Subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken 2014

Heef u een goed idee om energie te besparen of de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen? De gemeente wil u helpen om van dat idee een uitvoerbaar plan te maken via een subsidieregeling. Die heet Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken. Hieronder leest u meer over de regeling. De subsidie aanvragen kan tot 1 april 2014.

Wat houdt het Initiatievenbudget in?
Den Haag heeft veel actieve bewoners en ondernemers met goede ideeën over energiebesparing en CO2- reductie. Ideeën voor in hun eigen wijk of wijkoverstijgend . De gemeente wil graag dat die duurzame ideeën ook uitgewerkt worden. Daarom is er het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken. Het budget is beschikbaar voor bewonersgroepen uit een wijk. Zij kunnen geld aanvragen en gebruiken  om van hun idee een uitvoerbaar projectplan te maken. Meer informatie leest u in onderstaande regeling en toelichting daarop.
Voorwaarden
Hoe vraag ik subsidie aan?
Subsidie aanvragen kan alleen  via onderstaand aanvraagformulier. Daarbij hoor Bijlage 1 waarin u kort het projectidee beschrijft. Als u de subsidie snel nodig heeft, kunt u vragen om een voorschot. Op het aanvraagformulier kunt u dit aangeven. Het voorschot is maximaal 75% van de totaal toegekende subsidie. Het aanvraagformulier en Bijlage 1 moeten vóór 1 april 2014 zijn ingediend.
Om de subsidie daadwerkelijk te ontvangen, moet u van uw idee een projectplan maken. Daarvoor heeft u Bijlage 2 nodig. Hierin ziet u welke onderdelen er in zo’n plan horen te staan. Voor het opstellen van het projectplan heeft u een paar maanden de tijd. In die periode krijgt u eerst nog meer informatie over de regeling en uitleg over het schrijven van een projectplan. Bijlage 2 moet vóór 1 november 2014 zijn ingediend.
Voor wie?
Wie mag meedoen aan de regeling?
U kunt alleen meedoen aan de regeling als uw wijkinitiatief officieel geregistreerd staat als vereniging of stichting. Als u die speciaal hiervoor moet oprichten, kan de gemeente u daarbij helpen. De oprichtingskosten vallen onder de subsidieregeling. Een wijkinitiatief bestaat in ieder geval uit een groep bewoners. Eventueel aangevuld met bedrijven en instellingen uit een wijk. U kunt geen aanvraag indienen als particulier. Ook niet als u namens een groep bewoners opereert. De activiteiten van het wijkinitiatief moeten zich richten op een wijk van de gemeente Den Haag. Of de activiteiten moeten aanwijsbaar ten goede komen aan de inwoners van een Haagse wijk.
Mag ik in 2014 weer meedoen?
In 2012 liep er ook een subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken. Heeft u een plan van aanpak gesubsidieerd uit die regeling? Het goedgekeurde plan van aanpak 2012 kunt u gebruiken als projectidee 2014. U moet uw plan wel weer opnieuw indienen, maar nu als projectidee via Bijlage 1. U moet dus ook weer een officiële subsidieaanvraag doen dit jaar. Daarna moet u net als alle andere aanvragers het projectidee omzetten naar en indienen als een projectplan via Bijlage 2. Als uw nieuwe idee een vervolg is op een plan uit de regeling 2012, moet u al in het projectidee aangegeven wat het onderscheidende kenmerk van dit nieuwe idee is.
Voor welke projecten kan ik subsidie aanvragen?
U weet zelf het beste wat er nodig is in uw omgeving op het gebied van duurzaamheid. Daarom is elk idee welkom dat bijdraagt aan energiebesparing en CO2-reductie en waarbij u op wijkniveau samenwerkt. Deze regeling bestond vorig jaar ook. Toen werden er hele uiteenlopende plannen ingediend. Onder andere projecten op het gebied van zonnepanelen en restwarmtekoppeling. Ook zijn er stadslandbouwprojecten uitgedacht, haalbaarheidsonderzoeken gedaan en bijeenkomsten georganiseerd. Op www.duurzaamdenhaag.nl vindt u de plannen die vorig jaar subsidie hebben ontvangen.
Hoeveel subsidiegeld is er beschikbaar?
Het totale budget van de regeling is € 250.000. Per stadsdeel worden er maximaal 3 subsidies verleend van maximaal € 8.000 per aanvraag. Hiervan mag 80% besteed worden aan advieskosten en 20% aan proceskosten. Er kan verschil zijn tussen de subsidie die u aanvraagt en de subsidie die u uiteindelijk krijgt. Na afloop stelt de gemeente vast of het aangevraagde bedrag echt nodig was. Alleen de kosten waarvan u een rekening heeft, kunnen worden ingediend als bewijs. U moet zelf vragen om een vaststelling van het subsidiebedrag. Dat kan via onderstaand formulier. De aanvraag moet gedaan worden binnen 7 maanden nadat u subsidieverlening heeft gekregen.
Waaraan kan ik het subsidiegeld besteden?
Het subsidiegeld kan alleen besteed worden aan advies- en proceskosten die u maakt om het projectplan te kunnen opstellen. Advieskosten maakt u voor advies van een externe professionele partij. Bijvoorbeeld advies over energiebesparing en/of CO2-reductie en financieel advies. Proceskosten maakt u om een project te kunnen starten en een projectplan te kunnen opstellen. Bijvoorbeeld de oprichtingskosten van een stichting of vereniging, organisatiekosten, vergaderkosten, bestuurskosten, bankkosten en communicatiekosten. De details vindt u in de regeling en toelichting.
Hoe ondersteunt de gemeente mij?
Naast een subsidie biedt de gemeente Den Haag ook ondersteuning aan deelnemers via bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten hoort u welke hulp er mogelijk is en bij wie u daarvoor moet zijn.  Daarnaast ontmoet u hier andere deelnemers aan de regeling. Ook kunt u in contact komen met ondersteunende partijen. Bijvoorbeeld  duurzaamheidsexperts of deskundigen op het gebied van (project)organisatie en financiën. Met de bijeenkomsten helpt de gemeente u verder bij het opstellen van een goed projectplan. Hiermee kunt u vervolgens zelf uw project gaan uitvoeren.
Hoe kom ik aan meer informatie?
Alle informatie en voorwaarden voor deelname vindt u in de subsidieregeling zelf en de toelichting daarop. Maar natuurlijk kunt u ons ook vragen stellen door e-mail te sturen naar duurzamehaagsewijken@denhaag.nl. Vanaf 4 maart tot en met 1 april 2014 kunt u daarnaast elke dinsdagochtend terecht op het spreekuur bij Duurzaam Den Haag, Brouwersgracht 2. Bedrijven die deelnemers willen ondersteunen met bijvoorbeeld een businessplan of energieadvies, kunnen zich melden via hetzelfde e-mailadres. Dat geldt ook voor wijkinitiatieven die eerder meededen aan de regeling en nu willen helpen.
Belangrijke data

4 maart tot 1 april 
Spreekuur bij Duurzaam Den Haag
Elke dinsdag van 9.00-12.00 uur, Duurzaam Den Haag, Brouwersgracht 2
Dinsdag 11 maart
Inspiratiedag nieuwe deelnemers & afsluiting subsidieregeling 2012-2013
Ontdek wat de regeling inhoudt en doe inspiratie op voor duurzame ideeën. 
Van 19.30- 21.30 uur, de locatie hoort u na aanmelding. Aanmelden kan tot 10 maart via duurzamehaagsewijken@denhaag.nl
Dinsdag 1 april
Sluitingsdatum indienen Projectidee Initiatievenbudget 2014. 
Indienen kan alleen via onderstaande formulieren: 
1 mei tot 1 november
Tijd om het Projectplan Initiatievenbudget 2014 te schrijven.
Wat daarin moet staan vindt u in onderstaand formulier:
Donderdag 8 mei
Startbijeenkomst Initiatievenbudget 2014
Thema: ‘Wie bent u, wie zijn wij, en wat gaan we samen doen?’
19.30-21.30 uur, Duurzaam Den Haag, Brouwersgracht 2
Dinsdag 8 juli
Tweede bijeenkomst Initiatievenbudget 2014
Thema: ‘Welke ondersteuning wilt u: hoe zit dat, hoe verloopt dat, hoe regel je zaken?’ 
Met workshops voor vakinhoudelijke ondersteuning.
19.30-21.30 uur, Duurzaam Den Haag, Brouwersgracht 2
Donderdag 18 september
Slotbijeenkomst Initiatievenbudget 2014
Thema: ‘Wat brengt de toekomst?’
Met een gezamenlijke terugblik, inventarisatie van de stand van zaken en een ‘laatste’ helpende hand door ondersteunende partijen.
17.00-20.00 uur, Duurzaam Den Haag, Brouwersgracht 2
Zaterdag 1 november
Sluitingsdatum indienen Projectplan Initiatievenbudget 2014. 
Indienen kan alleen via onderstaand formulier:
7 maanden na subsidieverlening
Is er subsidie aan u verleend? Vraag om een definitieve vaststelling van de subsidie via onderstaand formulier: