Ontwerp-wijzigingsplan bouw 62 jongerenwoningen aan de Schenkweg ter inzage tm 24 november

Het ontwerp-wijzigingsplan Schenkweg 5 wordt met ingang van 14 oktober t/m 24 november 2011 ter inzage gelegd.

Met ingang van 1 januari 2010 is het digitale wijzigingsplan het juridisch geldende wijzigingsplan. Aan de documenten op deze gemeentelijke pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het rechtsgeldige wijzigingsplan is te raadplegen via de landelijke website.

Ontwerp

Het ontwerp-wijzigingsplan Schenkweg 5 wordt op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening voor iedereen met ingang van 14 oktober t/m 24 november 2011 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • digitaal (in de vorm van pdf-bestanden) op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/wijzigingsplannen;
  • digitaal en op papier in te zien bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur).

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op de locatie Schenkweg 5.

De aanleiding voor dit wijzigingsplan is het initiatief van woningcorporatie Vestia om op bovengenoemde locatie een appartementencomplex met 62 jongerenwoningen te realiseren.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U moet uw zienswijze richten aan burgemeester en wethouders van Den Haag, p.a. Postbus 12655, 2500 DP Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-752 5111. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Het wijzigingsplan bestaat uit:

PDF bestandToelichting (inclusief bijlagen)  (PDF, 22111 kB)

PDF bestandRegels  (PDF, 964 kB)

PDF bestandPlankaart  (PDF, 158 kB)

Voor het printen van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar. 

PDF bestandHandleiding  (PDF, 1440 kB)