Plannen herinrichting bosdeel Laan van Nieuw Oost-Indië goedgekeurd

Het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag is akkoord gegaan met de voorstellen van wethouder Stolte voor de herinrichting van het bosdeel van de Laan van Nieuw Oost-Indië (Laan van NOI). Het ‘bosdeel’ is het gebied ter hoogte van het Haagse Bos tussen de Benoordenhoutse- en de Bezuidenhoutseweg. De werkzaamheden beginnen in oktober 2004. Tijdens de inspraakperiode van het Voorlopig Ontwerp (VO) zijn positieve reacties ontvangen.

Uitwerking ontwerp
Oorspronkelijk was aan het plan voor het bosdeel ook een plan voor de herinrichting van het stedelijk deel, tussen de Bezuidenhoutseweg en het spoorviaduct, gekoppeld. De plannen voor het bosdeel en het stedelijk deel worden nu losgekoppeld. Er is namelijk, naar aanleiding van de inspraakreacties, nader onderzoek noodzakelijk naar de parkeervoorzieningen, de verplaatsing van de halte Stuyvesantstraat in de richting van het spoorviaduct en het aanleggen van vrijliggende fietspaden in plaats van fietsstroken tussen de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade.

Plan voor het bosdeel
In de ontwikkelingsvisie “De ontdekking van het Haagse Bos” is onder andere het belang aangegeven van goede verbindingen tussen de delen van het Haagse Bos aan weerszijden van de Laan van Nieuw Oost-Indië. Het gaat daarbij niet alleen om voetgangers en fietsers. Ook voor kleine zoogdieren wordt het straks mogelijk om via de kruinen van de bomen het andere deel van het bos te bereiken. Op dit moment zijn deze verbindingen er nauwelijks. Om dit te verbeteren is een plan voor de herinrichting van het bosdeel van de Laan van Nieuw Oost-Indië opgesteld.

Het VO voor het bosdeel is inmiddels verder uitgewerkt. In het bosdeel wordt een bijna zes meter brede middenberm met bomen aangelegd. De bestaande bosranden worden hierbij ontzien. Per rijrichting blijven de twee rijstroken bestaan. Aan beide zijden van de weg komen vrijliggende fietspaden. Aan de Centrumzijde komt, tegen de bosrand aan, een halfverhard voetpad. Dit voetpad komt zoveel mogelijk tegen het fietspad aan te liggen. Op een paar plekken zal het voetpad echter achter een boom langs worden geleid. Dit is nodig omdat er soms onvoldoende ruimte is tussen het fietspad en de boom om daar het voetpad aan te leggen. Op deze manier hoeven in totaal nog maar vier bomen gekapt te worden in plaats van ongeveer 60 bomen.

De dwarsverbindingen voor fietsers en voetgangers komen ter hoogte van de Leidse Straatweg en het Kerkepad. Er worden eveneens twee belangrijke ecologische verbindingen gerealiseerd. De eerste ecologische verbinding is een droge duiker (buis) op de scheiding van het hogere en lagere deel van het Haagse Bos (nabij Kerkepad). De tweede verbinding is een dubbele brug bij de Grote Vijver die als een ‘natte’ verbinding geldt. Deze brug komt in de plaats van de huidige duiker.

Planning
Vanwege de subsidievoorwaarden is besloten om eerst het gedeelte tussen de Benoordenhoutseweg tot aan de toekomstige dubbele brug bij de Grote Vijver uit te voeren. Daarna zal de dubbele brug en het resterende deel tussen de brug en de Bezuidenhoutseweg aangelegd worden. Voor de brug is een bouwvergunning nodig, die verleend kan worden nadat het voorontwerp bestemmingsplan Haagse Bos, Koekamp, Malieveld ter inzage is gelegd.

Als het onderzoek voor het stedelijk deel van de Laan van NOI en het overleg met de betrokken partijen aanleiding geeft tot aanpassing van het plan voor het stedelijk deel, zullen bewoners en andere belanghebbenden hierover tijdig geïnformeerd worden.