders de nieuwe Hitler is?

Antwoord 1
Ik ben bekend met de door u aangehaalde column Komst «Politiek Meldpunt Voortgezet Onderwijs» noodzaak op de website van het Voorburgs Dagblad waarin wordt gesteld dat een docent van het toenmalige Zandvlietcollege, het huidige Christelijk Lyceum Zandvliet, Geert Wilders heeft vergeleken met Hitler. Hierbij wordt verwezen naar berichtgeving op Twitter.

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze manier van lesgeven gekwalificeerd moet worden als indoctrinatie en demonisering? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Naar aanleiding van uw vragen is vanuit het Ministerie van OCW contact opgenomen met de rector van het Christelijk Lyceum Zandvliet. Deze heeft aangegeven zich niet te herkennen in het beeld dat in de bovengenoemde bronnen is geschetst. Mij hebben ook geen signalen bereikt die het geschetste beeld bevestigen. Ook de inspectie geeft aan zulke signalen niet te hebben ontvangen. In algemene zin verwacht ik van docenten dat zij zorgvuldig zijn in hun uitingen en dat hun lessen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen.

Vraag 3
Bent u bereid om in gesprek te gaan met het schoolbestuur van het Zandvlietcollege en erop aan te dringen dat het alles in het werk stelt om per onmiddellijk een einde te maken aan alle vormen van indoctrinatie en demonisering van welke democratisch gekozen politicus of partij dan ook? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Ik zie geen aanleiding voor een gesprek met het bestuur van deze school.

Vraag 4
Deelt u de mening dat de betreffende geschiedenisleraar ongeschikt is voor het onderwijs en per onmiddellijk voor de klas moet worden weggehaald?

Antwoord 4
Nee, deze mening deel ik niet. Zie ook het antwoord op vraag 2.

En hiermee is weer ruim €8000 belastinggeld aan stomme vragen weggegooid.

 

PVV stelt kamervragen over vermeende indoctrinatie en demonisering op het Zandvlietcollege

De Partij voor de Vrijheid heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Onderwijs voor een vermeende uitspraak van een geschiedenisleraar van het Zandvlietcollege aan de Bezuidenhoutseweg. De partij die zelf graag en veelvuldig andere politici en bevolkingsgroepen demoniseert heeft de volgende vragen gesteld op basis van een column van het Voorburgs Dagblad waarin werd verwezen naar een tweet van een anti-islam blogger die gehoord zou hebben dat er een leerling geklaagd zou hebben over een docent. Enige bronvermelding en traceerbaarheid van de vermeende opmerkingen ontbreken. Maar kennelijk toch genoeg concreet voor de partij om Kamervragen en dus duizenden euro’s belastinggeld aan te besteden.

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag Geert Wilders en de PVV demoniseren (ingezonden 2 juni 2017).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel in het Voorburgs Dagblad waaruit blijkt dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag scholieren voorhouden dat de partijleider van de Partij voor de Vrijheid Geert Wilders de nieuwe Hitler is?

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze manier van lesgeven gekwalificeerd moet worden als indoctrinatie en demonisering? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Bent u bereid om in gesprek te gaan met het schoolbestuur van het Zandvlietcollege en erop aan te dringen dat het alles in het werk stelt om per onmiddellijk een einde te maken aan alle vormen van indoctrinatie en demonisering van welke democratisch gekozen politicus of partij dan ook? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening dat de betreffende geschiedenisleraar ongeschikt is voor het onderwijs en per onmiddellijk voor de klas moet worden weggehaald?

PVV vraagt bewoners Bezuidenhout bezwaar te maken tegen opvang vluchtelingen

Door Gerard van den IJssel, Den Haag FM

De PVV in de Haagse gemeenteraad roept bewoners in Bezuidenhout op om officieel bezwaar te maken tegen de komst van vluchtelingen naar het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Gemeenteraadslid Daniëlle de Winter roept bewoners op gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. “Het verhaal van burgemeester Van Aartsen en wethouder Wijsmuller dat ‘nood wet breekt’ en de beeldvorming dat zowel de raad als bewoners geen bezwaar kunnen maken is flauwekul en onjuist.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de bezwaarprocedure niet zal zorgen voor extra vertraging. “Het COA kan lopende de procedure gewoon aan de slag”, zegt hij. Pas als de rechter bepaalt dat een bezwaar gegrond is, ontstaat een nieuwe situatie.