Nieuwe regels dakopbouw

Het college van B&W heeft ingestemd met een nieuw beleid voor het maken van dakopbouwen. Dit nieuwe beleid heeft een eenvoudigere en rechtszekere aanpak.
Het nieuwe beleid heeft als uitgangspunt dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan. Tenzij het uit stedenbouwkundig of cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. De gemeente wil met het nieuwe beleid de aanvraagprocedure voor een dakopbouw versoepelen.
Het nieuwe beleid vervangt de ‘Kadernota dakopbouwen’. Deze nota leidde tot vertraging in de aanvraag en afhandeling van de bouwaanvraag.

Beleid meegenomen in nieuwe bestemmingsplannen
Op dit moment wordt vanwege de actualiseringplicht uit de Wet ruimtelijke ordening een groot aantal bestemmingsplannen in Den Haag herzien. In deze nieuwe bestemmingsplannen worden de mogelijkheden voor het maken van een dakopbouw of extra bouwlaag meteen meegenomen. Dat betekent onder andere dat er bezonningsonderzoek wordt gedaan. Bij dit onderzoek wordt gekeken hoeveel zon de dakopbouw bij de omliggende woningen wegneemt. Het onderzoek wordt getoetst aan de Haagse bezonningsrichtlijn: iedere woning moet op 19 februari en op 21 oktober minimaal twee uur zon ontvangen. De nieuwe regels voor dakopbouwen worden naar verwachting in juni behandeld in de gemeenteraad.