SNBS vraagt NS spoortalud Schenkstrook te mogen kopen

Aan NS Poort

Geachte Mevrouw Snelling-Berg,
Graag willen wij weer uw aandacht erop vestigen dat de Stichting Natuurvriendelijk Beheer Schenkoever nog altijd voornemens is om de strook tuinen langs het spoortalud van af het volkstuincomplex tot voorbij het IJsclubpad in een keer tegen een marktconforme prijs te kopen.

Hiernaast is het gebied nauwkeurig aangegeven.

Het lijkt ons dat de zittende huurders (die meer dan 10 jaar trouw de pacht hebben voldaan) een voorkeursrecht toekomt om de grond aan te kopen zodra die voor verkoop beschikbaar is. Alleen op deze wijze kan zeker worden gesteld dat deze huurders (die zitting hebben in de stichting) inderdaad zoals toegezegd terugkeren op deze percelen. Met een nieuwe eigenaar kunt u dat nauwelijks afdwingen – wij maken ons daar zorgen over.

In uw reactie van 15 november 2011 schrijft u dat het uw voorkeur heeft om het gedeelte met volkstuinen die terugkomen na sanering in een keer te verkopen en dat u dat eerst wilde bespreken met de gemeente Den Haag. In uw voorkeur zien wij echter geen valide argument om het eigendom van dit stukje niet aan de stichting NBS te gunnen.

Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten van deze besprekingen, maar los daarvan zijn wij van mening dat alleen langs bovengenoemde aankooproute aan onze wensen tegemoet kan worden gekomen. In de gemeenteraadscommissie met wethouder Norder komt eerdaags deze kwestie weer op de agenda, en wij zullen dan van de gelegenheid gebruik maken het gebrek aan besluitvaardigheid aan de orde te stellen.

Wij dringen er dan ook op aan dat u geen onomkeerbare stappen neemt aangaande verkoop van genoemde percelen en ons onverwijld op de hoogte stelt voordat de verkoopplannen definitieve vormen aannemen.

Namens de SNBS i.o. Ir M. van den Berg
dhr Jacques O. Dom

 

Voor meer informatie: Cocky Hoek: 070-383 3736 of 06-2913 0423