Tagarchief: dakopbouw

Ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening (dakopbouw en Koningin Sophiestraat)

Ontwerp
Op 18 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout (vastgesteld op 27 juni 2013)  waarbij de mogelijkheid is vernietigd om binnen de bestemmingen ‘Wonen 1” en ‘Wonen 2″ dakopbouwen te realiseren. Voor het overige deel is het vastgestelde plan in stand gebleven.

In het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening zijn alle woningen meegenomen, die reeds in het bestemmingsplan Bezuidenhout een bestemming Wonen – 1 en/of  Wonen – 2 hadden, alsmede (een deel van) een kantoorpand gelegen aan de Koning Sophiestraat, (hoek Schenkkade).

Zodoende bestaat het plangebied Bezuidenhout, 1e herziening uit verspreid liggende bestemmingsvlakken.

Het doel van het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening is met name:

  • Het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader: het bestemmingsplan legt in hoofdzaak de bestaande situatie vast en dient als een actueel beheerkader. Het plan biedt de planologisch-juridische basis voor handhaving van de ruimtelijke situatie zoals die nu is, voor het beheer ervan in de toekomst en voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen (zoals dakopbouwen);
  • Uitvoering geven aan het gemeentelijke dakopbouwenbeleid: dakopbouwen worden binnen de bestemmingen Wonen – 1 en Wonen – 2 mogelijk gemaakt, waar dit stedenbouwkundig en ruimtelijk inpasbaar wordt geacht. Deze mogelijkheid was is in de einduitspraak van de Raad van State van 18 augustus 2014 inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout (2014) vernietigd.

Terinzagelegging
Het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070 – 353 3573. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 9 januari 2018 wordt van 17:00 tot 19:00 uur voor het ontwerp-bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden in het Wijkcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25, 2593 CH Den Haag.

Uiterlijk 10 augustus reageren op het concept-ontwerpbestemmingsplan Bezuidenhout inzake dakopbouwen

Het concept van het ontwerpbestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening (Dakopbouwen) is geplaatst op de website ruimtelijkeplannen.nl. De directe link naar het bestemmingsplan is https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0518.BP0304GBezuidenh1-20CO

Op 18 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Bezuidenhout, waarbij de mogelijkheid is vernietigd om binnen de bestemmingen ‘Wonen 1″ van ‘Wonen 2″ dakopbouwen te realiseren. De Afdeling was van oordeel dat gelet op de op dat moment gehanteerde gemeentelijke parkeernorm, niet  inzichtelijk is gemaakt welke gevolgen het toestaan van dakopbouwen heeft voor de parkeersituatie in het plangebied. Voor het overige deel is het plan onherroepelijk goedgekeurd.

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van dakopbouwen is erop gericht dat bewoners zoveel mogelijk hun wooncarrière in hun eigen wijk kunnen maken. Het vergroten van de woning is daarin een belangrijk instrument. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan, tenzij het uit stedenbouwkundig en/of cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. De Afdeling heeft reeds eerder (voorbeeld, 201300657/1/R4 inzake “Seinpostduin 2012”) dit beleid in beginsel niet onredelijk geacht.

Dit beleid is inmiddels neergelegd in vrijwel alle Haagse bestemmingsplannen en in vele delen van de stad wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het vergroten van de eigen woning door middel van het toevoegen van een dakopbouw.

In het licht van het voor omschreven gemeentelijke beleid ten aanzien van dakopbouwen, de door de raad vastgestelde wijzigingen/aanvullingen op de nota parkeernormen en de rechtsgelijkheid wordt geen aanleiding, dan wel andere bijzondere overweging gezien, om de bewoners van de wijk Bezuidenhout een in een bestemmingsplan neergelegde mogelijkheid voor het realiseren van dakopbouwen te onthouden.

Om die reden wordt het in volledige heroverweging met de voorliggende partiële herziening Bezuidenhout, 1e herziening (Dakopbouwen) alsnog mogelijk gemaakt om dakopbouwen te realiseren op die woningen, gelegen binnen de bestemmingen Wonen – 1 en Wonen – 2, daar waar dit stedenbouwkundig en ruimtelijk inpasbaar wordt geacht.

Wij zien uw reactie graag uiterlijk 10 augustus 2017 tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag. Mocht u iets willen vragen over dit plan, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Piccardt, per mail: monique.piccardt@denhaag.nl of telefoon: 070 – 353 3573.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Hoofd van de afdeling Juridische Zaken
mr. J.H. Potter