Ontwerp-Bestemmingsplan Bezuidenhout ter inzage van 15 maart t/m 25 april

Het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor iedereen met ingang van 15 maart t/m 25 april 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: 
– in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl
– in de vorm van pdf-bestanden op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen
– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur).
 
Het plangebied ligt ten noorden van het Centrum en wordt begrensd door Carel Reinierskade, gemeentegrens Leidschendam-Voorburg, Spoorwegtracé Den Haag- Leiden, Schenkkade, Utrechtsebaan, Pr. Bernardviaduct, Anna van Buerenstraat, Prinses Irenestraat, Koekamp, Prins Clauslaan, Theresiastraat, Cornelis Houtmanstraat en Bezuidenhoutseweg.
 
In het plangebied hebben zich de laatste 20 jaar veel ontwikkelingen voorgedaan, met name de Grotiusplaats en het Beatrixkwartier, het nieuwe multifunctionele kantorengebied rond de Prins Clauslaan, Prinses Beatrixlaan en Schenkkade. Er is gekozen voor een planvorm die bewoners en gebruikers enige ruimte laat, hen daarbij rechtszekerheid biedt, en de gemeente voldoende instrumenten aanreikt voor toetsing van bouwplannen en handhaving.
 
Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 5097. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken. 
 
Inloopbijeenkomst
Op woensdag 3 april 2013 wordt van 17.00 tot 19.00 uur voor dit plan in het Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25, alhier, een inloopbijeenkomst gehouden. 
 
Den Haag, 11 maart 2013
 
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Teammanager Afdeling Juridische Zaken,
mr. R. Sakkee.
Voor meer informatie over het bestemmingsplan Bezuidenhout (zoals de reactie op het eerste concept van het Wijkberaad)  zie ook de speciaal daarvoor gereserveerde pagina op Bezuidenhout.nl, te bereiken via deze link of de linkerknoppenbalk op de homepagina.