Raad verwerpt bezwaarschrift Wijkberaad Bezuidenhout inzake voorbereidingsbesluit Loudonstraat

De bezwaren die de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout in het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting naar voren hebben gebracht, komen samengevat op het volgende neer:
    – De voorgenomen plannen zijn in strijd met de doelstellingen van het vigerende bestemmingsplan, om de woonfunctie in Bezuidenhout-Oost te handhaven en waar mogelijk te versterken;
    – Er is geen goede afweging van alle betrokken maatschappelijke belangen geweest;
    – Er blijkt nu ook een ontheffingsverzoek op grond van de Wet geluidhinder te zijn gedaan.

Al deze bezwaren zijn ongegrond verklaard.