Stadsdeelcommissie vergadert over onderwijs Haagse Hout

“Scholen 2004 toesnijden op de kinderen van 2004”
door Pum Cooke

Afgelopen dinsdagavond vergaderde de stadsdeelcommissie Haagse Hout in het gebouw van de British School aan de Vlaskamp voor een themabespreking. Het onderwerp van deze themabespreking was ‘Onderwijs in het stadsdeel Haagse Hout’. Centraal punt in deze vergadering was het IHP, het Integraal HuisvestingsPlan.

Een prachtige locatie voor deze vergadering, waar een groot aantal belangstellenden naartoe was gekomen. Na het welkomstwoord van Marieke Bolle, voorzitter van de stadsdeelcommissie, kreeg Paul Ellis de gelegenheid een presentatie te houden over de ‘British School in the Netherlands’. Dat deed hij met veel enthousiasme en nog wel in zeer goed Nederlands. Hij vertelde dat de school in 1935 opgericht werd, met 6 leerlingen en 1 lerares. Het was toen de Engelse school. Nu heet het British School met een leerlingenaantal van 2000 en 400 medewerkers. De school is verspreid over meerdere locaties in Nederland, in Bezuidenhout staan er meerdere. De heer Ellis is directeur van de school aan de Diamanthorst. Als particuliere school drijft de British School geheel op eigen middelen. Er komt geen cent van de Nederlandse overheid aan te pas, dus ook geen overheidsbetutteling.

Nederlandse scholen
Anders ligt dat voor de Nederlandse scholen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Daartoe wordt onder meer per stadsdeel een IHP gemaakt om scholen zo goed en efficiënt mogelijk te huisvesten. Eerder zijn plannen voor de stadsdelen Escamp, Centrum en Scheveningen door de gemeenteraad vastgesteld. Voor het stadsdeel Haagse Hout wordt in nauw overleg met de betrokken schoolbesturen ook aan zo’n plan gewerkt. Nu is hier nogal wat commotie over ontstaan. In augustus 2003 is een interne notitie van de gemeente in de circulatie gekomen. Hierin stonden plannen beschreven om de monumentale Liduinaschool in de Amalia van Solmsstraat te slopen en te herbouwen en vlak daarnaast de Den Hertogschool te plaatsen, die nu op een groen terrein verderop in de straat staat.

Handtekeningenactie
Er is grootscheepse actie gevoerd door verontruste omwonenden en ouders. Er zijn 800 handtekeningen opgehaald. Tijdens de openbare vergadering van de stadsdeelcommissie kregen meerdere insprekers de kans om hun zegje te doen. Zo was er Peter van Olden, directeur van de Den Hertogschool, de enige zwarte school in een witte wijk, zoals hij deze zelf omschreef. Deze school werkt aan een project om een vreedzame school te ontwikkelen. Doelstelling van het project om de leerlingen conflictoplossend te leren denken. Aan het eind van zijn betoog nodigde Peter van Olden wethouder Heijnen uit het project te komen openen. Deze antwoordde direct met een volmondig ja.

Sloop van de baan
Mariek Bolle nodigde de wethouder hierna uit om een toelichting te geven op het IHP voor stadsdeel Haagse Hout. Heijnen nam vrij snel en duidelijk de onrust weg. Het slopen van de twee scholen is van de baan! Hij legt uit dat de plannen nog in conceptvorm zijn, er nog geen finale besluitvorming is geweest. Hij vindt dat de scholen anno 2004 toegesneden moeten zijn op de kinderen van 2004. Er moet rekening worden gehouden met stedelijke ontwikkeling. Ambtenaren willen van alles, maar dat betekent niet dat alles al vastligt. Een IHP wordt interactief opgesteld met vertegenwoordigers van de besturen van de scholen in het stadsdeel, van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. De wethouder verzekert de aanwezigen dat hij openstaat voor gedetailleerde inspraak en kondigt aan dat het concept toegezonden zal worden aan de individuele besturen, de koepels voor kinderopvang en de bewonersorganisatie in het stadsdeel. De ingekomen reacties worden verwerkt in een inspraakrapport. Daarna wordt het IHP door het college met het inspraakrapport en een concept-raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad, die het plan vaststelt. Marieke Bolle stelt voor om een korte koffiepauze te houden. Er staat tenslotte nog meer op de agenda, zoals: Leerlingenstromen, Ontwikkeling scholenstrook en School en veiligheid. De 800 handtekeningen kunnen in ieder geval in reserve gehouden worden!