Tagarchief: parkeren

D66 wil prijsverlaging tweede parkeervergunning terugdraaien

Bron: Den Haag FM
Door Gerard van den IJssel

D66 is achteraf gezien niet blij met de prijsverlaging van een tweede parkeervergunning voor Hagenaars. Dat zegt fractievoorzitter Robert van Asten. “We zien de afgelopen twee jaar helaas een forse stijging van het aantal aanvragen voor tweede bewonersparkeervergunningen. De stijging is vooral te wijten aan de halvering van de prijs.”

Volgens Van Asten is de parkeerdruk vooral gestegen in wijken die toch al vol stonden met auto’s, zoals Transvaal, Schilderswijk, Centrum, Bezuidenhout en Laakhaven. “Dat betekent dat er in onze straten nog minder ruimte is voor fietsers, groen of gewoon simpelweg om even te spelen als kind. Dit is niet hoe wij Den Haag voor ons zien en in onze ogen ook niet past bij een toekomstbestendige stad.”

Van Asten heeft uitgerekend wat er allemaal zou kunnen als Den Haag niet “vol met auto’s” zou staan. “Er kunnen duizend bomen worden geplant, 4.500 fietsparkeerplekken gebouwd en 300 appartementen van 75 vierkante meter.” De halvering van de kosten voor een tweede parkeervergunning werd afgesproken in het coalitieakkoord van de partijen die nu het stadsbestuur vormen, waaronder dus ook D66.

Commissie sprak over herinrichting Bezuidenhout-Oost

De commissie Leefomgeving sprak 2 februari over het Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2.

Er is besloten om de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost te vervangen en om het parkeren te verbeteren. Vanuit het programma Werk met Werk zijn er extra middelen om de vernieuwing van de buitenruimte te financieren. Omdat aanvankelijk onzekerheid bestond over de beschikbare middelen, is de fasering aangepast, zodat zeker was dat hiervoor voldoende middelen aanwezig waren.

De commissieleden hadden vragen en opmerkingen over onder andere het oplossen van het parkeerprobleem, het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s), bomenkap en mogelijkheid tot verplanten. Er waren vragen over het verduurzamen van woningen in relatie tot werk met werk maken, parkeren bij kantoorgebouwen en het op tempo houden van de aanpak van deze wijk.

Wethouder Revis ging in op de vragen en zegde toe wethouder De Bruijn te verzoeken met een evaluatie van het parkeerbeleid te komen naar aanleiding van de brief van 31 mei 2016 en daarin het volgende aan de orde te laten komen:

 • de maatregelen die in de brief van 31 mei 2016 stonden en de effecten daarvan;
 • de actuele parkeerdruk;
 • de effecten van het verstrekken van bedrijfsparkeervergunningen op de parkeer in de wijk;
 • de effecten van de tweede parkeervergunning;
 • het draagvlakonderzoek, inclusief de omgeving Laan van NOI.

De wethouder gaf verder aan het aantal verplante bomen terug te laten komen in een nog te verwachten voortgangsrapportage. Hij zal de commissie informeren over de mogelijkheden tot afstemming van de planning van de pilot afvalscheiding in relatie tot de planning van het plaatsen van ORAC’s in Bezuidenhout-Oost. Ook zal de wethouder Bezuidenhout-Oost opnemen in de planning van de plaatsing van nieuwe ORAC’s.

Commissie spreekt over herinrichting Bezuidenhout-Oost

De commissie Leefomgeving spreekt donderdag 2 februari onder andere  over de herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost.

De commissie spreekt over het Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2. Er is besloten om de riolering in de wijk Bezuidenhout-Oost te vervangen en om het parkeren te verbeteren. Vanuit het programma Werk met Werk zijn er extra middelen om de vernieuwing van de buitenruimte te financieren. Omdat aanvankelijk onzekerheid bestond over de beschikbare middelen, is de fasering aangepast, zodat zeker was dat hiervoor voldoende middelen aanwezig waren.

Onduidelijkheid over nieuwe parkeerplaatsen Spaarwaterhof

Bron: Den Haag FM
Door Rob Kemperman

Binnenkort is de oplevering van het nieuwbouwproject Spaarwaterhof in het Bezuidenhout, maar volgens Groenlinks is er bij omwonenden onduidelijkheid over de parkeerplaatsen. Deze zouden er zijn voor nieuwe bewoners, maar blijken bestemd te zijn voor het naastgelegen bedrijf.

Groenlinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “De plannen zijn al een paar keer veranderd zonder dat de omwonenden hier goed over geïnformeerd worden. Als de nieuwe bewoners straks de parkeerplaatsen niet mogen gebruiken leidt dat mogelijk tot nog meer parkeerdruk in de buurt, dat lijkt me niet de bedoeling.” Daarom heeft de pratij hierover nu vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Het project Spaarwaterhof betreft de bouw van 24 woningen op een voormalig braakliggend terrein aan de Spaarwaterstraat 186. In het plan zouden er 58 parkeerplaatsen komen waarvan een deel in een ondergrondse garage.

Fietsenstalling Koningin Julianaplein sluit medio september

Onder het Koningin Julianaplein (KJ-plein), nabij het Centraal station, maakt de gemeente 1 van de grootste ondergrondse fietsenstallingen van Nederland. In de nieuwe stalling is plek voor 8.500 fietsen. Daarom sluit half september de huidige stalling op het KJ-plein.

Werkzaamheden en leegruimen stalling
Vanaf half juli 2016 is begonnen met het aankondigen van de sluiting van de fietsenstalling op het KJ plein en wordt de stalling in delen leeggemaakt. Vanaf 2e helft augustus worden fietsen die in de afgesloten delen van de stalling staan afgevoerd naar het fietsdepot op de Binckhorst. Bedoeling is dat de stalling half september 2016 leeg is zodat gestart kan worden met het inrichten van het bouwterrein voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. De nieuwe stalling onder het Koningin Julianaplein is in de zomer van 2017 klaar. Tijdens de bouwwerkzaamheden blijven alle kantoren, winkels en woningen in de omgeving goed bereikbaar.

Alternatieve fietsenstallingen omgeving Centraal station

Tijdens de bouw van de fietsenstalling kunnen fietsers gebruikmaken van de volgende stallingen rond het Centraal Station:

 1. fietsflat Rijnstraat (onbewaakt). Onder de fietsflat is beperkt ruimte voor brommers en motoren
 2. fietsenstalling Anna van Buerenstraat (toezicht)
 3. Grotiusplaats naast de Koninklijke Bibliotheek. Ook voor brommers en motoren (onbewaakt)
 4. NS-fietsenstalling onder de stationshal (bewaakt)

Zie voor meer informatie over de stallingen: www.denhaag.nl/fietsen. Zie ook www.denhaag.nl/kjplein

De fietsenstalling wordt gerealiseerd in opdracht van de gemeente en is mede mogelijk gemaakt met subsidies van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Vanaf 18 juli: Parkeren bezoekers aan- en afmelden via kenteken

Het aan- en afmelden van het bezoekersparkeren gaat veranderen. Vanaf maandag 18 juli kunnen de bewoners van vergunninggebieden Archipel, Benoordenhout, Bezuidenhout, Heesterbuurt, Bloemenbuurt, Vruchtenbuurt en Mient tot Volendamlaan hun bezoek online of telefonisch aan- of afmelden. Het nieuwe aanmeldsysteem is sinds 17 mei ingevoerd in Rustenburg-Oostbroek.

Op maandag 5 september 2016 wordt het nieuwe aanmeldsysteem ingevoerd in de overige vergunninggebieden in Den Haag. Vanaf 3 oktober 2016 volgt de Mensenrechtenbuurt (Houtwijk).

De bezoekerspas heeft u dan niet meer nodig. Daarvoor in de plaats komt parkeren op kenteken voor bezoekers, door een kenteken aan of af te melden via internet of telefoon. Woont u niet in 1 van bovengenoemde vergunninggebieden? Dan kunt op een andere manier uw bezoekers aanmelden.

Aan- en afmelden van uw bezoek
Om uw bezoek aan te kunnen melden moet u uw meldnummer, pincode en het kenteken van de auto doorgeven. Het kenteken van het bezoek kan worden aangemeld via internet of telefoon. Op de pagina Bezoekers aan- en afmelden voor parkeren met kenteken leest u hoe dat werkt.

Geen parkeerpas meer
De bezoekers- en mantelzorgpas kunt u niet langer gebruiken. De parkeercontroleurs scannen het kenteken van uw bezoek en stellen vast of het kenteken van de bezoeker is aangemeld. Als het kenteken niet is aangemeld, dan riskeert uw bezoek een parkeerbon.

Bezoekersparkeren: veel blijft hetzelfde

 • Het aantal bezoekersuren per jaar is ongewijzigd.
 • Niet gebruikte uren vervallen aan het einde van het vergunningjaar. Kijk voor een overzicht van de uitgifteperioden per gebied op www.denhaag.nl/parkeren.
 • In een vergunninggebied kunnen de tijden voor betaald parkeren per straat verschillen. Let dus goed op waar uw bezoek parkeert en of aanmelden nodig is.

Privacy
In het nieuwe bezoekersparkeersysteem is de privacy van uw bezoeker gewaarborgd. Aangemelde kentekens worden alleen gebruikt om te controleren of voor het parkeren betaald is. Maximaal 48 uur na het afmelden worden de geregistreerde gegevens geanonimiseerd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/parkeren en bekijk de folder over het nieuwe bezoekersparkeren.

Met vragen over het nieuwe bezoekersparkeren kunt u bellen met 14070:

 • op werkdagen van 8.30 uur tot 24.00 uur
 • op zaterdag van 10.00 uur tot 24.00 uur
 • op zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur.

Proef parkeren Bezuidenhout-Oost

De parkeerdruk in Bezuidenhout-Oost is hoog. De gemeente neemt daarom verschillende maatregelen om bewoners meer kans op een parkeerplek te geven. Eén van de maatregelen is een proef met parkeren bij een leegstaand kantoorgebouw.

Met de werkzaamheden aan het riool die onlangs zijn gestart, worden veel straten heringericht en komen er enkele parkeerplaatsen bij. De bestaande vergunninggebieden in Bezuidenhout worden samengevoegd zodat u met een vergunning niet alleen in Bezuidenhout-Oost kunt parkeren, maar ook in de rest van Bezuidenhout. Voor meer informatie over het vergunninggebied, kijkt u op de pagina Vergunninggebieden parkeren samengevoegd in Bezuidenhout. Dit zijn maatregelen die nu worden genomen om de parkeerdruk te verminderen.

Proef parkeren bij leegstaand kantoor
Een nieuwe maatregel die genomen wordt, is het gebruik van particuliere parkeerplaatsen bij (deels) leegstaande kantoren. Omdat daar nog weinig ervaring mee is, start de gemeente met een proef. Per 1 juni 2016 komen 50 gratis parkeerplaatsen extra beschikbaar voor vergunninghouders in Bezuidenhout-Oost. De gemeente huurt de parkeerplaatsen bij een kantoorgebouw aan de Laan van Nieuw Oost Indië 121-123-125. Het parkeerterrein ligt op straatniveau, achter een slagboom. De ingang is in de De Carpentierstraat. De proef duurt een jaar. Tijdens de proefperiode bekijkt de gemeente of het een succes is, op welke momenten de parkeerplaatsen in gebruik zijn en of, en onder welke voorwaarden, de proef verlengd kan worden.

Voorwaarden aan deelname

 • De vergunninghouders die het dichtst bij de parkeerlocatie wonen, krijgen een uitnodiging om mee te doen met de proef.
 • Maximaal 100 vergunninghouders uit Bezuidenhout-Oost kunnen gebruik maken van de plekken. De slagboom gaat automatisch voor hen open middels kentekenherkenning. Bewoners met toegang tot het parkeerterrein kunnen dus zelf kiezen: parkeren op straat of op het parkeerterrein.
 • Alleen auto’s waarvoor een parkeervergunning is afgegeven, kunnen van gebruikmaken van de extra parkeerplaatsen. Misbruik leidt tot uitsluiting van de proef.
 • Als zich meer mensen opgeven dan het aantal beschikbare plekken, dan wordt er een selectie gemaakt. Mensen die het dichtst bij de parkeerlocatie wonen, krijgen daarbij voorrang.
 • Gedurende het eerste (proef)jaar zijn er geen kosten verbonden aan de proef.

Deze mogelijkheid doet zich voor omdat een deel van de kantoren leegstaat. Mochten de kantoren verhuurd worden, dan bestaat de kans dat de regeling wordt aangepast.

Aanmelden voor de proef
U kunt zich aanmelden voor de proef door onderstaand formulier in te vullen.

Formulier aanmelden proef parkeren Bezuidenhout-Oost

Vanaf 2 mei parkeervergunningen geldig in vrijwel heel Bezuidenhout

Vergunninggebieden parkeren Bezuidenhout samengevoegd
De gemeente voegt op 2 mei 2016 de 4 vergunninggebieden Bezuidenhout samen tot 1 groot vergunninggebied.

Het samenvoegen van de gebieden heeft geen gevolgen voor de parkeerregeling die geldig is in de vergunninggebieden. De parkeertijden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur blijven hetzelfde in het nieuwe vergunninggebied. In de Theresiastraat en enkele andere straten is de parkeervergunning niet geldig.

De huidige parkeervergunningen blijven geldig
De huidige parkeervergunningen zijn na 2 mei 2016 ook geldig in het nieuwe vergunninggebied Bezuidenhout. Dit geldt voor de bewoners-, bedrijfs-, bezoekers- en de mantelzorgparkeervergunningen.

De vergunning met gebiedscode 11 is geldig in de straten en straatdelen binnen het rood omlijnde gebied. De vergunning is niet geldig in de volgende straten en straatdelen:

 • Van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 24.00 uur: Bezuidenhoutseweg (tussen Rijnstraat en Prins Clauslaan).
 • Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur: Juliana van Stolberglaan (bij Stuyvesantplein, nummers 262 tot en met 286).
 • Van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur: Theresiastraat (tussen Prins Clauslaan en Laan van Nieuw Oost-Indië.

Parkeerbon niet meer achter de ruitenwisser (video)

Vanaf 1 maart 2016 wordt de papieren parkeerbon afgeschaft. De parkeerbon wordt dan niet meer achter de ruitenwisser geplaatst.

Voor het innen van parkeerbelasting maakt de gemeente gebruik van kentekenparkeren. Een parkeercontroleur scant het kenteken om te controleren of u heeft betaald. Als er niet of onvoldoende is betaald, dan volgt binnen 7 dagen een parkeerbon (naheffingsaanslag) in de brievenbus van de persoon op wiens naam de auto staat.

Als er niet is betaald blijven de geregistreerde gegevens 13 weken bewaard voor een eventueel bezwaar tegen de parkeerbon.

Meer informatie
Meer informatie over kentekenparkeren vindt u op www.denhaag.nl/parkeren.
Informatie over de parkeerbon en het maken van bezwaar.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=stb_OLz8Y18

Parkeren met je kenteken

In 2016 gaat er in Den Haag veel veranderen op het gebied van parkeren. De gemeente breidt in 2016 het kentekenparkeren uit.

Wat gaat er in 2016 veranderen?

 • De bezoekers- en bedrijfsparkeervergunningen gaan over op kentekenparkeren.
 • De parkeerautomaten worden aangepast.
 • De parkeerbon achter de ruitenwisser wordt afgeschaft.
 • De scanauto en scanscooter worden ingezet.

Bij alle parkeerautomaten in Den Haag voert u straks eerst uw kenteken in en geeft u aan hoe lang u wilt parkeren. U betaalt veilig zonder pincode met uw bankpas of creditcard. Een parkeerkaartje achter de voorruit is niet meer nodig.

In januari 2016 start kentekenparkeren met proefdraaien in de Heersterbuurt en Mient tot Volendamlaan. De ervaringen moeten ervoor zorgen dat de ombouw van de automaten in de rest van de stad probleemloos verloopt.

Parkeren via uw mobiel
U meldt zich aan of af via uw telefoon, app of sms. U betaalt alléén voor de verbruikte parkeertijd. En u betaalt alles automatisch achteraf.

Kijk op www.denhaag.nl/parkeren voor een overzicht van de providers waar u zich bij kunt aansluiten en hoe het werkt.

Parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting)
In het 1e kwartaal van 2016 wordt de papieren parkeerbon afgeschaft. De parkeerbon wordt dan niet meer achter de ruitenwisser geplaatst. De eigenaar van de auto ontvangt deze binnen een paar dagen per post.

Controle en privacy
In het 2e kwartaal van 2016 zet de gemeente een scanauto en een scanscooter in voor parkeercontrole. Met camera’s en computers worden de kentekens in de straat alleen gecontroleerd op betaald parkeren. 48 uur na het afmelden worden de gegevens geanonimiseerd. Is er bij controle niet is betaald voor parkeren dan volgt binnen een paar dagen een parkeerbon in de brievenbus van de persoon op wiens naam de auto staat. Als er niet is betaald blijven de geregistreerde gegevens 13 weken bewaard voor een eventueel bezwaar tegen de parkeerbon.

Parkeren voor uw bezoekers
Heeft u een bezoekersparkeervergunning? In het 2e kwartaal geeft u via een speciale app of website het kenteken en de aankomst- en vertrektijd door van uw bezoek. Via de telefoon (lokaal tarief) geeft u alleen het kenteken door. Bij vertrek belt u opnieuw om uw bezoek af te melden. Het aantal bezoekersuren per jaar blijft gelijk. De bezoekerspas achter de voorruit is niet meer nodig.

Parkeervergunningen voor bedrijven
In het 4e kwartaal van 2016 gaan ook de bedrijfsparkeervergunningen over op kentekenparkeren. Vanaf dat moment is er ook voor de bedrijfsvergunning geen pas meer nodig achter de voorruit.

Meer informatie
Meer informatie over kentekenparkeren vindt u op www.denhaag.nl/parkeren.