Ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening – Grotiusplaats vanaf 31 mei ter inzage

Ontwerp
Het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening – Grotiusplaats voorziet in de ontwikkeling van twee woongebouwen met een commerciële plint en een ondergrondse parkeergarage, evenals een gedeeltelijke overkluizing van de Utrechtse baan op de Grotiusplaats. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is, met toepassing van de Haagse Coördinatieverordening (2013), besloten om een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen onder gelijktijdige afstemming met de af te geven ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-beschikking hogere grenswaarden voor Geluid. In lijn met afdeling 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Gemeentelijke coördinatieregeling) worden de ontwerpbesluiten gelijktijdig ter inzage gelegd. Op de gecoördineerde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Terinzagelegging
Het ontwerp-bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening – Grotiusplaats  en de ontwerp-omgevingsvergunning worden op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder vanaf 31 mei tot en met 11 juli 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het ontwerp-bestemmingsplan te vinden is onder plan-ID: NL.IMRO.0518.BP0327GGrotiuspl-40ON en de ontwerp-omgevingsvergunning onder plan-ID: NL.IMRO.0518.OV201803421-40ON;
  • op de gemeentelijke website:  www.denhaag.nl/bestemmingsplannen waar de ontwerpen te vinden zijn onder bestemmingsplannen > Stadsdeel Haagse Hout > Bezuidenhout, 2e herziening – Grotiusplaats;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur). De ontwerp-beschikking hogere grenswaarden Grotiusplaats en bijbehorende relevante documenten zijn uitsluitend bij het Den Haag Informatiecentrum te raadplegen.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 06-24727368. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst
Voor dit bestemmingsplan wordt een inloopbijeenkomst gehouden. De plaats en tijdstip van deze bijeenkomst wordt via een aparte bewonersbrief aangekondigd.