Tagarchief: duurzaamheid

Weg met de kruizen

Als wethouder Wijsmuller van Duurzaam ‘ja’ zegt, zou er volgend jaar een laadstraat voor elektrische auto’s kunnen zijn in de Jacob Mosselstraat.

Medio december (2015) zou hij af kunnen zijn: het eerste prototype van het oplaadpunt voor de Jacob Mosselstraat. Het enige dat Bram Coremans, die de constructie ontwikkelt, nog moet verzinnen is hoe de vierkante module voor de stekkeraansluiting in een rond hagenaartje past.

Innovatief opladen voor de deur

Rik Hoekstra uit de Jacob Mosselstraat

In Delft heeft Coremans in opdracht van de gemeente al een laadstraat uitgevoerd. Dat was in het kader van het project ‘Innovatief opladen recht voor de deur’. Een demonstratieopstelling van het resultaat staat op de parkeerplaats van de Beta Factory van de Haagse Hogeschool in Delft. De volgende uitdaging is een laadstraat realiseren in de openbare ruimte. En dat zou dus de Jacob Mosselstraat in Buitenhout kunnen zijn. Daar woont Rik Hoekstra, bezitter van een Tesla. Op een energyparty bij hem thuis, werd Hoekstra attent gemaakt op het project van Coremans. Het contact was snel gelegd en beide heren vonden zich in hun verbazing over de weinig efficiënte infrastructuur voor het kunnen opladen van een elektrische auto.

Lees het hele artikel op DuurzaamBezuidenhout.nl.

De commissie Leefomgeving stemt unaniem in met de motie “Haalbaarheidsstudie burgerinitiatief Bezuidenhout” inzake luchtkwaliteit

De gemeentelijke raadscommissie Leefomgeving sprak op 10 december over luchtkwaliteit in de gemeente. Zij sprak over het Actieplan Luchtkwaliteit Den Haag 2015-2018 “Samen werken aan schone lucht”. Bovendien stemde zij unaniem in met de motie “Haalbaarheidsstudie burgerinitiatief Bezuidenhout“.

De commissie miste in het actieplan een concretisering van de beleidsdoelstellingen en bronbestrijding en stelde tijdens het debat vragen over de gevolgen van ”Dieselgate” voor de luchtkwaliteit in Den Haag, de uitbreiding van de milieuzone, haven- en liggelden voor schone schepen en het weigeren van parkeervergunningen voor vervuilende auto’s. Ook vroeg de commissie naar subsidiemaatregelen voor bewoners, elektrische taxi’s en de sloopregeling oude dieselvoertuigen en tweetaktscooters. Verder waren er vragen over het weren van scooters van fietspaden, stedelijke distributie, houtstook, kwetsbare groepen en het verkeersmanagementsysteem in relatie tot luchtkwaliteit. Ook waren er vragen over ventilatiesystemen met filters op scholen, elektrische laadpalen en de rol van de markt hierin en de rol van het OV bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Tot slot waren er vragen over de lobby richting het Rijk, medische urgentieverklaringen voor mensen met gezondheidsklachten wegens luchtvervuiling en een eventuele fijnstofmagneet op de Utrechtsebaan.

Wethouder De Bruijn beantwoordde de vragen en zegde toe de raad begin 2016 te informeren over de bijgestelde prognose van het Rijk over de luchtkwaliteit in relatie tot Dieselgate. Den Haag start in de eerste helft van 2016 met de ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’. Zodra de wetgeving rondom het weren van scooters van fietspaden er is, zal de wethouder dit bekijken voor de Haagse situatie, mede in overleg met de G4. In dit kader wordt het informeren van verkooppunten meegenomen. De wethouder zet in op het verstrekken van ‘sloopsubsidies’ aan bewoners voor vervuilende scooters. De wethouder zal met zijn collega van Amsterdam het Amsterdamse beleid bezien, waarin parkeervergunningen voor vervuilende auto’s worden geweigerd. Hij is bereid de mogelijkheden voor lagere haven- en liggelden voor “schone” schepen te onderzoeken in relatie tot walstroom. De wethouder overlegt met bedrijven om autodelen te bevorderen. Begin 2016 brengt de wethouder de eerste voortgangsrapportage uit, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan autodelen, houtstook, 80 ”gevoelige” locaties dichtbij drukke wegen (zoals scholen), de voortgang van de lobby richting rijk en G4 en mogelijke verkeerskundige maatregelen. In het eerste kwartaal 2016 verschijnt een notitie over Park en Ride (P+R). Er komt een vervangende locatie voor de P+R Hoornwijck. Er wordt één locatie (ook aangemerkt door Milieudefensie) aangewezen, waar minimaal één jaar lang een meetstation actief is. Een raadsvoorstel verlening medische urgentieverklaringen in relatie tot vervuilde lucht is in voorbereiding. Mocht een deel van de Utrechtsebaan worden overkapt, dan kijkt de wethouder naar de mogelijkheden voor een fijnstofmagneet (zoals bij de Rotterdamsebaan). Voor het zomerreces worden in overleg met de taxibranche op diverse locaties snellaadpalen geplaatst.

De volledige vergadering is online terug te zien.

Meer afval scheiden in Den Haag

Bron: gemeente Den Haag

De gemeente wil de komende jaren 35% meer afval gescheiden inzamelen met nieuwe methodes en meer containers. Dat staat in het nieuwe Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020.

Het college van burgemeester en wethouders stelde het plan ‘Afval scheiden, gewoon apart!’ op 17 november 2015 vast.

Alle Hagenaars produceren bij elkaar elke dag ongeveer 600 ton afval. Dat is ruim 1 kilo per persoon, iedere dag 75 vuilniswagens vol. In afval zitten veel grondstoffen die geschikt zijn om te verwerken tot iets nieuws. De gemeente werkt daarom al jaren aan duurzaam afvalbeheer.

Het doel is om 35% meer afval gescheiden inzamelen. Dit betekent per jaar al 9,5 miljoen kilo meer. In 2018 kijkt de gemeente welke maatregelen goed werken. Zodat in 2020 zelfs 40% van het afval gescheiden kan worden ingezameld.

Gekleurde zakken om afval te scheiden
Er komen meer voorzieningen voor bewoners om makkelijker afval te kunnen scheiden. Denk aan:

  • meer minicontainers voor plastic en papier in laagbouwwijken
  • grote rolcontainers in flatgebouwen.

Er komt een proef waarbij elke soort afval zoals plastic of papier een eigen kleur vuilniszak krijgt. De zakken kunnen gewoon in de ondergrondse container en worden later gescheiden en gesorteerd.

Op meer plaatsen komt een ‘sorteerstraat’, een serie containers voor de meest voorkomende soorten afval zoals plastic, papier, textiel en glas. Het doel is dat uiteindelijk elke wijk een sorteerstraat krijgt.

Samen met bewoners
De gemeente gaat samen met bewoners en andere partners op zoek naar nieuwe en innovatieve methodes voor gescheiden afvalinzameling.

Groot aantal zonnepanelen voor de Jacob Mosselstraat

Bron: Duurzaam Bezuidenhout

‘Ik wil ook meedoen!’ zegt een van bewoners enthousiast als zij op 14 september 2015 een grote hijskraan zonnepanelen op daken in de Jacob Mosselstraat ziet plaatsen. Even later volgen nog twee andere straatbewoners en vragen ook zij ter plekke een offerte aan. Goed voorbeeld doet volgen, inmiddels hebben 12 huiseigenaren in totaal 171 panelen van 250Wp inclusief omvormers en toebehoren besteld. Die zullen samen meer dan 38.000 Kwh per jaar gaan opleveren!

In de loop van deze en de komende week zal leverancier Zonne Energie Op Maat de installatie van de zonnepanelen verzorgen. Voor de meeste bewoners is dit de eerste keer dat zij zonnepanelen bestellen – een van de bewoners 20 stuks – maar er is ook een bewoner die extra panelen laat plaatsen om daarmee zijn elektriciteitsbehoefte geheel te dekken.

Groen dak
Twee bewoners zullen de installatie van de panelen combineren met de aanleg van een groen dak. De gemeente Den Haag stelt daarvoor dit jaar subsidie beschikbaar. U kunt uw subsidieaanvraag indienen in de periode van 1 maart tot 1 november 2015. Voor deze subsidie is totaal € 200.000 budget beschikbaar. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvraag meer indienen.

Inspiratie
Deze zonnepanelen- en groene dakenactie is een concrete uitkomst van de ‘EnergyParty‘ die bewoners van de Jacob Mosselstraat organiseerden in juni dit jaar. Wandel of fiets gerust een keer door de Jacob Mosselstraat en laat u ook inspireren.

En houd de website van Duurzaam Bezuidenhout in de gaten voor foto’s van de installatie.