Start procedure bestemmingsplan Bezuidenhout: reacties mogelijk tot 15 februari

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, is het concept van het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout geplaatst op de website www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder stadsdeel Haagse Hout.
Het plangebied is gelegen in het stadsdeel Haagse Hout en wordt begrensd door Carel Reinierskade, gemeentegrens Leidschendam -Voorburg, Spoorwegtracé Den Haag- Leiden, Schenkkade, Utrechtsebaan,  Pr. Bernardviaduct, Anna van Buerenstraat, Prinses Irenestraat, Koekamp, Prins Clauslaan, Theresiastraat, Cornelis Houtmanstraat en Bezuidenhoutseweg.
 
Het doel van bestemmingsplan Bezuidenhout is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader. 
Artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vaststelt (lid 1) en dat de bestemming van de gronden binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van de vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw wordt vastgesteld (lid 2). Met de vaststelling van bestemmingsplan Bezuidenhout wordt voor wat betreft het plangebied aan deze verplichting voldaan.
 
De gemeente ziet uw reactie uiterlijk 15 februari 2013 tegemoet. De reactietermijn is gebaseerd op het grotendeels conserverende karakter van dit bestemmingsplan.